Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Grau de Treball Social (2009) | Habilitats socials i comunicació interpersonal

 

Grau de Treball Social (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL Codi 15224103
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Adreça electrònica mdelpilar.bonasa@urv.cat
Professors/es
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Web
Descripció general Aquesta assignatura ofereix els fonaments teòrics i practics per utlitzar les habilitats comunicatives i la comunicació interpersonal tant virtuals com presencials, aplicades al Treball social.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A9 Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
 A11 Donar suport al desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats socials
 A12 Orientar a persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions
 A13 Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball
 B5 Treballar dins de sistemes, xarxes i equips interprofessionals de forma cooperativa i responsabilitat compartida
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A9 Genèric
 A11 Aplica estratègies de relació amb grups socials
 A12 Genèric
 A13 Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Genèric
 B4 Genèric
 B5 Genèric
 B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Introducció. Habilitats psicològiques bàsiques en Treball Social Fenòmens psicosocials de la interacció amb usuaris

Habilitats bàsiques en el Treball Social: Autoconeixement i estrategies de millora
La comunicació: una perspectiva psicosocial Comunicació Verbal i Comunicació No Verbal

Facilitadors i dificultats de la comunicació interpersonal: eines per a la identificació i la resolució

Comunicació en diferents contexts Comunicació Escrita i presentació de treballs

Comunicació Virtual

Comunicació ajustada a l'usuari
Motivació Concepte. Eines per a motivar i automotivar-nos
Resolució de conflictes Concepte. Estratègies d'anàlisi i solució
L'entrevista en Treball Social Estructura i aspectes psicosocials

Aspectes psicosocials a tenir presents: entrevistador/entrevistat

Desenvolupament de l'entrevista

Elaboració d'informes

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 16 30 46
Presentacions / exposicions 6 24 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 45 0 45
Treballs 2 3 5
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de tipus test 3 17 20
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Sessió on el professor/a recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a l'assignatura en concret i/o a partir d'unes primeres informacions que es proporcionin a l'estudiant.
Sessió Magistral Exposició oral, per part del professor, dels continguts teòrics bàsics de l’assignatura. Recolzada per presentacions en PPT, i articles específics, i adaptada a les necessitats i inquietuds del grup-classe.
Presentacions / exposicions Exposició oral sobre diferents temes plantejats, ja sigui de manera individual o grupal.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis d’aplicació dels conceptes que es faran en grups de treball i es lliuraran per escrit al professor/a.
Treballs Resolució d'exercicis plantejats en els diferents punts a tractar durant el desenvolupament de l'assignatura. S'aniran informant puntualment i s'entregaran a la professora.

Atenció personalitzada
Descripció
El professor orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne. Aquesta activitat es pot fer al despatx de la professora, a l'aula i via correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Presentacions / exposicions
A9
A11
A12
A13
Exposicions orals sobre els temes plantejats, ja sigui a nivel individual o en grup de treball.
30%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A9
A11
A12
A13
Resolució de les activitats plantejades a l'aula i participació activa en la dinàmica classe 10%
Treballs
A9
A13
Presentació dels treballs i activitats plantejades, entregades per escrit a la professora 10%
Proves objectives de tipus test
A9
A11
A12
A13
Prova de 40 ítems d'opció múltiple amb quatre opcions de resposta 50%
Altres  
 
Altres comentaris

Per a superar l'assignatura és imprescindible que la part pràctica i la teòrica estiguin aprovadas.

La superació de l'assignatura en segona convocatòria està condicionada a superar la prova escrita i a la presentació d'un treball pràctic.


Fonts d'informació

Bàsica

Zastrow, Ch. H. (2008). Trabajo Social con Grupos. Madrid.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili