Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Grau de Psicologia (2009) | Desenvolupament psicomotriu

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU Codi 11204108
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
Adreça electrònica cori.camps@urv.cat
Professors/es
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
Web
Descripció general Estudi del desenvolupament psicomotriu dins una perspectiva integral del desenvolupament infantil.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.
 A3 Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu i lingüístic durant el cicle vital, integrant aquest estudi dins d'una prespectiva global de desenvolupament.
 A6 Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit del desenvolupament per la intervenció en diversos contextos educatius.
 A10 Analitzar i interpretar les dades procedents d'estudis vinculats amb el desenvolupament psicomotor, cognitiu i linguïstic, i plantejar noves preguntes i hipòtesis pertinents, tenint en compte el moment actual d'investigació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels objectius personals i resolent estratègicament les dificultats detectades.
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
Identificar, analitzar i resoldre problemes complexos, mitjançant l'elaboració d'un pla d'actuació realista i sistemàtic que permeti trobar solucions efectives als problemes plantejats.
Seleccionar la informació rellevant en la resolució de tasques i problemes, organitzar i integrar coneixements en relacions coherents establint relacions entre diversos àmbits del desenvolupament de manera sistemàtica i dinàmica, i transferir aquesta perspectiva a la resolució pràctica de problemes.
 B3 Identifica els resultats de la innovació
Troba nous mètodes per fer les coses
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
 B5 Formular preguntes, analitzar i argumentar judicis propis i aliens, desenvolupar enfocaments creatius i originals en la realització de tasques i projectes.
Participar i col·laborar activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1: Aproximació conceptual al desenvolupament psicomotriu 1.Concepte de desenvolupament físic, motriu i psicomotriu. El desenvolupament psicomotriu en el context de la Psicologia del Desenvolupament.
2.Concepte de globalitat i definició de psicomotricitat.
3.Condicions que permeten el desenvolupament: factors intrínsecs i extrínsecs.
4.Evolució dels diferents aspectes motrius: desenvolupament postural i de la prensió.
5.Seguiment del desenvolupament psicomotriu: taula de desenvolupament psicomotriu.
Bloc 2: La tonicitat i la construcció de la totalitat corporal 1.Tonicitat: to muscular, hipotonia, hipertonia, eutonia. Relació amb la globalitat. Trastorns del to. Classes de to i base neurològica. Evolució de l’extensibilitat muscular. Nens hipertònics i hipotònics.El diàleg tònic. Avaluació del to. Com actuar sobre el to.
2.Respiració:Concepte i relació amb la globalitat.Cicle respiratori.Tipus de respiració.Objectius i activitats.
3.Relaxació:Concepte, tipus i relació amb la globalitat.Objectius i utilitat.Aspectes psicofisiològics.Mètodes de relaxació per l’adult.La relaxació en el nen. Mètodes de relaxació pels nens.
4.L'esquema corporal: Concepte i relació amb la globalitat. La totalitat corporal, l’esquema corporal (EC) i la imatge corporal (IC). Constitució de la totalitat corporal. Procés de formació de l’EC: cos viscut, cos percebut, cos representat. Objectius i activitats.
Bloc 3: Les conductes motrius de base, neuromotrius i perceptiu-motrius. 1.Concepte de coordinació global, coordinació segmentària i independència segmentària.
2.Coordinació dinàmica general: concepte i relació amb la globalitat. Activitats de coordinació dinàmica.
3.Coordinació òculomanual: concepte i relació amb la globalitat.Activitats de coordinació òculomanual.
4.Postura i equilibri:· Concepte i relació amb la globalitat.Evolució de l’activitat tònico postural equlibradora.Objectius i activitats.
5.Lateralitat:Concepte i relació amb la globalitat.Tipus de lateralitat.Teories explicatives de l’origen de la lateralitat. Evolució de la lateralitat. Avaluació de la lateralitat. Les sincinèsies.Activitats.
1.Orientació i estructuració espacial: Concepte i relació amb la globalitat. Evolució.Objectius i activitats.
2.Orientació i estructuració temporal:Concepte i relació amb la globalitat.Ritme.Evolució.Objectius i activitats.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 24 26 50
Debats 2 4 6
Presentacions / exposicions 3 6 9
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 15 28 43
Pràctiques a laboratoris 10 20 30
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves mixtes 4 4 8
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de cada bloc del programa: continguts, metodologia, lectures i activitats a realitzar. Activació de coneixements previs en relació al bloc.
Sessió Magistral Exposicions per part de la professora, exemplificació amb material audiovisual.
Debats Discussió a classe sobre diferents temàtiques.
Presentacions / exposicions Exposició per part de cada grup de les conclusions de treballs en equip.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Aprenentatge basat en problemes i estudi de casos: la professora planteja una situació i els alumnes, a partir dels continguts treballats, la recerca de informació i el procés de discusió en grup, elaboren la solució al cas o problema.
Pràctiques a laboratoris Vivència dels diferents continguts, en situacions pràctiques a la sala de psicomotricitat, verbalització en grup i elaboració d'una reflexió personal,

Atenció personalitzada
Descripció
Horari d'atenció d'alumnes, al despatx de la professora.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Pràctiques a laboratoris
B1
C5
Reflexió individual, a partir de les sessions de vivència de continguts psicomotrius a la sala de psicomotricitat 10 %
Sessió Magistral
C3
Activitats individuals d'aprofundiment de l'assignatura (portafoli) 30 %
Presentacions / exposicions
A10
B4
Presentació de les conclusions dels estudis de casos i aprenentatge basat en problemes. S'avalua dins el bloc de supòsits pràctics.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A10
B2
B3
B5
C3
C5
Treballs de resolució de situacions problema i anàlisis de casos. Cal presentar-los per escrit. Són en equip. 20 %
Proves mixtes
A1
A3
A6
A10
Prova de 40 preguntes tipus test i de 10 exercicis d'aplicació pràctica 40 %
Altres  
 
Altres comentaris

40%: Proves

40 %: Treballs de profundització de l'assignatura (portafoli: inclou els treballs derivats de la sessió magistral i les pràctiques a laboratori)

40%: Treball en equip: resolució de problemes i vinculació a pràctiques laboratori.


Fonts d'informació

Bàsica , , ,
Aucouturier, B., Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz, Graó, Barcelona:2004
Aucouturier, B., ¿Por qué los niños se mueven tanto?, Graó, Barcelona: 2004
García, J.A. y Berruezo, P.P., Psicomotricidad y educación infantil, CEPE, Madrid:1994
Gassier, J., Manual del desarrollo psicomotor del niño, Toray-Masson, Barcelona:1983
Arnaiz, P.; Rabadán, M. y Vives, I., La psicomotricidad en la escuela: una práctica preventiva y educativa, Graó, Barcelona: 2009
Sugrañes, E. y Àngel, A. , La educación psicomotriz (3-8 años). , Graó, Barcelona:2007
, REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOMOTRICIDAD, electrònica, on line

Complementària Lapierre,A. y Aucouturier, Simbología del movimiento, Científico-Médica, Barcelona:1979
Llorca, M. y otros, La práctica psicomotriz: una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento, Aljibe, Málaga:2002
Pikler, E., Moverse en libertad, Narcea, Madrid: 1985
, Revista Iberoamericana de Psicomotricidad, ,
, Entrelíneas. Revista especializada en psicomotricidad, , Barcelona
, Cuadernos de Psicomotricidad, , Bergara: UNED
, Psicomotricidad, , Madrid

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili