Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009) | Psicologia del treball i les organitzacions

 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS Codi 15204010
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
RUIZ SANTOS, YOLANDA
Adreça electrònica sonia.gonzalez@urv.cat
yolanda.ruiz@urv.cat
Professors/es
GONZALEZ RECIO, SONIA
RUIZ SANTOS, YOLANDA
Web
Descripció general L'assignatura vol ser una introducció a la psicologia del treball aplicada i al comportament organitzacional, estudiat a través de les estructures organitzacionals i la seva interacció amb els individus.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
 A4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades
Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball
 A4 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Genèric
 B5 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Continguts
Tema Subtema
Tema 1: Models i teories en psicologia del treball 1.1 Introducció
1.2 Models i teories
Tema 2; Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball 2.1 Anàlisi de llocs de treball
2.2 Descripció de llocs de treball
2.3 Valoració de llocs de treball
Tema 3: Les habilitats i les competències professionals per la inserció professional. 3.1 Habilitats
3.2 Competències
Tema 4: Aspectes individuals del comportament humà al treball. 4.1 Actituts
4.2 Motivació
4.3 Personalitat
Tema 5: Cultura, clima i lideratge organitzacional. 5.1 Cultura i elements que la composen
5.2 Clima laboral
5.3 Lideratge organitzacional
Tema 6: Psicologia de la comunicació a les organitzacions 6.1 El model de comunicació
6.2 La comunicació organitzacional
Tema 7: Psicologia dels grups, equips de treball i negociació 7.1 Els grups a les organitzacions
7.2 Els equips de treball
7.3 Negociació
Tema 8: Ocupació, contracte psicològic, justícia i confiança en la organització. 8.1 Ocupació
8.2 El contracte psicològic
8.3 Justícia organitzativa
8.4 Confiança en la organització

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 31 46.5 77.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 25 30.5 55.5
Treballs 2 10 12
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d'una sessió on el professor es presenta als alumnes, recull informació sobre els coneixements previs dels alumnes en la matèria a tractar, els seus interessos, motivacions i expectatives respecte a l'assignatura. Es farà amb preguntes genèriques .
A continuació, es procedirà a explicar a l'alumne el contingut de l'assignatura, els objectius, metodologia que es seguirà i els criteris d'avaluació.
Es deixarà un temps per a les seves preguntes al respecte.
Sessió Magistral Durant la sessió magistral el professor exposarà els continguts teòrics de la'ssignatura, relacionant-los amb les sessions anteriors i les sessions pràctiques, posant ènfasi en les idees més importants i posant exemples.
Durant les sessions també s'aniran resolen els dubtes que els alumnes presentin.
L'exposició anirà recolzada amb presentacions fetes amb el programa Powerpoint i altres mitjans tradicionals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en la formulació de casos o problemes, amb el posterior anàlisi de la situació i la seva resolució. En algunes ocasions, aquesta activitat pot donar lloc a un debat a l'aula.
Normalment, serà una activitat que es farà en petit grup i el resultat s'haurà de presentar al professor.
Treballs Dintre de la categoria de treballs podem trobar uns que siguin monogràfics, de recerca d'informaicó sobre un tema concret; però també treballs que suposin el disseny i desenvolupament de projectes que estiguin relacionats amb les tècniques adquirides a l'assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
Durant l'atenció personalitzada el professor/a estarà a disposició de l'alumne per aclarir els dubtes teòrics sobre l'assignatura i treballs a presentar.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
A4
C5
L'alumne presentarà les pràctiques realitzades a classe, en grup, en els terminis que s'especifiquin al moodle a través de les vies estipulades pel professor (mail o paper) 30%
Treballs
A2
A4
C5
Els treballs seran presentats de manera individual o col.lectiva depenent del treball a realitzar i en els terminis que s'especifiqui el professor al moodle. 10%
Proves objectives de tipus test
A2
A4
La prova objectiva tipo test constarà de 40 preguntes amb quatre opcions de resposta, on només una resposta serà la correcta.
Els errors restaran puntuació (per sapiguer quant resta heu d'aplicar la fòrmula 1/N-1)
60%
Altres  
 
Altres comentaris

Avaluació de la segona convocatòria:

 - Consistirà en una prova objectiva de tipus test amb 45 preguntes amb quatre opcions de resposta. A cada pregunta hi haurà una sola resposta correcta i els errors restaran 1/N-1.Aquells alumnes que hagin suspès l'apartat de pràctiques/ treballs o no les hagin presentat, sel's hi demanarà realitzar un cas pràctic final per tal de poder evaluar-les.


Fonts d'informació

Bàsica PEIRÓ, J.M. I PRIETO, F., Tratado de Psicología del Trabajo (VOl. 1): La actividad laboral en su contexto., Madrid: Síntesis Psicología, (1996)
PEIRÓ, J.M. I PRIETO, F., Tratado de Psicología del Trabajo (Vol. 2): Aspectos Psicosociales del trabajo., Madrid: Síntesis Psicología, (1996)
TOUS, J., ESCUER, J., FERRÉ, F. I ORELLANA, A., Psicología del Treball per a Relacions Laborals., Tarragona: SErvei Lingüístic., (1998)
RODRÍGUEZ, A., Introducción a la Psicología del trabajo y de las organizaciones., Madrid: Pirámide., (1998)
TRECHERA, J.L., Introducción a la Piscología del Trabajo, Bilbao: Desclée de Brouwer, (2000)
GUILLÉN, C. GUIL, R., Psicología del Trabajo para las Relaciones Laborales, Madrid: McGraw-Hill, (2000)
PERIÓ, J.M., Psicología de las Organizaciones (Vol. 1 i 2), Madrid: UNED, (1986)
ROBBINS, S.P., Comportamiento Organizacional, México: Prentice Hall, (2006)
PALACÍN DESCALS, F.J. (coord.), Psicología de la Organización, Prentice Hall, (2005)
Alles, Martha, 200 modelos de CV, Editorial Granica, (1996)

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili