Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicopedagogia (2003) | Intervenció psicoeducativa a la vellesa

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA A LA VELLESA Codi 11172212
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Adreça electrònica anamaria.vendrell@urv.cat
Professors/es
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Web
Descripció general Estudi dels fenòmens del procèsd'envelliment. Estudia i proposa intervencions per a millorar l'adaptació i la qualitat de vida de les persones durant aquest tram de la vida

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer que entenem per intervenció psicoeducativa Classificar els diferents programes d’intervenció psicoeducativa Conèixer models d’intervenció concrets. Aprendre a dissenyar intervencions. A2
A3
A4
A5
A6
A9
A15
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B9
B10
C2
C5

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1 .- INTRODUCCIÓ: INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA
- Introducció a l'assignatura
- Conceptes i teories
- Mètodes d’investigació en psicologia de l’envelliment
- Paper del psicopedagog en la intervenció en la vellesa: Els equips multidisciplinars
BLOC 2 .- ELS CANVIS EN LA VELLESA: PROCESSOS FÍSICS, COGNICIÓ I CANVIS PSICOSOCIALS - Processos físics
- Cognició
- Canvis psicosocials (Organització i estructura de la família, divorci, viduïtat, Context laboral, oci i temps lliure,mort i dol
- Personalitat i afectivitat
BLOC 3 .- INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA - Intervenció en les funcions cognitives
- Intervenció en funcions sicoafectives
- Intervenció en la capacitat funcional i activitats de la vida diària
- Programes educatius per a persones grans

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 30 30 60
Presentacions / exposicions 9 9 18
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 19 42 61
 
Atenció personalitzada 9 0 9
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats que serveixen per donar a conèixer a l'alumne els continguts de l'assignatura. Primer apropament als conceptes generals d'intervenció a la vellesa.
Sessió Magistral Sessions que tenen l'objectiu de presentar als alumnes de forma ordenada i global els aspectes teòrics de l'assignatura.
Presentacions / exposicions Sessions en les que els alumnes han de donar a conèixer als seus companys el treball pràctic que han realitzat.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis pràctics que situen a l'alumne davant d'una situació que té possibilitats de ser real, la qual han de resoldre sempre fent servir els coneixements teòrics que li serviran de suport per justificar el seu plantejament davant de cas pràctic concret.

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és poder seguir de prop el seguiment de l'alumne a l'assignatura, per tal de poder-li guiar en el seu aprenentatge, i posar-li a l'abast les eines i indicacions que necessiti. Encara que l'atenció personalitzada és necessària al llarg de tot el procés d'ensenyament/aprenentatge, en aquesta assignatura es fa especialment necessària per a la resolució de problemes.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions Avaluació continuada.En les exposicions es valorarà el treball teòric fet per l'alumne, la preparació de la presentació i la capacitat del mateix a l'hora de trasmetre informació. 0
Altres Avaluació continuada.Es valoraran els treballs de resolució de problemes.
Pràctiques 
Altres comentaris

Pels alumnes que no puguin assistir almenys al 90% de les classes, l’avaluació consistirà en un examen final i la realització de les pràctiques

Segona convocatòria: desenvolupar continguts del temari a traves de cinc preguntes


Fonts d'informació

Bàsica TRIADÓ, C.; I VILLAR, F, Psicologia de la vejez, (2007), Madrid: Alianza Editorial
BELSKY, J. , Psicologia del envejecimiento, (2001), Madrid: Paraninfo Thompson learning.
SCHAIE, K.W. Y WILLIS, S.L. , Psicología del desarrollo adulto y la vejez, (2003), . Madrid: Pearson Prentice Hall.
TRIADÓ, C.; MARTÍNEZ, G I VILLAR, F. , Psicologia del desenvolupament: adolescència, maduresa i senectud, (2000), Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona
FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, R. , Psicologia de la vejez: una psicogerontologia aplicada, (2008) , Madrid, Ediciones Pirámide, S. A.
PALACIOS J. MARCHESI A. Y COLL C, Desarrollo psicológico y educación, vol. 1. Psicología Evolutiva, (1999), Madrid, Alianza Editorial
MUÑOZ TORTOSA, JUAN , Psicologia del envejecimiento, (2004) , Madrid Ediciones Pirámide
BERGER, K.S. Y THOMSON, R.A. , Psicología del desarrollo : Adultez y vejez., (2001), Madrid: E. M. Panamericana
CARRETERO, M.; PALACIOS, J. Y MARCHESI, A, Psicologia evolutiva (vol 3) Adolescencia, madurez y senectud., (1998), Madrid: Alianza editorial
STRASSEN-BERGER, K; THOMPSON, R.A.( , Psicología del Desarrollo: Adultez y vejez , (2001), Editorial Médica Panamericana

Complementària FERNANDEZ BALLESTEROS, ROCIO, Vivir con vitalidad (I a V) , (2002), Madrid Ediciones Pirámide
YANGUAS, J.J., , Intervención psicosocial en gerontologia, (2002), Madrid: Cáritas

Recomanacions


 
Altres comentaris
Al llarg del quadrimestre es faran recomanacions d'aquelles activitats que tinguin relació amb l'assignatura (Conferències, exposicions...)
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili