Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Treball Social (2001) | Psicosociologia i dinàmica de grups

 

Treball Social (2001)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) PSICOSOCIOLOGIA I DINÀMICA DE GRUPS Codi 15051205
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Segon
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
NAVARRO LLIBERATO, JORDI
Adreça electrònica jordi.navarro@urv.cat
Professors/es
NAVARRO LLIBERATO, JORDI
Web
Descripció general Es pretén que l'alumne sigui capaç d'adquirir unes nocions bàsiques de les tècniques de recerca psicosocial.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Adquirir unes nocions bàsiques de les tècniques de recerca psicosocial. A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B10
C3
C5
2. Integrar els continguts teòrics amb la praxis. A15
A16
A18
A19
A20
B10
B11
B12
C3
C5
3. Desenvolupar les habilitats fonamentals per l'utilització de dinàmiques i tècniques grupals. A3
A5
B2
B5
B7
C3

Continguts
Tema Subtema
Tema 1: El concepte de grup
Tema 2: Estructura i processos grupals
Tema 3: Dinàmica de grups
Tema 4: Les tècniques d'intervenció grupal
Tema 5: Les tècnqiues de registre del comportament grupal
1.1. Aspectes teòrics i metodològics.
• Definició de grup
• Característiques psicològiques del grup
• Tipologia de grups

2.1 • Norma social
• Conformitat social i obediència
• L'estructura i els processos grupals
• Els rols dintre dels grups socials
• Tensió i conlficte de rol
• El paper del líder i les seves funcions. Teories de lideratge
• El rendiment grupal
• Les tècniques sociomètrques

2.2. Teories de lideratge. Tipus i estils
3.1. • A on s'utilitzen?
• Algunes tècniques i fases
• Passos a seguir en les dinàmiques de grup
• Moments clau

4.1. Equips de treball i presa de decisions
4.2. Cohesió grupal
5.1 Tècniques en la presa de desicions
5.1.1. Estructurades
5.1.2. No estructurades

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 2 4
 
Presentacions / exposicions 15 15 30
Debats 6 18 24
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 15 15 30
Pràctiques de camp/sortides 5 5 10
 
Atenció personalitzada 6 0 6
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
Proves pràctiques 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries El professor recollirà informació sobre aquests conceptes bàsics per restablir un punt de partida comú per tots. Definició dels conceptes bàsics i del vocabulari que anirem utilitzant al llarg de l'assignatura i que és important que el tinguem clar ja a l'inici.
Presentacions / exposicions Exposicions de tots els continguts que apareixen per part del professor i a part hi hauran exercicis a on els participants per grup també hauran de exposar les deduccions que han arribat en grups i comentar amb la resta de grups i arribar tots a conclusions tot dirigit per el professor.
Debats Al llarg del curs apareixen vàries dinàmiques que tenen el format de debat i de discussió de grups de temes importants i actuals i a on posarem en pràctica conceptes vistos a nivell teòric.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària S'intenta treballar amb situacions a on els grups han de trobar una solució creativa per solucionar els problemes. Han de saber analitzar la situació, buscar alternatives i seleccionar la més adient i tot això en grups i comentar les diferents dificultats que es troben.
Pràctiques de camp/sortides Sortida en grup a un circuit d'aventura a Tarragona a opn treballem temes d'autoconfiança, repte personal, treball en equip, pressa de decisions, etc. i al final de l'activitat es realitza un petit feedback amb tots els participants.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Presentacions / exposicions
Debats
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Pràctiques de camp/sortides
Descripció
Es tracta d'una sessió a on el professor recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a una assignatura en concret. Es podrà fer mitjançant la formulació d'unes preguntes generals al grup classe, o mitjançant un qüestionari individual, per exemple.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Proves objectives de tipus test Examen tipo test 70%
Proves pràctiques La realització d'una dinàmica de grup i desprès s'hauran de contestar unes preguntes a nivell individual sobre el que ha succeit a la dinàmica, observacions, etc. 20%
Altres Assistència a tutories fixades pel profesor. 10%
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica Alvaro.L. Garrido, A. Torregrosa, Psicologia social aplicada, McGraw-Hill, Madrid: 1997
Núñez, F. y Huici, C., El grupo y su eficacia. Técnicas al servicio de la dirección y coordinación de grupos, Barcelona BUB, 1996
Sánchez, JC Ullán AM, Procesos psicosociales básicos y grupales, Madrid: Eudema, 1995

ALVARO.L. GARRIDO, A. TORREGROSA, J.L. (1997) Psicologia social aplicada. Madrid: McGraw-Hill.

BARON, R. BYRNE, D. (1998) Psicología social. Madrid: Prentice-Hall.

FERNÁNDEZ-DOLS, J.M. CARRERA, P. OCEJA, L.V. FERENGUER, J. (1997) Tratado de psicología social: Interacción social. (Vol II). Madrid: Síntesis.

JAVALOY, F. RODRIGUEZ, A. ESPELT, E. (2001) Comportamiento colectivo y movimientos sociales. Madrid: Prentice-Hall.

MORALES, J.F. MOYA, M.C. (1997) Tratado de psicología social: Procesos Básicos (Vol 1). Madrid: Síntesis.

MORALES J. F. ; HUICI, C. ; BLANCO, A. y FERNANDEZ, J.M. (1985) Psicología Social Aplicada. Bilbao : Desclée de Brouwer.

MUNNE, F. (1986) La psicología social como ciencia teórica. Barcelona: Alamex.

NUÑEZ,T. Y LOSCERTALES, F. (1996). El grupo y su eficacia. Técnicas al servicio de la dirección y coordinación de grupos. Barcelona: BUB.

SÁNCHEZ, J.C. ULLÁN A.M. (1995) Procesos psicosociales básicos y grupales. Madrid: Eudema.

Complementària Javaloy, F. Rodriguez, A. Espelt, E, Comportamiento colectivo y movimientos sociales, Prentice-Hall, 2001

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili