Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Ciències del treball (2001) | Qualitat de vida laboral

 

Ciències del treball (2001)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) QUALITAT DE VIDA LABORAL Codi 15042210
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Adreça electrònica mdelpilar.bonasa@urv.cat
Professors/es
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Web

Continguts
Tema Subtema
Tema I.- La psicosociologia i la qualitat de vida laboral. Aproximació historica
Definició conceptual
Tema II.- Els factors de naturalesa psicosocial: l'individu dins l'organització. Diferencies individuals i conducta al treball
Tema III.- Característiques i organització del treball vs. qualitat de vida laboral. Estructura organitzativa i qualitat de vida.
Sistemes d'organització del treball.
Grups i equips de treball.
Tema IV.- Conseqüències dels factors psicosocials i qualitat de vida laboral. Estres Laboral
Burnout
Mobbing
Comportament absentista

Atenció personalitzada
Descripció
El professor orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne. Aquesta activitat es portarà a terme al despatx del professor. És el temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes i persegueix els següents objectius: - Atendre, fer el seguiment i orientar a nivell professional a l’alumne. - Intercanviar informació, opinió i coneixements. - Afavorir el feedback entre professor i alumne sobre els treballs de l’assignatura. - Realitzar un seguiment de la comprensió de conceptes i continguts i aclariment de dubtes. - Assessorar en la recerca d’informació. - Etc.

Avaluació
 
Altres comentaris
Les diferents practiques s'hauran d'entregar en els terminis fixats pel professor, si això no es produeix la qualificació sera de No Apte. Aquestes es podran entregar per superar la part pràctica en la convocatoria de Setembre.

Fonts d'informació
Bàsica

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili