Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicopedagogia (2003) | Transtorns del desenvolupament

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT Codi 11172103
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CALVO MONNE, MIREIA
Adreça electrònica mireia.calvo@urv.cat
Professors/es
CALVO MONNE, MIREIA
Web http://moodle.urv.net
Descripció general Conèixer les alteracions psíquiques lligades al procés de desenvolupament infantil. Es pretén que l'alumne/a conegui les manifestacions clíniques, els factors etiopatogènics, els trastorns associats, instrument d'avaluació i els criteris per poder orientar un diagnòstic i un assessorament. S’introdueixen aspectes generals que permetin entendre el concepte de problema psicològic.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les alteracions psíquiques lligades al procés de desenvolupament infantil. Es pretén que l'alumne/a conegui les manifestacions clíniques, els factors etiopatogènics, els trastorns associats, instrument d'avaluació i els criteris per poder orientar un diagnòstic i un assessorament. S’introdueixen aspectes generals que permetin entendre el concepte de problema psicològic. A6
A13
A16
A19
B1
B2
B5
B6
B9
B14
C1
C2
C5

Continguts
Tema Subtema
1.- Bloc I. Aspectes introductoris i generals Tema 1. Història i concepte de l'anormalitat en la conducta dels nens

Tema 2. Models teòrics en psicopatologia infantil

Tema 3. Les classificacions i el diagnòstic en els trastorns del desenvolupament

Tema 4. Els factors de risc en la psicopatologia del desenvolupament.

Tema 5. L'avaluació psicopatològica en nens i adolescents.
2.- Bloc II. Psicopatologia del desenvolupament Tema 6. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat

Tema 7. Trastorns generalitzats del desenvolupament

Tema 8. Trastorns motors

Tema 9. Retard mental: causes i avaluació

Tema 10. Trastorns del llenguatge

Tema 11. Trastorns per comportament pertorvador

Tema 12. Trastorns de les emocions

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 43 86 129
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 15 30 45
Supervisió 2 2 4
 
Atenció personalitzada 0 1 1
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es presenta l'assignatura, els objectius d'aprenentatge i l'avaluació. Presentació dels alumnes
Sessió Magistral Exposició i explicació dels continguts
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Es presenten casos pràctics de nens amb problemes de desenvolupament, de conducta i d'aprenentatge per saber orientar l'avaluació, el diagnòstic, la intervenció i la coordinació amb altres professionals
Supervisió Seguir l'aprenentatge d'una manera personalitzada i resoldre dubtes, ensenyar a buscar documentació de qualitat.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Supervisió
Descripció
Atendre individualment als alumnes per dubtes i fer el seguiment del seu aprenentatge

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral Examen de preguntes obertes i de casos, en que l'alumne haurà d'exposar la seva orientació per avaluar, diagnosticar i coordinar el problema. 70%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Treball sobre casos penjats al moodle.
Treball sobre avaluació
20%
Altres Treball sobre documents teòrics 10%
 
Altres comentaris

Els treballs son obligatoris. Per la segona convocatòria, aquesta part de la nota es guarda si està superada i s'ha de repetir l'examen


Fonts d'informació

Bàsica

American Psychiatric Association (2002). DSM-IV-TR (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) Wasghinton: American Psychiatric Press.

Caballo V.E., Simón M.A. (2002). Manual de Psicología clínica infantil y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Espada J.P, Méndez F.X. y Orgilés M. (2006). Terapias psicológicas con niños y adolescentes. Estudios de casos clínicos. Madrid: Pirámide.

Freides D. (2002). Trastornos del desarrollo: un enfoque neuropsicológico. Barcelona: Ariel.

González R. (1998).Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Gutiérrez J.R. y Rey F.R. (2000). Planificación terapéutica de los trastornos psiquiátricos del niño y el adolescente. Madrid: SmithKline Beecham.

Jané M.C. (2001). Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i la adolescència. Clínica i Avaluació. Bellaterra: Servei de Puublicacions UAB.

Organización Mundial de la Salud (1992). Clasificación internacional de las enfermedades mentales (10ª ed.). Madrid: OMS.

Rodríguez Sacristán J. (2000). Psicopatología infantil básica: teoría y casos clínicos. Madrid: Pirámide.

Wicks-Nelson R. Y Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Prentice Hall.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili