Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Màster en Salut Mental | Neurotoxicologia del desenvolupament

 

Màster en Salut Mental

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) NEUROTOXICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT Codi 14615202
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Optativa Únic anual
Idioma
Anglès
Castellà
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Adreça electrònica mariamercedes.gomez@urv.cat
mariateresa.colomina@urv.cat
marialuisa.albina@urv.cat
Professors/es
GÓMEZ ARNAIZ, MARÍA MERCEDES
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
ALBINA CHICOTE, MARÍA LUISA
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Presentar y analizar el estado actual sobre la neurotoxicología del desarrollo incidiendo en el impacto social y económico de los efectos de los neurotóxicos durante este periodo. AR1
AR3
AR4
AR5
AR6
AR8
AR9
AR10
AR12
BR1
BR2
BR7
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR5
Plantear los problemas relacionados con el estudio de la neurotoxicología del desarrollo y capacitar al alumno para identificar las variables de confusión. AR1
AR3
AR4
AR5
AR6
AR7
AR8
AR9
AR12
AR13
BR1
BR2
BR6
BR7
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
Dominar los protocolos actuales para el estudio de la neurotoxicología del desarrollo AR1
AR3
AR4
AR5
AR6
AR7
AR8
AR9
AR10
AR11
AR12
AR13
BR1
BR2
BR6
BR7
BR8
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR3
CR5
Capacitar a los alumnos para definir los objetivos de un estudio concreto, utilizar las baterías de estudio funcional de desarrollo, y proponer nuevas alternativas o valoraciones específicas en función de la sustancia evaluada. AR1
AR3
AR4
AR5
AR6
AR7
AR8
AR9
AR10
AR11
AR12
AR13
BR1
BR2
BR6
BR7
BR8
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR3
CR5
Favorecer en los alumnos las habilidades necesarias para la utilización de las técnicas disponibles de búsqueda de información, elaboración de presentaciones y proyectos de investigación. AR6
AR7
AR11
AR12
AR13
BR1
BR2
BR6
BR7
BR8
BR14
BR15
BR16

Continguts
Tema Subtema
1- Perspectiva histórica. Justificación de los estudios sobre neurotoxicidad del desarrollo.
2- Experimentación en toxicología del desarrollo Estudios de fase I, II y III.
3- Desarrollo del sistema nervioso central. Periodos críticos de susceptibilidad a neurotóxicos.
4- Influencia materna en el desarrollo fetal. Fisiología del embarazo. Cambios metabólicos. Otros condicionantes maternos (alimentación, estrés, tóxicos...). Toxicidad materna y toxicidad del desarrollo. Diseños experimentales para la identificación de la toxicidad materna y la toxicidad del desarrollo.
5- Mecanismos moleculares de la neurotoxicidad del desarrollo. Bases moleculares de la dismorfogénesis.
6- Estudio de alteraciones morfofuncionales en la neurotoxicidad del desarrollo. Cambios morfológicos. Déficits funcionales. Baterías funcionales de estudio. Efectos a largo plazo.
7- Neurotóxicos que afectan el desarrollo. Estado actual del tema.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 4 16 20
Presentacions / exposicions 10 40 50
Esdeveniments científics i/o divulgatius 5 10 15
Sessió Magistral 3 6 9
 
Atenció personalitzada 2 4 6
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentación de la asignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolución de casos prácticos
Presentacions / exposicions Trabajo dirigido
Esdeveniments científics i/o divulgatius Participación en seminarios de investigación
Sessió Magistral Presentación de contenidos teóricos

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Trabajo dirigido

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Se valorará la justificación razonada del caso presentado 10%
Presentacions / exposicions Trabajo final y presentación 60%
Altres Participación en los seminarios y foros de discusión 30%
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica

1. Guidelines for Developmental Toxicity Risk Assessment. (1991). EPA/600/FR-91/001.

2. Neurotoxicology. Tilson HA and Harry GJ. Ed. Taylor & Francis LTD. (1999) 

3. OECD Guideline for the testing of chemicals. Proposals for a new guideline 426. Developmental Neurotoxicity Study. September 2003.

 4. Principles of Neural Development. (1985). Purves D and Lichtman JW. Sinauer Associates Sunderland MA.

5. Handbook of behavioral teratology. (1986). Riley EP and Vorhees CW Ed. Plenum Press, New York.

6. Human embryology and teratology. Ed John Wiley & Sons (2ª edición) (2001)

7.- Advances in male mediated developmental toxicity. Ed Plenum Publishing Corporation (2003) 

 

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili