Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Màster en Avaluació i Mesura de la Conducta | Tècniques electrofisiològiques i de neuroimatge en l'avaluació i l'estudi experimental dels processos

 

Màster en Avaluació i Mesura de la Conducta

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) TÈCNIQUES ELECTROFISIOLÒGIQUES I DE NEUROIMATGE EN L'AVALUACIÓ I ESTUDI EXPERIMENTAL DELS PROCESSOS Codi 11645205
Ensenyament
Avaluació i Mesura de la Conducta (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Adreça electrònica mariateresa.colomina@urv.cat
josep.demestre@urv.cat

Professors/es
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
, PFUA192
Web
Descripció general Aquesta assignatura té com a objectiu donar a conneixer a l'alumne les principals tècniques electrofisiològiques i de neuroimatge i la seva aplicació a l'estudi de la conducta

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Ser capaç de desenvolupar eines pròpies per l'avaluació i la mesura de la conducta. AR15
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR11
BR12
BR13
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
Ser capaç d'aplicar el darrers avanços tècnics per l'avaluació i la mesura de la conducta AR15
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR11
BR12
BR13
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
Adquirir coneixements avançats en àmbits específics de l'avaluació i la mesura de la conducta. AR15
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR11
BR12
BR13
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5

Continguts
Tema Subtema
1. Tècniques de Neuroimatge
1.1 Fonaments teòrics
1.1.1 Neuroimatge estructural
1.1.2 Neuroimatge funcional

1.2 Aplicacions en l’estudi dels processos mentals
1.2.1 Neuroimatge i psicopatología
1.2.2 Neuroimatge en l’estudi de les funcions cognitives
1.2.3 Neuroimatge funcional i rehabilitació neuropsicològica
2. Electrofisiologia de la ment: Potencials evocats cerebrals
2.1 Què són els Potencials evocats cerebrals (PEs)
2.1.1 Com es registren i analitzen els PEs
2.1.2 Què és i com es mesura un component
2.1.3 Interpretació dels PEs
2.2 Aplicació dels PEs en l’estudi dels processos cognitius
2.2.1 PEs i atenció: Mismatch Negativity
2.2.2 PEs i memòria: P300
2.2.3 PEs i llenguatge: N400, P600/SPS, LAN

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 1 2
 
Sessió Magistral 10 20 30
Presentacions / exposicions 5 10 15
Pràctiques a laboratoris 5 10 15
Treballs 3 6 9
 
Atenció personalitzada 2 1 3
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Eines per la cerca de la informació científica relacionada amb el tema
Sessió Magistral Continguts teòrics
Presentacions / exposicions Seminaris de discussió d’articles científics.

Presentació oral de treballs
Pràctiques a laboratoris Tècniques de electrofisiologia
Treballs Elaboració de treballs de revisió.


Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Presentacions / exposicions
Treballs
Descripció
Suport a la realització dels treballs i les presentacions

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions Continguts
Actualització
Organització
Transmissió de la informació
40
Treballs Continguts
Actualització
40
Altres Actitud i participació 20
 
Altres comentaris
Avaluació contínua, utilitzant el portafoli, la plataforma Moodle i altres metodologies docents basades en l’aprenentatge actiu, i fomentant l’anàlisi crític per part dels alumnes.


Fonts d'informació

Bàsica

Abou-Saleh, M.T. (2006). Neuroimaging in psychiatry: An update. J Psychosom Res. 61(3), 289-93.

Eichenbaum, H., Yonelinas, A.P., i Ranganath, C. (2007). The medial temporal lobe and recognition memory. Annu Rev Neurosci.;30, 123-52.

Handy, T. (2005) (Ed.). Event-related potentials. A methods handbook. MIT Press.

Kandel, E.R., Schwartz, J.H., i Jessell, T.M. (2001). Principios de Neurociencia. McGraw-Hill Interamericana.

Kutas, M., Federmeier, K.D., Coulson, S., King, J.W. i Münte, T.F. (2000). Language. A J.T. Cacioppo, L.G. Tassinary, i G.G. Berntson (Eds.). Handbook of Psychophysiology. Cambridge University Press.

Luck, S.J. (2005). An introduction to the event-related potential technique. MIT Press.

Münte, T.F., Urbach, T.P., Düzel, E., i Kutas, M. (2000). Event-related brain potentials in the study of human cognition and neuropsychology. A F. Boller, J. Grafman, i G. Rizzolatti (Eds.). Handbook of Neuropsychology, Vol. 1, 2nd edition, Elsevier Science Publishers.

Nakahara, K., Adachi, Y., Osada, T., i Miyashita, Y. (2007). Exploring the neural basis of cognition: multi-modal links between human fMRI and  macaque neurophysiology. Trends Cogn Sci, 11, 84-92.

Osterhout, L., McLaughlin, J. i  Bersick, M. (1997). Event-related brain potentials and human language. Trends in Cognitive Sciences, 1, 203-209.

Picton, T.W. i cols. (2000). Guidelines for using human event-related potentials to study cognition: Recording standards and publication criteria. Psychophysiology, 37, 127–152.

Rugg, M.D. i Coles, M. (1995) (Eds). Electrophysiology of mind. Event related brain potentials and cognition. Oxford University Press.

 

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili