Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Relacions Laborals (2002) | Tècniques de selecció

 

Relacions Laborals (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) TÈCNIQUES DE SELECCIÓ Codi 15061216
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Adreça electrònica ferran.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Web
Descripció general Aquesta assignatura serveix per coneixer les tècniques i instruments necessaris per poder relitzar els processos de selecció de personal.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Coneixer les aportacions bàsiques que s'han fet des de la psicologia del treball a la selecció A3
A5
B11
B12
B13
C3
Realitzar un procès de selecció en totes les seves fases i parts. A3
A5
B2
B3
B4
B11
C2
Coneixer les tecniques més adequades en un procès de selecció. A3
A5
B2
B3
B11
C2

Continguts
Tema Subtema
Tema I. Esquema bàsic del procés de selecció.
Models de selecció de personal.

Fases del procés de selecció de personal.

La selecció per competències.
Tema II. Tècniques i instruments util·lizats al procés de selecció de personal. Eines de preselecció.

Proves professionals o de coneixements.

Test psicològics de selecció de personal.

Proves en situacions reals o simulades.
Tema III. L'entrevista de selecció de personal.
Característiques i models d'entrevista de selecció.

Funcions de l'entrevista.

Metodologia i organització a l'entrevista.

Insuficiències i problemes que genera l'entrevista.
Tema IV. Avaluació de candidats. Avaluació de candidats.
Tema V. Limitacions ètiques i legals del procés de selecció.
La responsabilitat del procés de selecció.

Problemes i errors més freqüents.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 2 4
 
Sessió Magistral 28 28 56
Resolució de problemes, exercicis 2 4 6
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 8 4 12
Presentacions / exposicions 1 5 6
Treballs 2 8 10
 
Atenció personalitzada 15 0 15
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
Proves pràctiques 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d’una sessió on el professor recollirà informació sobre els coneixements previs de l’alumne sobre la matèria, els seus interessos i motivacions respecte a l’assignatura. Es farà amb preguntes genèriques sobre la matèria o amb un petit qüestionari.
Presentació de l’assignatura a l’alumne, bàsicament, els seus continguts, objectius, metodologia i criteris d’avaluació.
Sessió Magistral Es l’exposició dels continguts teòrics de l’assignatura. Relacionant-los amb les sessions anteriors, posant èmfasi amb les idees importants i posant exemples. L’exposició anirà recolzada amb presentacions fetes amb el programa informàtic Powerpoint i altres mitjans tradicionals (Transparències, ...).
Resolució de problemes, exercicis Anàlisi i resolució d’un problema o cas relacionat amb la temàtica de l’assignatura, on l’alumne ha de resoldre la situació amb un procediment prèviament establert. Si be es autònoma te el recolzament del professor.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en la formulació d’un cas o problema, amb el posterior anàlisi de la situació, la seva resolució i en algunes ocasions un debat.
Normalment es una activitat autònoma en petit grup, on el resultat s’haurà de presentar per escrit al professor.
Presentacions / exposicions Exposició per part d’un grup d’alumnes d’un tema relacionat amb el temari de l’assignatura.
Treballs Treballs monogràfics de recerca d’informació sobre un tema concret. També pot ser el disseny i desenvolupament de projectes relacionats amb les tècniques adquirides en l’assignatura.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Presentacions / exposicions
Treballs
Descripció
Atendre dubtes i preguntes sobre els treballs, presentacions, i aspectes teórics i practics de l'assignatura.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Proves objectives de tipus test Prova tipus test amb multiple resposta i descomptant els errors. Amb dues preguntes obertes que serviran per completar la nota en casos limits (frontera amb l'aprovat, notable, excel.lent o matricula d'honor). Fins a 4 punts sobre un total de 10.
Proves pràctiques Proves pràctiques basades en la recollida de dades i el seu analisi, i també amb el mètode del cas. Fins a 6 punts sobre un total de 10.
 
Altres comentaris
El programa teòric s'avaluarà mitjançant una prova escrita que tindrà un valor de 4 punts sobre la nota global de l'assignatura (10). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació minima de 2 punts.

La part pràctica tindrà un valor de 6 punts sobre la nota global de l'assignatura (10).Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació minima de 3 punts.

Per superar l'asignatura s'exigeix una nota minima a la part de teoria de 2 punts i a la part de pràctiques de 3 punts
Les diferents practiques s'ahuran d'entregar en els terminis fixats pel professor, si això no es produeix la qualificació sera de No Apte.
Aquestes es podran entregar per superar la part pràctica en la convocatoria de Setembre.

Fonts d'informació

Bàsica , , ,
AGUIRRE, S. DEL CERRO, S., El psicólogo en la empresa., Anthopológica, 1999
HAY GROUP, Factbook Recursos Humanos., Aranzadi & Thompson., 2001
FERNÁNDEZ-RIOS, M., Análisis y descripción de puestos de trabajo., Diaz de Santos., 1995

DE JUAN, M. COLOM, R. QUIROGA, A. (1996) La práctica de la psicología diferencial en industria y organizaciones. Madrid: Pirámide.

T.E.A. (Ed.) (1990) Test psicológicos en España. Madrid: TEA
Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS/15061010


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA DEL TREBALL/15061019
PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS/15061020
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili