Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Grau de Psicologia (2009) | Motivació i emoció

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) MOTIVACIÓ I EMOCIÓ Codi 11204007
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Adreça electrònica mariadelpilar.ferre@urv.cat
daniel.rivera@urv.cat
Professors/es
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
RIVERA GUAJARDO, DANIEL
Web
Descripció general L’assignatura ‘Motivació i Emoció’ tracta de dos processos psicològics bàsics d’importància cabdal per la supervivència dels organismes. La motivació és el procés que ens porta a intentar aconseguir allò que és agradable i a fugir del que és desagradable. Per la seva banda, l’emoció fa referència a la reacció afectiva que experimentem davant d’estímuls que són importants per nosaltres.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament socioafectiu i de la personalitat.
 A2 Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.
Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la motivació i l'emoció així com les solucions proposades.
 A5 Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.
 A10 Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis plantejades.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis plantejades.
Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.
Llegir de manera crítica la informació bibliogràfica sobre motivació i emoció.
 B3 Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis plantejades.
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Llegir de manera crítica la informació bibliogràfica sobre motivació i emoció.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals

Continguts
Tema Subtema
Tema 1- Introducció a l’estudi de la motivació i l’emoció 1) La motivació i l'emoció com processos psicològics bàsics
2) Introducció al concepte de motivació i emoció
3) Orientacions teòriques en l'estudi de la motivació i l'emoció
Tema 2- La motivació: aspectes introductoris 1) Concepte de motivació
2) Funció de la motivació
3) El procés motivacional
4) Orientacions teòriques en l'estudi de la motivació
5) Mesura de la motivació
Tema 3- L'orientació conductual en l'estudi de la motivació 1) Característiques de l'orientació
2) El paper del condicionament clàssic en l'adquisició de motivacions
3) El paper del condicionament instrumental en l'adquisició de motivacions
4) Aplicació en situacions quotidianes
Tema 4- L'orientació biològica en l'estudi de la motivació 1) Característiques de l'orientació
2) Bases fisiològiques de la motivació
3) Els motius primaris
Tema 5- L'orientació cognitiva-social en l'estudi de la motivació 1) Característiques de l'orientació
2) La disonància cognitiva
3) Les expectatives
4) Teoria de l'Expectativa x Valor
5) Les atribucions causals
6) Les necessitats humanes
7) Les metes
8) La motivació intrínseca
9) Els motius secundaris
Tema 6-L'emoció: aspectes introductoris 1) Concepte d'emoció
2) Tipus d'emocions
3) El procés emocional
4) Components de les emocions
5) Funcions de les emocions
6) Mesura de les emocions
Tema 7- Orientacions teòriques en l'estudi de les emocions 1) Orientació evolucionista
2) Orientació conductual
3) Orientació cognitiva
4) Orientació biològica
Tema 8- Classificació de les emocions i efectes de les emocions 1) Classificació de les emocions
2) Efecte de les emocions sobre la salut i el benestar de les persones

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 34 37 71
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 13 0 13
Estudis previs 6 18 24
Pràctiques a laboratoris 1 1 2
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de tipus test 4 33 37
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Durant la primera sessió de les classes teòriques i pràctiques es presentarà als alumnes l'assignatura i se'ls exposaran els objectius, continguts, metodologies i avaluació que s'utilitzaran.
Sessió Magistral Les sessions teòriques consistiran en l'exposició, per part del professor, dels continguts teòrics inclosos al programa de l'assignatura. Donat que part del contingut d'aquesta assignatura és experimental, de vegades l'exposició consistirà en la descripció d'experiments, dels quals els alumnes hauran d'identificar les variables implicades i interpretar-ne els resultats.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Part de les sessions pràctiques consistiran 1) en la reproducció d'experiments realitzats en l'àmbit de la investigació sobre motivació i emoció, 2) en la realització d'exercicis per treballar conceptes teòrics i 3) en l'administració de tests per avaluar diferents fenòmens descrits a les sessions teòriques.
Estudis previs Els alumnes hauran de llegir a casa i treballar una sèrie de lectures relacionades amb els continguts de la matèria. Posteriorment, aquestes lectures es discutiran a classe i s'avaluarà la comprensió del seu contingut per part dels alumnes.
Pràctiques a laboratoris Els alumnes realitzaran de forma individual un experiment al laboratori sobre algun dels temes recents d'investigació en motivació i emoció.

Atenció personalitzada
Descripció
La professora, durant les hores d'atenció a l'alumnat, atendrà els dubtes de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Estudis previs
B1
B3
B4
S'avaluarà el treball que els alumnes faran de les lectures a partir de la realització de proves escrites durant les sessions de classe. 14%
Pràctiques a laboratoris
A1
A5
C2
Es tindrà en compte l'assistència dels alumnes a l'experiment que es realitzarà al laboratori sobre algun tema d'interès en la recerca sobre motivació i emoció. 2%
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A10
S'avaluaran els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura, així com el contingut de les lectures. Es tindrà en compte la comprensió dels alumnes dels conceptes treballats a l'assignatura. També es tindrà en compte la seva capacitat per entendre la lògica de les investigacions realitzades sobre motivació i emoció, per interpretar-ne els resultats i relacionar-los amb les diferents propostes teòriques.
Les preguntes sobre pràctiques i lectures representaran un 14% de la nota final.
Les preguntes sobre teoria representaran un 70% de la nota final.
84%
Altres  
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica Reeve, J.M., Motivación y emoción, 2009, Madrid: McGraw-Hill
Aguado, L., Emoción, afecto y motivación: un enfoque de procesos, 2005, Madrid: Alianza Editorial
LeDoux, J., El cerebro emocional, 1999, Barcelona: Planeta
Petri, H.L. y Govern, H.L., Motivación: teoría, investigación y aplicaciones, 2006, Madrid: Thomson
Palmero, F. y Martínez, F., Motivación y emoción, 2008, Madrid: McGraw-Hill
Fernández-Abascal, E.G., Emociones positivas, 2009, Madrid: Pirámide
Fernández-Abascal, García, Jiménez, Martín y Domínguez, Psicología de la emoción, 2010, Madrid: Ramón Areces
Ekman, P., ¿Qué dice ese gesto?, 2004, Barcelona: Integral

Complementària Fernández-Abascal, E.G. y Palmero, F., Emociones y salud, 1999, Barcelona: Ariel
Eich, E., Kihlstrom, J.F., Bower, G.H., Forgas, J.P. y Niedenthal, P.M., Cognición y emoción, 2003, Bilbao: Desclée de Brouwer
Damasio, A., El error de Descartes: la emoción, la razón y el cerebro humano, 1996, Barcelona: Crítica
Cohan, R., Estados de ánimo, 2000, Barcelona: Paidós
Huertas, J.A., Motivación: querer aprender, 1997, Madrid: AIQUE
Lazarus, R.S., Pasión y razón: la comprensión de nuestras emociones, 2000, Barcelona: Paidós
Palmero, F. y Fernández-Abascal, E.G., Emociones y adaptación, 1998, Barcelona: Ariel
Pintrich, P.R. y Schunk, D.H., Motivación y aprendizaje, 2004, Madrid: Prentice Hall
Damasio, A., En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos, 2005, Barcelona: Crítica
Ekman, P., Cómo detectar mentiras, 2005, Barcelona: Paidós
Vázquez, C. y Hervás, G., La ciencia del bienestar: fundamentos de una psicología positiva, 2009, Madrid: Alianza Editorial

 

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili