Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Màster en Ciències de la Infermeria | Psicologia de grups

 

Màster en Ciències de la Infermeria

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE GRUPS Codi 185121217
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
2.5 Optativa Únic anual
Idioma
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Adreça electrònica
adriana.gil@urv.cat
Professors/es
, PFUH121
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Web http://psico.fcep.urv.es/docencia
Descripció general Amb aquesta assignatura es pretén donar a conèixer l’estructura dels grups, el seu funcionament, la seva dinàmica i com intervenir en ells.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Que l’alumne domini els conceptes bàsics de la psicologia dels grups. AC2
AC5
CC3
2. Que sigui capaç d’establir diferències entre el treball en grups i equips. AC5
3. Que l’alumne conegui les tècniques de treball en grup. AC2
AC5
BC10
4. Que l’alumne apliqui les tècniques de treball en grup. BC1
CC4
5. Que l’alumne pugui avaluar l’eficàcia de treball en grup. BC3
BC4

Continguts
Tema Subtema
Tema 1: Introducció a la psicologia dels grups.
Tema 2: Estructura grupal.
Tema 3: Dinàmica grupal.
Tema 4: Grups i equips de treball.
Tema 5: Intervenció grupal.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1.5 0 1.5
 
Sessió Magistral 8 12 20
Presentacions / exposicions 1.5 2.25 3.75
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 1.5 3 4.5
Treballs 2 3 5
 
Atenció personalitzada 7 0 7
 
Proves objectives de preguntes curtes 0 2 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Les classes seran de modalitat semipresencial.
Sessió Magistral Els continguts (resums) es faran públics per internet.
Presentacions / exposicions Les sessions presencials seran teòric-pràctiques es presentaran materials, es faran role-playing i simulacions.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Les preguntes de cada tema es publicaran per internet i caldrà lliurar-les complementades a l’inici de cada sessió (excepte la primera).
Treballs Es demanarà que els alumnes dissenyin i participin a una sessió de dinàmica grupal.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Presentacions / exposicions
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Treballs
Atenció personalitzada
Proves objectives de preguntes curtes
Descripció
Tutoria e-mail:
Consultes “on line“ a la plana web de l’assignatura.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral Classe a l'aula 3
Presentacions / exposicions Presentar un cas 2
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Preguntes fetes pel professor 1
Treballs Activitat en grup 1
Proves objectives de preguntes curtes Exercici tipus test 3
 
Altres comentaris
Informe de sessió:
Participació i solució de les pràctiques que es presentaran a les sessions presencials. 35%

Test:
Solució de les preguntes de cada tema que lliurar-les complementades a l’inici de cada sessió (excepte la primera). 40%

Role-playing:
Disseny, preparació i participació a la sessió de dinàmica grupal. 25%

Fonts d'informació

Bàsica

  • Gil, F. De la Hera, C. (2000), Introducción a la Psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.
  • Tordera, N (2005) (ed.), Psicología Social. Teoría y aplicación. Tarragona: Cossetània.
 

 

 

 

Complementària

  • González, P. (ed.), Psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.
  • Morales, J.F. , Navas, M.S. y Molero, F. (1996). Estructuras de grupo y liderazgo. En S. Ayestaran (eds.), El grupo como construcción social. Rubí: Plural.
  • Peiró, J. M. (1992). Psicología de la organización (5ª ed.). Madrid: UNED. Tomo II.
  • Salanova; M.; Prieto, F. i Peiró, J. M. (1996). Grupos de trabajo. En J. M. Peiró i F. Prieto (eds.), Tratado de psicología del trabajo. Volumen II: Aspectos psicosociales del trabajo. Madrid: Síntesis.
  • Silva, M. i Quijano, S. (1997). Los grupos en las organizaciones. En P. González (ed.), Psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.
 

 

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili