Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Passareles de Psicopedagogia | CF: Mètodes i tècniques d'investigació en psicopedagogia

 

Passareles de Psicopedagogia

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) CF: MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ EN PSICOPEDAGOGIA Codi 300011
Ensenyament
Educació Social (1999)
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Mestre Especialitat en Educació Física (1997)
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997)
Mestre Especialitat en Educació Musical (1997)
Mestre Especialitat en Educació Primària (1997)
Mestre Especialitat en Llengua Estrangera (1997)
Pedagogia (2002)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CASTEL RIU, ANTONIO
Adreça electrònica antonio.castel@urv.cat
Professors/es
CASTEL RIU, ANTONIO
Web http://fabia.morales@urv.cat

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Adquirir i aplicar els coneixements sobre la realització i el disseny d’una enquesta, especialment sobre la redacció d’ítems, els diferents formats de resposta i les escales de mesura de les variables.
Conèixer els diferents mètodes d’investigació que es poden aplicar en Psicopedagogia (metodologia experimental, metodologia observacional, metodologia d’enquestes, etc.), les seves característiques i la seva utilització.
Aplicar els coneixements sobre la codificació de dades, sobre com s’han d’organitzar les dades abans del seu anàlisi.
Aplicar els coneixements adquirits sobre la redacció i la presentació d’un article científic segons la normativa A.P.A.
Adquirir coneixements sobre els diferents tipus d’anàlisis estadístics que es poden utilitzar en Psicopedagogia en funció del mètode d’investigació emprat: coeficient Kappa, estadística descriptiva, inferència estadística, etc.
Aplicar coneixements i destreses sobre l’anàlisi estadístic de dades amb el programa SPSS i sobre la seva interpretació

Continguts
Tema Subtema
1.Mètodes d'investigació
1.1. El mètode científic.
1.2. Classificació de mètodes.
2.Mètodes experimentals
2.1.El disseny d’investigació.
2.2.La validesa del disseny.
2.3.Dissenys experimentals, quasiexperimentals i pre-experimentals.
3.Mètodes correlacionals.
3.1.Mètode observacional.
3.2.Mètodologia d’enquestes.
4.Construcció d’instruments de mesura.
4.1.Redacció d’ítems i formats de resposta.
4.2.Propietats desitjables d’un qüestionari.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Metodologies integrades 0 55 55
Treballs 0 90 90
 
Atenció personalitzada 5 0 5
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Exposició dels objectius de l'assignatura i de les activitats que es duran a terme.
Metodologies integrades Assimilació dels continguts teòrics de l'assignatura presentats virtualment. Búsqueda d'informació relacionada amb el tema sobre el qual es fa la recerca, i recolllida de dades sobre una mostra de subjectes, aplicant el mètode de recerca seleccionat pel propi alumne.
Treballs El procés d’ensenyament es realitza de forma virtual, sense classes presencials però amb tutories personalitzades que permetin orientar el treball dels alumnes i respondre els possibles problemes i dubtes que es puguin presentar en el procés d’aprenentatge. Els alumnes disposaran d'una pàgina web amb els continguts teòrics de l'assignatura

Atenció personalitzada
 
Metodologies integrades
Descripció
Donat que l'assignatura es cursa de forma virtual, hi haurà tutories en les quals es donarà una atenció personalitzada a l'alumne. Aquestes tutories ajudaran a orientar el treball de l'alumne i permetran la resolució de dubtes i problemes.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs Per avaluar l’adquisició dels coneixements teòrics i pràctics de què consta l’assignatura, l'alumne realitzarà un treball de recerca científic, en el qual ha de plantejar un tema de recerca i uns objectius, escollint el mètode científic i els anàlisis estadístics més adients per valorar els objectius plantejats prèviament. Concretament, s'avaluarà l'informe presentat amb la descripció de la recerca científica realitzada i amb la valoració i interpretació de les dades estadísitques. 100
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica Solanas, A.; Salafranca, L.; Fauquet, J.; Núñez, M.I., Estadística descriptiva en Ciencias del Comportamiento., Thomson, 2005
Vigil, A; Lorenzo, U., Introducción al SPSS/PC 7.0. Adreça electrònica: http://psico.fcep.urv.es/spss/, Document de laboratori de la URV, 1999
Losada, J.L, i López-Feal, R., Métodos de investigación en Ciencias Humanas y Sociales, Paraninfo, 2003
Pallant, J., SPSS Survival Manual V.12., Open University Press, 2004

Complementària Rojas, A.J; Fernandez, J.S, y Pérez, C., Investigar mediante encuestas: Fundamentos teóricos y aspectos prácticos., Síntesis, 1998
Gonick, L. y Smith, W., La estadística en cómic., Zendrera Zariquiey, 1993
Navas, M.J., Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica., UNED, 2001

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili