Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Grau d'Educació Primària (Terres de l'Ebre) (2009) | Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat

 

Grau d'Educació Primària (Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT Codi 11244003
Ensenyament
Grau d'Educació Primària (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
18 Formació bàsica Primer Anual
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
PIQUET VILANOVA, MARIA ANGELES
Adreça electrònica mariaangeles.piquet@urv.cat
Professors/es
PIQUET VILANOVA, MARIA ANGELES
Web
Descripció general Aquesta matèria aporta una mirada psicològica a l’anàlisi i estudi dels processos educatius. Introdueix a l’estudiant en els processos psicològics bàsics, i en la psicologia del desenvolupament i de l’educació. Aborda els processos de canvi que es produeixen en els nens en l’etapa d’educació infantil i primària en relació al desenvolupament motor, lingüístic, cognitiu i socioafectiu. Finalment analitza els factors psicològics de naturalesa personal, interpersonal i contextual implicats en l’aprenentatge escolar, i els vinculats als continguts escolars en particular.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
 A4 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 A10 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l entre els estudiants.
 A12 Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació a la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col•legis d'educació primària i als seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i aprenentatge en diversos contextos educatius.
 A4 Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la personalitat al llar de la infància.
Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva global del desenvolupament .
Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i aprenentatge en diversos contextos educatius.
 A10 Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
 A12 Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica educativa.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.
 B5 Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.
 B6 Fa presentacions interessants i convincents
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
? BLOC 1: PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS


Mòdul 1. L’aprenentatge en el marc dels processos psicològics bàsics.

1.1 Introducció a la Psicologia
1.2 Introducció als processos psicològics bàsics
1.3 Percepció i atenció
1.4 Aprenentatge i memòria
1.5 Motivació i emoció
1.6 Llenguatge, raonament i solució de problemes.

Mòdul 2. Fonaments de la psicologia del desenvolupament i de l’educació.2.1 Introducció a la psicologia del desenvolupament

2.1.1 Introducció a la Psicologia, la Psicologia Evolutiva, i la Psicologia de l’Educació
2.1.2 Concepte i objecte d’estudi de la Psicologia Evolutiva
2.1.3 Els determinants del desenvolupament
2.1.4 Paradigmes i models en l’explicació del desenvolupament
2.1.5 Mètodes i dissenys en la investigació evolutiva2.2 Introducció a la psicologia de l’educació
2.2.1 Concepte i objecte d’estudi de la Psicologia de l’Educació
2.2.2 Contextos de desenvolupament, escenaris educatius i pràctiques educatives
2.2.3. Les característiques de les pràctiques educatives escolars
2.2.4. La concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge


? BLOC 2. PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

Mòdul 1 Àmbit biosocial: El desenvolupament físic i psicomotor durant la infantesa.

1.1 Creixement i maduració
1.2 Desenvolupament sensorial
1.3 Desenvolupament del sistema nerviós
1.4 Procés de desenvolupament psicobiològic durant la infantesa
1.5 Desenvolupament psicomotor
Mòdul 2 Àmbit cognitiu: El desenvolupament cognitiu i lingüístic durant la infantesa
2.1 Desenvolupament de les capacitats representatives i dels processos cognitius
2.2 L’acció i els orígens del coneixement
2.3 El desenvolupament sensoriomotor
2.4 Intel•ligència preoperatòria i construcció del coneixement
2.5 El pensament operacional concret
2.6 L’ingrés en el llenguatge i el desenvolupament de les competències lingüístiques

Mòdul 3 Àmbit psicosocial: El desenvolupament socioemocional i afectiu durant la infantesa
3.1 Construcció i evolució dels vincles afectius
3.2 Desenvolupament emocional i construcció de la identitat
3.3 La contribució del joc al desenvolupament infantil
3.4 Coneixement social. Desenvolupament de normes i valors
3.5 Conducta social i relacions d’amistat


? BLOC 3. PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ
Mòdul 1. Factors psicològics de naturalesa personal implicats en l’aprenentatge

1.1 Introducció: Factors psicològics implicats en l’aprenentatge
1.2 Diferències individuals en l’àmbit cognitiu
1.3 Diferències individuals en l’àmbit afectiu i la personalitat

Mòdul 2. Factors psicològics de naturalesa interpersonal i contextual implicats en l’aprenentatge

2.1 Escenaris i contextos educatius
2.2 La interacció P-A en el procés d’ensenyament/aprenentatge
2.2.1 Influència educativa,
2.2.2 Interacció P-A,
2.2.3 Representacions mútues,
2.2.4.Discurs educatiu

2.3 La construcció del coneixement entre iguals,
2.3.1 La organització social de l’aula
2.3.2 Conflicte sociocognitiu i controvèrsia conceptual
Mòdul 3. Processos psicològics implicats en l’aprenentatge dels continguts escolares

3.1 El desenvolupament de capacitats i competències
3.2 Aprenentatge i avaluació dels diferents tipus de continguts escolares

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
Atenció personalitzada 0 0 0
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposen d’hores d’atenció pel seguiment i supervisió del treball individual i en grup. És un temps per la retroalimentació sobre les tasques i produccions a partir dels indicadors d’avaluació. Es promou també el seguiment de la dinàmica de treball en equip.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Altres  
 
Altres comentaris

 

 

Metodologies

competències

Descripció

qualificació

Activitats

introductòries

B1

C3

Participació i implicació en les preguntes plantejades.

10%

Portafoli**

A1, A3, A10

B1,B3,B4

C2,C3,C4

 

Ajustament a les demandes realitzades

Actitud responsable en el treball personal i grupal. Implicació en el treball d’equip.

Iniciativa en la cerca d’informació.

Pertinència i rellevància del treball elaborat.

Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de tasques.

Utilitza les tecnologies de la informació

Correcció en la presentació de treballs orals i escrits

45%

Proves objectives

A1, A3, A10

Superació del 50% de la prova

45%

 

** Les activitats que conformaran el portafoli s’aniran determinant a les classes pràctiques. Seran activitats tant individuals com en grup. Dia a dia s’aniran pautant i cada alumne haurà d’entregar el portafoli amb tot el que s’hagi pautat a les classes pràctiques.

Es penalitzarà amb una nota d'un 0 i sense dret a  un nou lliurament:

-L'incompliment de termini de presentació de treballs.

-Plagiar un treball o un control.

Es descomptarà 0,25 per errada ortogràfica en la realització de treballs i/o controls.

 


Fonts d'informació

Bàsica , , ,

FONTS D’INFORMACIÓ

(Títol, autor, edició, publicat, tipus de recurs, signatura)

 

 

BASICA

 

Lahey, B. (1999). Introducción a la psicología. Madrid: McGraw-Hill.

 

Torres, J., Tornay, F., Gómez Millán, E. (1998). Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: McGraw-Hill.

 

Palacios, J., Marchesi, A. y Coll, C. (2002) Desarrollo psicológico y educación 1.  Psicología evolutiva. Madrid: Alianza

 

Coll, C.; Palacios, J. y Marchesi, A. (2001). Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la educación escolar. Madrid: Alianza (2ª edición)

Mayer, R.E. (2004): Psicologia de la Educación. Enseñar para un aprendizaje significativo.  Volumen II. Madrid: Prentice Hall

Delval, J. (2008). El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI

 

 

COMPLEMENTÀRIA

 

Bloc 1. Introducció a la psicología de l’aprenentatge i del desenvolupament

 

Goldstein, E. (1988/2000). Sensación y percepción. Madrid: Debate/Paraninfo.

 

Craig, G. J. (1997).  Desarrollo psicológico. México: Prentice-Hall

 

 

Bloc 2: Psicologia del desenvolupament

 

Flavell, J. (1984). El desarrollo cognitivo. Madrid: Visor

 

Owens, R. E. (2003): Desarrollo del lenguaje. Madrid: Prentice-Hall


 

Conde, J. L. (1997). Fundamentos para el desarrollo de la motricidad. Málaga: Aljibe.

 

López  F., Etxebarria, M. J. y Ortiz, M. J.  (1999) Desarrollo afectivo y social. Madrid: Pirámide

 

 

 

Bloc 3: Psicologia de l’educació

 

Cubero, Rosario (2005) Perspectivas constructivistas. Barcelona: Grao

Coll, C. y otros (1993). El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó.

Mayer. R. E. (2004). Psicología de la Educación. Enseñar para un aprendizaje significativo. Volumen II. Madrid: Prentice-Hall.

Mercier, N. (1997). La construcción guiada del conocimiento. Barcelona: Paidos.

Pozo, J. I. (1996). Aprendices y maestros. Madrid. Alianza.

 

Mauri, T.; Valls, E. y Gómez, E. (1992). Els continguts escolars. El tractament en el currículum. Barcelona: Graó/ICE de la U. Barcelona.

 

 

 

REVISTES

 

Infancia y aprendizaje

 

Cuadernos de pedagogía

 

Cultura y educación

 

Aula de Innovación Educativa

 

 

 

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili