Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Màster en Salut Mental | Manipulació d'animals d'experimentació

 

Màster en Salut Mental

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ Codi 14615209
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
8 Optativa Únic anual
Idioma
Castellà
Català
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Psicologia
Coordinador/a
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Adreça electrònica mariateresa.colomina@urv.cat
montserrat.belles@urv.cat
margarita.torrente@urv.cat
domingo.sanchez@urv.cat
Professors/es
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
BELLES MATEU, MONTSERRAT
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
SANCHEZ CERVELLÓ, DOMINGO JOSÉ
Web http://http://moodle.urv.net
Descripció general Capacitar a l’alumne per desenvolupar la seva recerca en experimentació animal.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer la legislació europea, estatal i autonòmica en relació a les condicions d'us d'animals d'experimentació. AR1
BR13
CR3
Conèixer les condicions d'estabulació, fisiologia dels animals de laboratori, així com tècniques bàsiques de manipulació (analgèsia, anestèsia, tractament i eutanàsia) dels animals d'ús comú en investigació: rata/ratolí. AR1
AR5
BR13
CR3
CR4
Conèixer els mètodes alternatius a l'us d'animals d'experimentació. AR1
BR13
CR3
Descriure els procediments de tractament i eliminació de residus en el laboratori. AR1
AR8
BR13
CR3
CR4
Conèixer les normes de seguretat en el treball amb animals d'experimentació, així com el control sanitari del personal manipulador. AR1
AR8
BR13
CR3
Analitzar bibliografia científica rellevant per tal d'elaborar una publicació científica. AR1
AR12
AR13
BR2
BR7
BR13
BR15
CR3
CR4
Conèixer a nivell pràctic les tècniques bàsiques de manipulació d'animals d'experimentació. Saber manipular els animals de laboratori a nivell d'administració de tractaments i obtenció de fluids biològics. AR1
BR7
BR13
BR15
Saber aplicar les tècniques d'analgèsia, anestèsia i eutanàsia als animals d'experimentació. AR1
BR6
BR7
BR13
BR16
Saber fer l'anàlisi estadístic dels resultats obtinguts en un treball d'experimentació. AR1
BR14
CR2
Saber elaborar la memòria descriptiva d'un procediment d'experimentació segons la legislació vigent (art. 33, DOGC 2450-7.8. 1977). AR1
AR6
AR11
AR12
AR13
BR13

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció a la ciència de l'animal de laboratori. 1.1. Història de l'experimentació animal.
Tema 2. Legislació. 2.1. Marc legal europeu, nacional i autonòmic. Comitès ètics.
2.2. Autoritzacions: formularis d'autorització, formularis de sol•licitud d'adquisició d'animals.
Tema 3. Besnestar animal i factors que influencien en l'experimentació animal. 3.1. Principis generals. Les 3 R's.
3.2. Transport, instal•lacions i condicions ambientals d'ubicació dels animals.
3.3. Nutrició i alimentació: requisits nutritius, tipus de dietes i règims alimentaris.
3.4. Microbiologia i malalties de l'animal de laboratori. Influència en la investigació.
3.5. Factors que influencien en el comportament. Homeostasi i estrés.
Tema 4. Biologia dels animals emprats en l'experimentació. 4.1. Anatomia i fisiologia comparades. Rossegadors (rata/ratolí).
4.1.1. Rates no cosanguínies.
4.1.2. Rates cosanguínies.
4.1.3. Rates envellides, congènites i híbrides.
4.2. Característiques reproductives en rata/ratolí.
4.2.1. Característiques reproductives de la femella.
4.2.2. Característiques reproductives del mascle.
4.2.3. Gestació, part i lactància. Índexs de viabilitat i de lactància.
Tema 5. Analgèsia, anestèsia i eutanàsia. 5.1. Selecció del mètode d'analgèsia, anestèsia, entre altres, segons el tipus d'animal, equip disponible i objectius de la investigació.
5.2. Principals anestèsics emprats en animals d'experimentació.
5.3. Mètodes d’eutanàsia físics/farmacològics considerats adequats/inacceptables en experimentació animal.
Tema 6. Tractament i eliminació de residus. 6.1. Recollida selectiva del residu, transport i emmagatzematge.
6.2. Tractament previ a l'eliminació. Eliminació definitiva del residu.
Tema 7. Mètodes alternatius a l'ús d'animals de laboratori. 7.1. Models in vitro i cultius cel•lulars/tisulars.
7.2. Tècniques alternatives en farmacologia i toxicologia.
Tema 8. Seguretat en el treball amb animals de laboratori. 8.1. Control sanitari del personal manipulador.
8.2. Tratament i eliminació de residus

Tema 9. Anàlisi de la bibliografia científica més rellevant. Elaboració de publicacions científiques. 9.1. Utilització de recursos electrònics: bases de dades (Medline, Pubmed), revistes, llibres, pàgines web... en l'àmbit de la recerca al que pertany la matèria d'estudi.
Tema 10.- Procediments experimentals.
10.1. Manipulació, immobilització (rata/ratolí).
10.1.1. Manipulació, immobilització de ratolí.
10.1.2. Manipulació, immobilització de rata.
10.2. Administració de substàncies (vies d'administració) i extracció de mostres (obtenció de sang, orina i femta).
10.2.1. Vies d'administració de tractaments (oral, intragástrica, rectal i parenteral).
10.2.2. Obtenció de mostres de sang. Precaucions i requeriments a tenir en compte en l'obtenció de mostres de sang.
10.2.3. Obtenció de mostres d'orina i femta.
10.2.4. Condicions per a l'obtenció i processament de mostres biológiques.
10.2.5. Selecció del mètode d'analgèsia, anestèsia i eutanàsia.
10.3. Cirurgia estereotàxica en rossegadors
10.3.1. Manipulació d'atles i aparell estereotàxic
10.3.2. Tècniques de lesió
10.3.3. Tècniques d'implant de cànules i electrodes
10.4. Aplicacions pràctiques en la reproducció de rata/ratolí.
10.4.1. Sexat.
10.4.2. Creuament: cicle estral en rata i tap vaginal en ratolí.
10.4.3. Procediment per a la realització d'una cesària.
10.5.- Avaluació de l'estat dels animals a través d'una bateria d'observació funcional (FOB).
10.6. Condicions per a l'estudi de l'avaluació física i neuromotora en rata/ratolí.
10.7. Condicions per a l'estudi del neurocomportament en rata/ratolí.
Tema 11.- Treball pràctic.
11.1. Protocol d'experimentació.
11.1.1. Disseny i organització: elección del modelo (espècie...).
11.1.2. Anàlisi estadistic.
11.1.3. Càlcul del nombre d'animals necessaris per a l'experimentació.
11.1.4. Índex de severitat, criteris de punt final i supervisió del benestar animal.
11.2. Elaboració de la memòria descriptiva d'un procediment d'experimentació.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 4 8 12
 
Pràctiques a laboratoris 37 37 74
Treballs 10 30 40
Sessió Magistral 8 16 24
Resolució de problemes, exercicis 6 6 12
Presentacions / exposicions 10 10 20
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de preguntes curtes 4 4 8
Proves pràctiques 4 4 8
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de conceptes bàsics i fonts d'informació necessàries per a la bona pràctica en experimentació. Presentació, a través de l'espai Moodle, de l'assignatura i dels seus continguts. Explicació de com els alumnes poden accedir a través de Moodle a tota la informació i documentació relativa al curs.
Pràctiques a laboratoris Manipulació dels animals de laboratori.
Treballs Anàlisi bibliogràfic sobre un tema científic rellevant. Elaboració d'una memòria procediment en la que s'utilitzen models animals per l'experimentació.
Sessió Magistral Sessions magistrals realitzades en l'aula ordinària.
Resolució de problemes, exercicis Resolució de dubtes o problemes per tal d'establir el disseny d'un procediment experimental.
Presentacions / exposicions Exposicions orals de temes relacionats amb el contingut del curs.

