Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Educació Social (1999) | Psicologia del desenvolupament

 

Educació Social (1999)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT Codi 11081005
Ensenyament
Educació Social (1999)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Troncal Primer Anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
LÓPEZ PUIG, ANNA
Adreça electrònica anna.lopez@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ PUIG, ANNA
Web
Descripció general Estudi dels aspectes evolutius a tot el cicle vital
Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen.

Continguts
Tema Subtema
INTRODUCCIÓ * EVOLUCIÓ DE LA HISTORIA DEL PENSAMENT
*PARADIGMES PSICOLÒGICS
BASES TEÒRIQUES GENERALS * EVOLUCIÓ DE LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA
*OBJECTE D'ESTUDI DE LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA
DESENVOLUPAMENTE PSICOBIOLOGIC I PSICOMOTOR * DESENVOLUPAMENT FISIC
* DESENVOLUPAMENT MOTOR
DESENVOLUPAMENT COGNITIU I LINGÜISTIC * CONCEPCIONS DE INTEL·LIGENCIA
* ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT COGNITIU/LINGÜÍSTIC
DESENVOLUPAMENT AFECTIU * RELACIONS AFECTIVES
* EL APEGO
DESENVOLUPAMENT PSICOSOCIAL * RELACIONS SOCIALS
* DESENVOLUPAMENT I PENSAMENT SOCIAL
DESENVOLUPAMENT MORAL * TEORIA DE PIAGET
* TEORIA DE KOHLBERG
EL DESENVOLUPAMENT A LA VIDA ADULTA I A LA VELLESA * ASPECTES COGNITIUS
* ASPECTES SOCIALS
APRENENTATGE, DESENVOLUPAMENT I EDUCACIÓ * RELACIÓ NIVEL COGNITIU/NIVEL ESCOLAR

Atenció personalitzada
Descripció
Pensar, comparar i escriure amb relació a aprenentatges anteriors. Investigació de noticies de actualitat a traves dels mitjans de comunicació. Recollir informació dels continguts per construir el coneixement en interacció amb la professora. (literatura, premsa, webs, etc.) Escoltar la presentació i/o buscar informació sobre un tema determinat, en interacció amb la professora. Els grups tenen que recollir informació sobre un tema determinat per a discutir a la classe en interacció amb la professora. Coordinació, planificació i preparació de les exposicions per part del grup i/o individualment en interacció amb la professora. Organitzar tota la experiència per dur a terme (elaboració del material, recollida de dades, anàlisis de les dades, elaboració del informe) tot en interacció amb la professora. Establir contacte amb els centres, organitzar tot el material, els subjectes, aplicació de les proves, anàlisis dels resultats i elaboració de un informe/memòria. Tot en interacció amb la professora. Desenvolupar una prova convencional per conèixer el nivell de maduresa dels continguts impartits al llarg del any acadèmic. Prèviament el estudiant planteja dubtes a la professora que li sorgeixen en el seu procés de construcció del coneixement. Elaborar una memòria/informe del tema/s investigats al llarg del any acadèmic, en interacció amb la professora.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'exàmen tindrá un valoració del 50% de la nota final

L'informe d'investigació tindrà una valoració d'un 15% de la nota final

El dossier de pràctiques tindrà una valoració d'un 35% de la nota final


Fonts d'informació
Bàsica DELVAL, J., El desarrollo humano, 1999, Madrid: siglo XXI
LOPEZ PUIG, A., Fracaso escolar en el aprendizaje de las matemáticas: un enfoque constructivista, 1997, Cádiz:SPUC

Complementària LOPEZ. F. et altri, Desarrollo afectivo y social, 1999, Madrid: Pirámide
MORENO, M. SASTRE, G., Enciclopedia práctica de PEDAGOGIA (6 vol.), 1998, Barcelona: Planeta
LOPEZ PUIG, A., Fracaso escolar en el aprendizaje de las matemáticas. Un enfoque constructivista., 1996, Cádiz: SPUC
LOPEZ PUIG, A. En: ROMAN, J. Mª GARCIA, D. (Eds.), Instrumentos piagetianos de diagnóstico e intervención en el aula. Intervención clínica y educativa en el ámbito escolar., 1990, Valencia: Promolibro
LOPEZ PUIG, A. MORENO, M. et altri, La agresividad en la infancia. Estudio empírico comparativo entre sexos.Del silencio a la palabra, 1990, Madrid: Instituto de la Mujer
SASTRE, G. MORENO, M., Resolución de conflictos y aprendizaje emocional, 2002, Barcelona: Gedisa

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili