Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicopedagogia (2003) | Educació emocional en la infància i l'adolescència

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) EDUCACIÓ EMOCIONAL EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA Codi 11172211
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Adreça electrònica anamaria.vendrell@urv.cat
Professors/es
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Web
Descripció general Obrir la mirada a l'àmbit emocional ens permet disposar de moltes més eines i recursos per la nostra tasca. L’educació emocional va unida al de desenvolupament personal.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Desenvolupar actituds de sensibilitat cap a les emocions com a eina del desenvolupament sociopersonal A3
A4
A10
A19
A26
B16
Conèixer els diferents estadis de desenvolupament emocional de l'infant i de l'adolescent A4
A5
B3
Conèixer les relacions i pautes d'intervenció entre els diferents contextos afectius A2
A3
A5
A6
Desenvolupar competències de treball autònom i de grup A20
B4
B5

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1: L’educació emocional Concepte d’educació emocional
Fonaments teòrics
Gestió de les emocions i sentiments
Autoestima
Empatia
Resolució positiva de conflictes
Bloc 2: L’educació emocional a la infància i adolescència Desenvolupament emocional en la infància
Desenvolupament emocional en l’adolescència
Components emocionals
Relació entre els contextos afectius (la família, l’escola i la comunitat)
Bloc 3: Estratègies i propostes educatives Estratègies, tècniques i recursos per treballar les emocions
Actituds que poden facilitar un creixement emocional
Orientació psicopedagògica
Eines per l’observació i la interpretació dels processos emocionals

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 25 25 50
Presentacions / exposicions 10 5 15
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 5 5 10
Treballs 3 32.5 35.5
 
Atenció personalitzada 4 0 4
 
Proves de desenvolupament 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes sobre:
- coneixements prèvis
- Interessos
- Motivació
Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions Paticipació en debats/forum
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'exercicis relacionats amb la temàtica
Treballs Activitat realitzada en grup i activitat realitzades individualment

Atenció personalitzada
 
Treballs
Descripció
Durant la realització dels treballs/activitats hi haurà una supervisió d'aquestos

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral Avaluació continuada treballs d’investigació i exposicions, presentació de dossier amb tot el material presentat a classe. 0
Presentacions / exposicions Avaluació continuada Participació en debats/forums 0
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Avaluació continuada treballs d’investigació i exposicions, presentació de dossier amb tot el material presentat a classe.
Pràctiques de l'assignatura
75%25%
Treballs Avaluació continuada treballs d’investigació i exposicions, presentació de dossier amb tot el material presentat a classe. 0
Activitats Introductòries Avaluació continuada treballs d’investigació i exposicions, presentació de dossier amb tot el material presentat a classe. Inclòs en les metodologies integrades
 
Altres comentaris

Pels alumnes que no puguin assistir almenys al 90% de les classes, l’avaluació consistirà en un examen final i la realització de les pràctiques

Segona convocatòria: desenvolupar continguts del temari a traves de cinc preguntes


Fonts d'informació

Bàsica PALOU, S., Sentir y crecer. El crecimiento emocional de la infancia.Propuestas educativas, Editorial Graó, 2005
MARTÍNEZ, E. , Educación emocional i transmisión de valores, Barcelona: Andamio, 2006
CARPENA, A., Educación socioemocional en la etapa de primaria, Vic: Eumo Editorial, 2003
SASTRE VILARRASA, G. I MORENO MARIMON, M., Resolución de conflictos y aprendizaje emocional. Una perspectiva de género, Gedisa Editorial, 2002
LOPEZ CASSA, E. (coord), Educación emocional. Programa para 3-6, Praxis, 2006
RENOM PLANA, A.(coord), Educación emocional. Programa para educación primaria, Praxis , 2003
GÜELL BARCELO, M. i MUÑOZ REDONJ, J. (coord), Educación emocional. Programa de actividades para educación secundaria postobligatoria, Praxis , 2003
ALVAREZ GONZALEZ, M. (coord), Diseño y evaluación de programas de educación emocional, Praxis, 2001

Complementària GÜELL, m., Per què he dit blanc si volia dir negre?, Editorial Graó, 2005

Recomanacions


 
Altres comentaris
Al llarg del quadrimestre es faran recomanacions d'aquelles activitats que tinguin relació amb l'assignatura (Conferències, exposicions...)
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili