Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicopedagogia (2003) | Psicologia de la superdotació

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE LA SUPERDOTACIÓ Codi 11172213
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ESPARÓ HIDALGO, GRISELDA
Adreça electrònica griselda.esparo@urv.cat
Professors/es
ESPARÓ HIDALGO, GRISELDA
Web
Descripció general Diagnòstic i intervenció en nens amb capacitat intel·lectual superior

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Sensibilitzar als futurs professionals de l'existència d'un curs intel·lectual no normatiu que cal estudiar per sí mateix per coneixèr-lo. A4
A5
A6
A7
A10
A13
A15
A20
B5
B16
Entendre la superdotació desde una perspectiva constructivista i intercativa, entenent-la tant i com va esdevenint, considernat la incidència que el medi té en la seva construcció. A4
A5
A9
A11
A17
B5
B14
Orientar sobre el tipus de diagnòstic i intervenció intel·lectual, personal, familiar i social. A3
A5
A7
A11
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A25
A27
B2
B5
B9
B10
B11
B12

Continguts
Tema Subtema
La superdotació intel·lectual: definició diferencial i condicionants Conceptes-base
Identificació i diagnòstic
Superdotació: característiques intel·lectuals, personals i socials Superdotació i funcionament intel·lectual
Superdotació i creativitat
Personalitat del superdotat i adaptació social
Context escolar, familiar i social
Identificació i intervenció Proves d'identificació
Mètodes d'intervenció familiar i escolar

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 25 50 75
Presentacions / exposicions 19 19 38
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 15 25
Treballs 5 0 5
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
Proves orals 0 1 1
Proves pràctiques 0 5 5
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes sobre:
- coneixemnts previs
- Interessos
- Motivació
Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions Exposició d'un treball en grup
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'exercicis relacionats amb la temàtica
Treballs Activitat realitzada en grup
Activitat realitzada individualment: memòria

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris
Avaluació continuada assistencial, mínim assistència a classes teòriques i pràctiques 80%
Presentació d'un dossier d'apunts i un altre de pràctiques
Examen final oral
La part teòrica val un 70% de la nota final i la part pràctica un 30%.
És necessari tenir APTE en les dues parts per aprovar l'assignatura

Fonts d'informació

Bàsica

Beaudot, A. (1980) La creatividad: Madrid

Benito, Y. (1992) Desarrollo y educación de los niños superdotados. Salamanca: Amarú

Coriat, A. (1990) los niños superdotados. Barcelona: Herder

Gardner, H. (1995) Mentes creativas. Barcelona: Paidos

Sastre, S. y Acereda, A. (1998) La superdotación. Madrid: Síntesis

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili