Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicopedagogia (2003) | Psicologia de la instrucció

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ Codi 11172005
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Primer Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Adreça electrònica mariajosep.alemany@urv.cat
concepcionrosa.cartil@urv.cat
Professors/es
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
CARTIL FERRÉ, CONCEPCIÓN ROSA
Web
Descripció general L'assignatura de Psicologia de la Instrucció és una assignatura que té una doble finalitat: per una banda analitzar, des d'una perspectiva psicològica, les pràctiques educatives escolars, les característiques de l'aprenentatge que promouen aquestes pràctiques i el seu impacte en el desenvolupament personal; i per una altra banda, introduir-vos en un marc de referència psicològic que us ajudi a analitzar i comprendre els processos escolars d'ensenyament i aprenentatge, alhora que us permeti establir relacions significatives entre diferents marcs teòrics treballats al llarg de l'ensenyament.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer quina és la influència dels factors psicològics en l'aprenentatge. Conèixer quins són i com afecten a les situacions d'E/A en l'escola els factors psicosocials i contextuals. Conèixer algunes de les aportacions de les teories de l'aprenentatge a situacions d'E/A. Fer que l'alumne reflexioni entorn als factors que exerceixen una acció directa en el context escolar i com es poden modificar aquests per aconseguir uns resultats del procés d'E/A més positius.
Conèixer i aplicar la normativa APA en la referenciación de les fonts bibliogràfiques Ser capaces de mostrar habilitats en la gestió de la informació Conèixer els canvis i continuïtats que es produïxen a partir del moment evolutiu de l'adolescència fins al final del processos vital Afavorir l'aplicació de continguts en l'àmbit de la pràctica professional. Poder treballar en equip

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció

2. Factors psicològics de l'alumne implicats en l'aprenentatge escolar:

3. Factors relacionals i contextuals implicats en l'aprenentatge escolar:

4. El paper dels continguts en el procés d'E/A en una situació escolar

5. Teories de l'Aprenentatge: explicació dels processos d'aprenentatge escolar.
1. Psicologia de la Instrucció / Psicologia de l'Educació / Psicopedagogia
Objecte d'estudi de la Psicologia de la Instrucció.
Continguts de la Psicologia de la Instrucció.

2. Aspectes cognitius
Personalitat
Adequació de l'ensenyament a les diferències individuals.

3. Interacció professor/alumne en el procés d'E/A.
Interacció entre alumnes.

4. Importància dels continguts.
Tipus de continguts curriculars.
Continguts i desenvolupament de capacitats.

5. Skinner: l'ensenyament programat, paper del reforç.
Gagné: Teoria de l'Aprenentatge acumulatiu.
Ausubel: Teoria de l'Aprenentatge verbal significatiu.
Piaget: Teoria genètica de l'aprenentatge.
Vigotsky: Teoria sociocultural de l'aprenentatge

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 30 30 60
Presentacions / exposicions 9 0 9
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 19 42 61
 
Atenció personalitzada 9 0 9
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats que serveixen per donar a conèixer a l'alumne els continguts que es treballaran a l'assignatura. Primer apropament als aspectes relacionats amb el procés d'E/A.
Sessió Magistral Sessions que tenen el objectiu de presentar als alumnes de forma ordenada i global els aspectes tèorics generals en els procés d'E/A.
Presentacions / exposicions Sessions en les que els alumnes han de donar a conèixer als seus companys el treball pràctic que han realitzat.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis pràctics que situen a l'alumne davant d'una situació que té possibilitats de ser real, la qual ha de resoldre, sempre fent servir els coneixements teòrics que li serviran de suport per justificar el seu plantejament davant del cas pràctic concret.

Activitats de recerca en processos reals d'E/A.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és poder seguir de prop el seguiment de l'alumne a l'assignatura, per tal de poder-li guiar en el seu aprenentatge, i posar-li a l'abast les eines i indicacions que necessiti. Encara que l'atenció personalitzada és necessària al llarg de tot el procés d'ensenyança/aprenentatge, en aquesta assignatura es fa especialment necessària per la resolució de problemes.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Altres Es faran dues proves d'avaluació continuada. Seran treballs de resolució de problemes, que faran referència a aspectes relacionats amb el procès d'E/A.

En la part pràctica hauran de realitzar dos treballs de recerca, que els serveixi d'apropament a la realitat en els procesos E/A.
6

4
 
Altres comentaris
<p>La segona convocatòria consistirà en una prova de desenvolupament de diverses preguntes referides a la matèria.</p>

Fonts d'informació

Bàsica Flanders, N., Análisis de la interacción didáctica, 1977, Anaya. Madrid
Coll, C., Conocimiento psicológico y práctica educativa, 1988, Barcanova. Barcelona
Coll, C; Palacios, J; Marchesi, A., Desarrollo Psicológico y educación, II. Psicología de la Educación, 2001, Alianza. Madrid
Coll, C (i altres), El constructivismo en el aula., 1993, Graó. Barcelona
Edwards, D., El papel del profesor en la construcción social del conocimiento., 1990, Investigación en la escuela. Nº 10
Entwistle, N., La comprensión del aprendizaje en el aula., 1988, Paidós. Barcelona
Gago Huguet, A., Modelos de sistematización del proceso de E/A., 1978, Trillas. México
Miras, M., Diferencias individuales y enseñanza adaptativa, 1991, Cuadernos de Pedagogía, Nº 188
Monereo, C., Estrategias de enseñanza y aprendizaje., 1994, Graó, Barcelona
Coll, C. (i altres), Psicología de la Instrucción., 1996, Ediuoc. Barcelona
Coll, C., Psicología de la Instrucción. La enseñanza y el aprendizaje en la educación secundaria., 1999, Ice UB. Barcelona
González, J.A. (i altres), Psicología de la instrucción., 1996, EUB. Barcelona
Monereo, C; Sole, I., El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista., 1996, Alianza. Madrid
Pozo, J.I., Aprendices y maestros, 1996, Alianza. Madrid
Reigeluth, Ch. M. (ed), Diseño de la instrucción. Teorías y modelos (Vol I y II), 2000, Santillana. Madrid
Santrock, Psicología de la educación, 2001, McGrraw-Hill. Madrid
Rodrigo, M.J. Arnay, J., La construcción del conocimiento escolar, 1997, Paidós. Barcelona
Doménech, F., Psicología de la educación e instrucción: su aplicación al contexto de la clase., 2004, Universitat Jaume I.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili