Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia social aplicada

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA Codi 11204112
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Segon
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Adreça electrònica fernandojose.revillas@urv.cat
mdelpilar.bonasa@urv.cat
yolanda.ruiz@urv.cat
Professors/es
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
RUIZ SANTOS, YOLANDA
Web
Descripció general a)Identificar les diferents àrees de treball de la Psicologia Social Aplicada. b)Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic de les diferents àrees de treball. c)Identificar problemes als diferents camps de la Psicologia Social Aplicada i elaborar estratègies per resoldre’ls mitjançant procediments del mètode científic. d)Comprendre la aplicació en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació de la futura integració al món laboral.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.
 A8 utilitzar informació i, especialment, de caràcter documental.
 A10 Conèixer els diversos camps d'aplicació i intervenció de la psicologia social.
 A11 Realitzar treball de diagnòstic resolent exercicis pràctics.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Troba la solució adequada
Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
 B5 Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
Utilitzar informació, especialment de caràcter documental.
 B7 Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1.Acotació de la Psicologia Social Aplicada.
2.Aspectes Històrics de la Psicologia Social Aplicada.
3.Models d’aplicacions psicosocials.
4.Àmbits d’intervenció.
5.Història de la Psicologia Social Aplicada a la Seguretat Vial. 5.1.La Selecció Psicològica dels conductors a Espanya.
6.Psicologia Social Jurídica 1.Psicologia Social jurídica: possibles explicacions psicològiques del perquè dels delictes i delinqüents.-
2.El testimoni visual als judicis.-
3.Els jutges i el jurat.-
4.intervenció psicosocial en la prevenció i el tractament del comportament delictiu: entrenament en Habilitats socials.-
5.La psicologia jurídica i forense. Introducció, història i diferències amb els altres àmbits de la psicologia;
6.La figura del pèrit psicòleg. Funcions, regulació i aspectes ètics;
7.Àmbits d’intervenció: dret de família, dret penal, dret civil i dret laboral;
8.Tipus de peritatges: pèrit, part, testimoni;
9.Avaluació forense i elaboració d’informes pericials;
10.Ratificació en vista oral

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 10 0 10
Sessió Magistral 30 42 72
Treballs 12 25 37
Supòsits pràctics/ estudi de casos 12 12 24
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves objectives de tipus test 6 0 6
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Sessions magistrals combinades amb exercicis pràctics a resoldre a l’aula.
Sessió Magistral Explicar l'evolució de la Psicologia Social Aplicada en els seus diferents àmbits
Treballs Treballs sobre posssibilitats que ens ofereix la Psicologia Social Aplicada en els seus diferents àmbits d'aplicació
Supòsits pràctics/ estudi de casos Explicació i discussió d'alguns casos en concret

Atenció personalitzada
Descripció
A les hores d'Atenció i a la pròpia hora docent

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Sessió Magistral
A6
A8
La presència serà valorada sempre en positiu. .
Treballs
A10
B2
B5
B6
L'avaluació dels treballs haurà de ser aprovada independentment dels exàmens per poder optar a l'aprovat 40%
Proves objectives de tipus test
l'avaluació objectiva haurà de ser aprovada independentment dels treballs per poder optar a l'aprovat 60%
Altres  
 
Altres comentaris

 


Fonts d'informació

Bàsica Alvaro, J. L., Garrido, A. y Torregrosa, J.R. (Coord.), Psicología Social Aplicada, , 1996
Clemente Díaz, M. , Psicología Social Aplicada , , 1992
Montoro, L., Carbonell, E., Sanmartín, J. y Tortosa, F. (eds.) , Seguridad Vial: del factor humano a las nuevas tecnologías, , 1995
Martín Baró, I. , Psicología de la Liberación , , 1998

Complementària García, M., Psicología Social Aplicada en los Procesos Jurídicos y Políticos, , 1993

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili