Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Grau d'Infermeria (2009) | Fonaments de psicologia aplicada

 

Grau d'Infermeria (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Codi 18204005
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Anual
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica xavier.moriones@urv.cat
anaisabel.llorente@urv.cat
Professors/es
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
LLORENTE VIZCAÍNO, ANA ISABEL
Web
Descripció general Descripció general L’objectiu de la infermeria és la cura de la persona durant tot el seu procés vital, tenint-la en compte com a ser integral, per tant, el professional d’infermeria ha de tenir coneixements de les bases i de les principals funcions del comportament humà. Durant l’exercici professional ajuden les persones a desenvolupar estratègies per assolir l’equilibri amb elles mateixes, els altres i l’entorn. Per oferir unes cures de qualitat s’ha de considerar la persona com un tot únic amb les seves particularitats biològiques, intel•lectuals, emocionals, socials i creences, el funcionament integral de les quals contribueix en el procés de salut i malaltia. Si aquestes dimensions i processos no s’integren i interactuen adequadament l’equilibri es trenca i la persona necessitarà ajuda. Per reconèixer i donar resposta a aquestes necessitats cal conèixer les diferents dimensions i processos de funcionament del comportament humà des de les vessants filogenètica, evolutiva, bàsica i social, fent servir com a referents els diferents marcs teòrics o models conductuals actuals.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de formes de vida.
 A22 Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
 A22 Conèixer las pròpies reaccions emocionals
Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica I:
Introducció i conceptes generals.

1.- La psicología com estudi de la conducta humana: què és una conducta?.

2.- Perspectiva holística del comportament humà: la conducta com un sistema.

3.- Filogènesi de la conducta humana: adaptació al medi i herència de l'espècie.

4.- El binomi herència-aprenentatge

5.- Models psicològics d'estudi de la conducta humana.

6.- Trets d'una psicologia aplicada a l'infermeria: l'ésser humà és l'objecte de la pràctica infermera. (aquest punt es desplegarà a l'assignatura: "Relació terapèutica i comunicació en l'infermeria" al 2n curs.Unitat temàticaII:
Processos i condicionants evolutius
1.- Concepte de Període d’Empremta: dependència i afecció. Patología de la afecció.

2.- El concepte de maduració: aprenentatges bàsics.

3.- Desenvolupament emocional.

4.- Desenvolupament intel•lectual.

5.- Desenvolupament psicosocial
Unitat temàtica III:
Processos psicosocials bàsics


1.- Dimensió emocional: motivació, emoció i conflicte. Intel·ligència emocional , afrontament i adaptació al canvi.

2.- Dimensió intel•lectual: sensopercepció, atenció, aprenentatge i memòria. Pensament , intel•ligència i llenguatge.

3.- Dimensió social: la comunicació i els condicionants socioculturals.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 28 56 84
Seminaris 12 12 24
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 20 0 20
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge 1 17 18
Atenció personalitzada 1 1 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l’assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d’analisis reflexió.
Seminaris Exposició de material audiovisual relacionat amb un tema director i monogràfic extret dels continguts teòrics. El tema es definirà al començament del curs.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Desplegament, anàlisi. debat i resolució del matarial presentat als seminaris.
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge L'alumne anota en el portafoli electrònic i discrecionalmentent (es a dir segons el seu criteri i ritme) els temes i les resolucions treballats en els espais seminari i resolució de problemes respectivament.
Aquestes elaboracions personals les farà servir per presentar un treball-resum, tipus memòria al final del quadrimestre.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada es planteja de forma voluntària, es a dir, a demanda de l'alumne i sempre relativa a dificultats en el seguiment de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Sessió Magistral
A7
A22
B1
B3
B5
Prova objectiva tipus test de tota la teoria al final el quadrimestre. La prova serà de aproximadament 50 items amb tres possibilitats de resposta. Aquestes poden ser correctes, en blanc o errònies. els errors descompten la puntuació final. 65% sobre 10
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
A7
A22
L'alumne presentarà quinze dies abans de la prova objectiva un treball-memòria de 5 cares de full aproximadament, sobre les seves elaboracions i progresos en relació al tema monogràfic exposat i treballat als espais seminaris i resolució de problemes. La presentació de la memòria és obligada per poder realitzar la prova objectiva. Ja que el tema monogràfic es treballarà també al espai de sessió magistral, l'alumne tindrà en compte la teoría desenvolupada a classe a l'hora de construir el treball. 35% sobrfe 10
Altres   Es tindrà en compte la'assistència i intervencions a classe a l'hora d'arrodonir la nota si cal.
 
Altres comentaris

 


Fonts d'informació

Bàsica , , ,
 • Bàsica
 • Tazón P, Aseguinolaza L, García-Campayo J., Ciencias psicosociales., Masson., 2004 Barcelona.

 • Stassen K, Thomson R., Psicología del desarrollo: Infancia y adolescencia., Medica Panamericana., 2004 Madrid.

 • Myers DG., Psicología., Medica Panamericana., 2005 Madrid
 • Puente, A., Manual de Psicología Básica. Panamericana. Madrid. 1993
 • Fierro, A., Manual de Psicología de la personalidad. Paidos. BCN.1996
 • Perez, V., Procesos psicológicos básicos. Pearson Madrid. 2005
 • Nelly, J,A., Entrenamiento de las habilidades sociales. Desclée de Brouwer. Bilbao 1998
 •  
 • Complementària

  Latorre JM,., Ciencias psicosociales aplicadas I., Síntesis., 1995 Madrid.


  López F, Desarrollo afectivo y social, Pirámide, 2003 Madrid


  Lange S, El libro de las emociones, EDAF, 2004 Madrid.


  Aguado L, Emoción, afecto y motivación, Alianza, 2005 Madrid


  Lluch M. T,, Enfermería psicosocial y de salud mental: marco conceptual y metodológico., Universidad de Barcelona., 2005 Barcelona.


  Goleman D, Inteligencia social, Kairós, 2006 Barcelona


  Gil J., Psicología de la Salud., Pirámide., 2004 Madrid.
  Nieto J, Abad M A, Esteban M, Tejerina M., Psicología para Ciencias de la Salud: estudio del comportamiento humano ante la enfermedad., McGraw-Hill., 2004 Madrid.


  Penzo W., Psicologia per a les Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, 1999 Barcelona


  Olivares J, Méndez FX, Técnicas de modificación de la conducta, Biblioteca nueva, 2005 Madrid

  Shives L.R. Enfermería psiquiátrica y de salud mental: conceptos básicos. McGraw-Hill, 2005 Madrid.

  http://wwwpsiquitria.com, http://wwwcop.es, http://wwwpsicologia-online.com, http://wwwrems.com, http://wwwpsicocentro.com , http://psicovirtual.com

 • Complementària

  Recomanacions

  Assignatures que es recomana cursar simultàniament
  BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA/18204004
  ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ/18204001

   
  Altres comentaris
  Escriure correctament. Desplegar un minim de vocabulari que es correspongui a l'exigència dels estudis universitaris, i fer-lo servir de manera comprensible. Mostrar els trets minims del saber estar que demana la convivència i fer-se càrreg tant dels encerts com dels errors. A L'HORA DE CONSTRUIR EL TREBALL DE LA MEMÒRIA ES FARÀN SERVIR ELS CRITERIS DEL MODEL "VANCOUVER" SOBRE REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES . EL PLAGI TOTAL O PARCIAL DE QUALSEVOL DOCUMENT SERÀ PENALITZAT AMB LA ANUL·LACIÓ DEL TREBALL SENSE ALTERNATIVA.
  (*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

   


  Universitat Rovira i Virgili