Atenció personalitzada
 
Activitats Introductòries
Atenció personalitzada
Presentacions / exposicions
Pràctiques a laboratoris
Treballs
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis
Descripció
Virtual:
Dra. M. Bellés i Dr. DJ. Sánchez (departament de Ciències Mèdiques Bàsiques/URV): montserrat.belles@urv.cat; domingo.sanchez@urv.cat
Dra. MT. Colomina i Dra. M. Torrente (Departament de Psicologia/URV): mariateresa.colomina@urv.cat;
margarita.torrente@urv.cat

Avaluació
  Descripció Qualificació
Pràctiques a laboratoris L'assitència a les sessions pràctiques és obligatòria. S'avaluarà si l'alumne ha assolit els objectius bàsics del contingut pràctic del curs.

20%
Treballs S'avaluarà la cerca bibliogràfica de l'alumne sobre un tema científic en el que s'emprin models animals. 10%
Sessió Magistral L'assistència a les sessions serà obligatòria. 10%
Proves objectives de preguntes curtes L'avaluarà la resolució de qüestions relacionades amb el contingut del curs. 25%
Proves pràctiques S'avaluarà el contingut de la memòria d'un procediment experimental dissenyat per l'alumne. 25%
Altres Actitud i motivació de l'alumne pels temes tractats en la part teòrica i pràctica del curs. 10%
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica

Baker HJ, Linosey JR, Weisbroth SH (1979). The laboratory rat. Vol I & II. Academic Press. New York.

Bultó Nubiola M (1995). Legislación sobre residuos sanitarios (I.T.B. 113.95). INSHT. Barcelona.

Carlotti DN, Pin D (2004). Diagnosticos dermatológicos, manuales de veterinaria. Masson. Barcelona.

Close B, Banister K, Baumans V, Bernoth EM, Bromage N, Bunyan J, Erhardt W, Flecknell P, Gregory N, Hackbarth H, Morton D, Warwick C (1997). Recomendations for euthanasia of experimental animals: Part 2. Laboratory Animals, 31: 1-32.

Danneman PJ, Stein S, Walshaw SO (1997). Humane and practical implications of using carbon dioxide mixed with oxygen for anesthesia or euthanasia of rats. Laboratory Animal Science, 47: 376-385.

Decret 27/1999, 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris. DOGC núm. 2828-16/02-1999. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Llei 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques.

Directiva europea 91/689/CEE, relativa a residus perillosos incloent residus sanitaris.

Diletti E, Hauschke D, Steinijans VW (1992). Sample size determination for bioequivalence assessment by means of confidence intervals. International Journal of Clinical Pharmacology. Therapy and Toxicology, 29: S51-S58.

Flecknell PA (1984). The relief of pain in laboratory animals. Laboratory Animals, 18: 147-160.

Generalitat de Catalunya (1994). Guia de gestió intracentre de residus sanitaris. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Barcelona.

Hammer AS, Buffington CA (1994). Survey of statistical methods used in the veterinary medical literature. Special Report. JAVMA, 205: 344-345.

Hendriksen CFM, Koeter HBWM eds (1991). Animals in biomedical research. Elsevier. Amsterdam.

Hernández, Sampieri. Roberto. Metodología de la investigación 2a. Edición. Editorial McGraw-Hill, México, 1998.

http://altweb.jhsph.edu/~caat/ (Center for Alternatives to Animal Testing)

http://cinvestav.mx/upeal/nom82.html

http://www.aavs.org/html/ardf.html (pàgina web relativa a métodes alternatius).

http://www.apa.org. American Psychological Association (APA) (1994). Publication manual of the American Psychological Association. (4th ed.). Wasington, D.C.

http://www.gencat.net/darp/c/departam/lex/lexdarp/clexra01.htm.

http://www.hsus.org/(Humane Society of the United States)

http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyllykFZlgGdcyCRS.php

http://www.momografias.com/apa.shtml. Elaboración de referencias y citas según las normas de la American Psychological Association (APA), 5° Edición. 

http://www.secal.es (revista de la Societat espanyola per a les Ciències de l’Animal de Laboratori).

http://www.secal.es/word-pdf/eutanasia1.pdf

http://www.uchsc.edu (recomanacions de tècniques d’eutanasia).

http://www.secal.es/word-pdf/sangre.pdf

http://www.uib.no/vivariet/vivinfowei.html (tècniques de manipulació i vies d’administració en animals d’experimentació).

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (1995). Notas Técnicas de Prevención. Tratamiento de Residuos Sanitarios (372). INSHT.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (1996). Notas Técnicas de Prevención. Zoonosis de origen laboral (411). INSHT.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (1997). Notas Técnicas de Prevención. Trabajo con animales de experimentación (468). INSHT.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (1998). Notas Técnicas de Prevención. La gestión de los residuos peligrosos en los laboratorios universitarios y de investigación (480). INSHT.

Kraft V, Deeny AA, Blanchet HM, Boot R, Hansen AK, Hem A, van Herck H, Kunstyr I, Milite G, Needham JR, Nicklas W, Perrot A, Rehbinder C, Richard Y, De Vroey G (1994).  Recommendations fort he health monitoring of mouse, rat, hamster, guineapig and rabbit breeding colonies. Laboratory Animals, 28: 1-12.

Llei 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques.

Llei 42/1975, sobre recollida i tractament de residus sólids urbans, modificada pel reial decret 1163/1986 per a la inclusió dels residus sanitaris, però excloient productes tòxics contaminants i perillosos.

Llei 20/1986 Bàsica de residus tòxics i perillosos.

Llei 10/1998 de Residus.

Martí MC, Alonso RM, Constans A (1997). Riesgos biológicos en el laboratorio. INSHT. Madrid.

Moore CJ, Mepham TB (1995). Defining an acceptable endpoints in invasive experiments. AWIC Newsletter, 6: 3-7.

Morris TM (1995). Antibiotic therapeutics in laboratory animals. Laboratory Animals, 29:16-36.

Morton DB, Griffiths PHM (1985). Guidelines on the recognition of pain, distress and discomfort in experimental animals and an hypothesis for assessment. The Veterinay Record, 116: 431-436.

Orden de 25 de Marzo (M. De Trabajo y Asuntos Sociales, BOE 30-3-1998). Por la que se adapta al progreso técnico el Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Paxinos G, Watson C. (2004). The rat brain in stereotaxic coordinates, 5ª Ed. Academic Press, San Diego.

Polit, Denise, F. Hungler Bernadette P. (2000). Investigación científica en ciencias de la salud, 6ta. edición. Mc-Graw Hill Interamericana, Editores, S.A. México, D.F.

Poole T (1987). The UFAW handbook on the care and management of laboratory animals. 6a edició. Longman Scientific & Technical. Burnt Mill, Harlow. UK.

Real Decreto 223/1998 de 14 de Marzo sobre protección de los animales utilizados para la experimentación y otros fines científicos. BOE 1998; 67: 8 509.

Real Decreto 664/1997 de 12-5 (M. De la Presidencia, BOE 24-5-1997). Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Real Decreto 822/1993 de 28 de mayo, por el que se establecen los principios de buenas prácticas de laboratorio y su aplicación en la realización de estudios no clínicos sobre sustancias y productos químicos. BOE 1993; 128: 16 272.

Rehbinder C, Baneux P, Forbes D, van Herck H, Nicklas W, Rugaya Z, Winkler G (1998). FELASA recommendations fort he health monitoring of breeding colonies and experimental units of cats, dogs and pigs. Laboratory Animals, 32: 1-17.

Smith JA, Birke L, Sadler D (1997). Reporting animal use in scientific papers. Laboratory Animals, 31: 312-317.

Zúñiga JM, Tur Marí JA, Milocco SN, Piñeiro R (2001). Ciencia y tecnología en protección y experimentación animal. McGraw-Hill. Interamericana. Madrid.

 

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili