Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Màster de Secundària (Tarragona) | Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat

 

Màster de Secundària (Tarragona)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT Codi 11605101
Ensenyament
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyaments d'Idiomes (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer Únic anual
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VARGAS CANO, JOSE DIEGO
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Adreça electrònica josediego.vargas@urv.cat
mariajosep.alemany@urv.cat
Professors/es
VARGAS CANO, JOSE DIEGO
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge i les seves dificultats en aquesta etapa.
Adquirir els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la personalitat a partir dels 12 anys.
Indentificar i explicar les relacions entre els elements bàsics del desenvolupament dels alumnes de secundària i les competències de l'etapa.
Reconèixer les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
Aplicar els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i les disfuncions del desenvolupament i aprenentatge en el context educatiu.
Planificar, gestionar i evaluar el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció a la psicologia de l'aprenentatge i del desenvolupament. 1.1 L'aprenentatge en el marc dels processos psicologics bàsics en contextos educatius.
1.2 Fonaments de la psicologia del desenvolupament i de l'educació.
2. Psicologia del desenvolupament. 2.1 Àmbits i períodes del desenvolupament.
2.2 Àmbit biosocial: desenvolupament a partir dels 12 anys.
2.3 Àmbit cognitiu: desenvolupament cognitiu i la construcció del coneixement.
2.4 Àmbit psicosocial: desenvolupament socioemocional i afectiu.
3. Psicologia de l'educació 3.1 Factors psicològics implicats en l'aprenentatge en aquesta etapa.
3.2 Factors psicològics de naturalesa personal implicats en l'aprenentatge.
3.3 Factors psicològics de naturalesa interpesonal i contextual implicats en l'aprenentatge.
3.45 Processos psicològics implicats en l'aprenentatge.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
Sessió Magistral 0 0 0
Treballs 0 0 0
Debats 0 0 0
Presentacions / exposicions 0 0 0
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 0 0 0
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
Proves de desenvolupament 0 0 0
Proves objectives de preguntes curtes 0 0 0
Proves objectives de tipus test 0 0 0
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Treballs Treballs que realitza l'alumne.
Debats Activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries sobre un tema determinat.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un treball (prèvia presentació escrita).
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs 20%
Debats 10%
Presentacions / exposicions 10%
Proves de desenvolupament 30%
Proves objectives de preguntes curtes 15%
Proves objectives de tipus test 15%
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili