Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Màster en Avaluació i Mesura de la Conducta | Avenços en la mesura del comportament humà dins de l'organització i dels grups

 

Màster en Avaluació i Mesura de la Conducta

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) AVENÇOS EN LA MESURA DEL COMPORTAMENT HUMÀ DINS DE L'ORGANITZACIÓ I DELS GRUPS Codi 11645211
Ensenyament
Avaluació i Mesura de la Conducta (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BOADA GRAU, JOAN
Adreça electrònica joan.boada@urv.cat

Professors/es
BOADA GRAU, JOAN
, PFUA192
Web http://psico.fcep.urv.es/cramc/
Descripció general Es presentaran els pricipals avenços en la mesura del comportament humà dintre de les organitzacions i dels grups. En aquest sentit, es tractaran avenços en EFQM i BSC-CMI; Conciliació i Empresa; Igualtat de Gènere; Equips d'Alt Rendiment; Selecció de Personal i Mobbing.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Integrar els continguts bàsics dels avenços en la mesura del comportament, mitjançant l'aprenentatge per descobriment amb participació actva del discent/a. AR3
AR12
AR14
BR1
BR2
BR3
BR6
BR11
BR12
BR13
BR15
BR16
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
Construir i desenvolupar eines pròpies per tal de mesurar el comportament i el potencial humà en les empreses, les organitzacions i els grups, éssent capaç d'aplicar el darrers avanços tècnics. AR7
AR8
AR15
BR1
BR2
BR4
BR5
BR12
BR13
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
Dissenyar un pla d'intervenció per tal de millorar una organització, una empresa, una institució, un grupo o un equip. AR7
AR8
BR1
BR2
BR4
BR5
BR7
BR8
BR12
BR15
BR16
CR3
CR6

Continguts
Tema Subtema
(10.12.07) 0.-Introducció.
(10.12.07) Avenç.-1.-Entorn i Models d’avaluació organitzacional: EFQM & BSC-CMI.
(17.12.07) Avenç.-2.-Generació “Y”: valors i llur integració en les organitzacions i els grups.
(17.12.07) Avenç.-3.-Conciliació i Empresa: avaluació de les bones pràctiques.
(14.01.07) Avenç.-4.-Igualtat de Gènere: marc legal i mesura dels comportaments empresarials.
(21.01.08) Avenç.-5.-Equips d’Alt Rendiment: Diagnòstic i intervenció.
(28.01.08) Avenç.-6.-Capital Humà i Mesura: Desenvolupaments recients en Selecció de Personal.
(04.02.08) Avenç.-7.-Riscos Psicosocials i Avaluació: Mobbing.
(04.02.08) Conclusions.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 3 3.6 6.6
Seminaris 12 14.4 26.4
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 13 15.6 28.6
Treballs 0 6 6
 
Atenció personalitzada 3 3 6
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries 1.-ESCOLÀSTICA:
-Presentació dels temes més rellevants.
-Conceptualització.
2.-CONSTRUCTIVISTA:
-Discussió d’articles científics.
-Resolució de casos pràctics.
3.-EXPERIENCIAL:
-Revisió crítica d'instruments de mesura.
Sessió Magistral El professor presentarà els temes més importants i novedosos.
Seminaris Hom discutirà i comentarà articles científics.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es proposarà la resolució de problemes en el marc de la mesura de la conducta en les organitzacions i els grups.
Treballs

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Descripció
Hom resoldrà els dubtes dels discents i les discentes en horari de despatx.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 50%
Treballs 50%
 
Altres comentaris
No hi ha prova escrita ni oral escolàstica (examen).

Fonts d'informació

Bàsica

Aritzeta, A. y Alcover, C.M. (2006) ¿Quién decide? ¿Quién es responsable? ¿Quién gana?. Análisis de las dificultades para la implantación de equipos de trabajo. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 22 (2), 151-178.

Boada, J. (1999) Psicología del (Trabajo + Organizaciones + Recursos  Humanos). Barcelona: PPU (pp. 169-178).

Boada,  J.  (Dir.)  (2001) Capital Humano: 52 Casos Prácticos. Manual  de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Boada, J.; Purcalla, M.A., Jiménez, D. y Mangas, A. (2007) Manual de bones pràctiques sobre conciliació (Producte-2).(Estudi de la influència de la conciliació laboral, familiar i personal en la formació contínua). Barcelona. Generalitat de Catalunya. Consorci per a la Formació Continuada.

García-Izquierdo, A. L. y García-Izquierdo, M. (2007) Discriminació, igualdad de oportunidades en el empleo y la selección de personal en España. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 23 (1), 111-138.

 Kaplan, R.S. y Norton, D.P.(2000) Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard).  Barcelona: Gestión 2000 (pp.13-58).

Mañas, M. A.; Salvador, C.; Boada, J.; González, E. y Agulló E. (2007) La satisfacción y el bienestar psicológico como antecedentes del compromiso organizacional.Revista Psicothema, 19 (3), 395-400.

Martínez-Costa, C. et al. (2006) Guía para el diseño y para la implantanción de un plan de igualdad de oportunidades en una universidad pública. X Congreso de la Ingeniería de la Organización. Valencia, 7 y 8 de setiembre de 2006.

Moreno-Jiménez, B. et  al. (2004) Acoso psicológico en el trabajo: una aproximación organizacional. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 20 (3), 277-289.

 Osca, A. y García-Salmones, L. (2004) ¿Cómo perciben los candidatos los procesos de selección?. Una aproximación desde el modelo de Justicia Procedimental de Gilliland (1993). Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 20 (2), 225-247.

Sánchez, J.C. et al. (2007) Cultura y desfases culturales de los equipos de trabajo: implicaciones para el compromiso organizacional. Revista Psicothema,19 (2), 225-230.

Tempora (2004) Buenas prácticas para nuevas fórmulas organizativas de trabajo. (Tempora: tots els temps en un temps). Iniciativa Comunitaria EQUAL-2004.

 

 

 

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili