Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Grau de Publicitat i Relacions Públiques (2009) | Introducció a la psicologia

 

Grau de Publicitat i Relacions Públiques (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Codi 12224003
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ALMAGRO CARDENETE, YOLANDA
Adreça electrònica yolanda.almagro@urv.cat
Professors/es
ALMAGRO CARDENETE, YOLANDA
Web
Descripció general 'Introducció a la psicologia' és una via d'entrada per conèixer els principis bàsics que regeixen la psicologia humana i la seva aplicació, des d'una vesant empírica. L'assignatura gira al voltant dels processos psicològics bàsics, tals com la memòria, la motivació, les emocions, l'aprenentatge... i pretén donar una idea global de les nostres capacitats i limitacions. En definitiva, es tracta d'una primera aproximació a què fem, com i per què ho fem.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Conèixer de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina
Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva dimensió social
Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en l’estudi dels processos psicològics bàsics
Reconèixer la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en l’àmbit de les ciències de la comunicació
Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1.- Introducció a la psicologia 1.1.- Introducció
1.2.- La Psicologia com a ciència
1.3.- Àrees d’estudi de la Psicologia
2.- Breu historia de la psicologia 2.1.- Antecedents
2.2.- Estructuralisme
2.3.- Funcionalisme
2.4.- Gestalt
2.5.- Psicoanàlisi
2.6.- Conductisme
2.7.- Psicologia cognitiva
3.- Fonaments biològics de la conducta 3.1.- La neurona:
- Estructura
- L’impuls nerviós
- La sinapsi
- Neurotransmissors
3.2.- El sistema nerviós:
- Divisió
- La medul·la espinal
- El cervell
4.- Atenció 4.1.- Concepte
4.2.- Classificació
4.3.- Propietats
4.4.- Factors determinants de l’atenció
5.- Sensació i percepció 5.1.- Introducció: el procés perceptiu
5.2.- Sensació
5.3.- Fisiologia dels sentits
5.4.- Percepció visual:
- Les lleis de la Gestalt
- Constància perceptiva
- Percepció de l’espai tridimensional
6.- Aprenentatge 6.1.- Introducció
6.2.- Condicionament clàssic
6.3. Condicionament operant
6.4. Aprenentatge per observació
7.- Memòria 7.1.- Introducció
7.2.- Els tres magatzems de la memòria
7.3. Aspectes significatius del procés de codificació
7.4. Aspectes significatius del procés de recuperació
7.5. L’oblit
7.6. Alteracions de la memòria
8.- Motivació 8.1.- Concepte i definició
8.2.- Variables motivacionals
8.3. Motivacions de la conducta humana
8.4. Altres aspectes relacionats amb la motivació
9.- Emoció 9.1.- Introducció a l’estudi de les emocions
9.2.- Classificació de les emocions
9.3.- Funcions de les emocions
9.4.- Teories clàssiques de les emocions
10.- Raonament 10.1.- Introducció
10.2.- Els conceptes
10.3.- El raonament:
- Raonament deductiu
- Raonament inductiu
10.4.- Solució de problemes
11.- Llenguatge 11.1.- Llenguatge i pensament: la hipòtesi de Sapir-Whorf
11.2.- Llenguatge i comunicació: l’esquema de Hockett
11.3.- La percepció del llenguatge
- Percepció de la parla
- Reconeixement de paraules
- Processament sintàctic
11.4.- Pragmàtica

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 40 40 80
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 20 0 20
Resolució de problemes, exercicis 2 38 40
Atenció personalitzada 4 0 4
 
Proves objectives de tipus test 4 0 4
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries - Presentació de l'assignatura, dels continguts teòrics i dels treballs pràctics.
- Exposició precisa dels criteris d'avaluació i del calendari del curs.
- Preguntes d'orientació per guiar al professor sobre els coneixements previs de l'aula.
Sessió Magistral - Exposició dels continguts de l'assignatura.
- Visionat de vídeos il·lustratius dels conceptes teòrics exposats.
- Resolució de dubtes i debat crític dels materials.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària - Realització de experiments psicològics clàssics a l'aula i posterior discussió.
- Realització d'exercicis teòrics/pràctics i anàlisis de casos particulars.
Resolució de problemes, exercicis - Redacció d'informes sobre els exercicis pràctics realitzats a l'aula.
- Solució de problemes de forma autònoma posteriorment a les explicacions teòriques.

Atenció personalitzada
Descripció
En l'horari d'atenció l'alumne tindrà l'oportunitat de plantejar problemes concrets i discutir els dubtes que puguin sorgir durant el desenvolupament de l'assignatura, en referència tant als continguts teòrics com pràctics. També serà un espai de retroalimentació i comunicació bidireccional del que tant alumnes com professor se'n podran veure beneficiats.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Resolució de problemes, exercicis
Els exercicis de realització externa a l'aula seran entregats i avaluats com a mesura del grau de comprensió assolit per l'alumne. 30%
Proves objectives de tipus test
Mitjançant les proves objectives s'avaluaran tots els continguts impartits a l'assignatura, tant teòrics, com pràctics. 70%
Altres  
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica Lahey, B., Introducción a la psicología, Última edición., Editorial Mc Graw-Hill.

Complementària Myers, David G. , Psicología, 5ª ed. , Madrid : Editorial Médica Panamericana, cop. 1999
Goldstein, E.B., Sensación y percepción, Última edición., México: International Thomson Editores, 1999.
LEAHEY, T. H., Historia de la Psicología, Última edición. , Madrid: Prentice-Hall.
Domjan, M. , Principios del aprendizaje y la conducta, Última edición. , México: International Thomson Editores.
Papalia, D. E., Psicología, Última edición. , Editorial Mc Graw-Hill. 2009.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili