Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicologia (2002) | Intervenció psicològica

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA Codi 11162110
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Obligatòria Quart Anual
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
ester.sole@urv.cat
elenateresa.castarlenas@urv.cat
gema.nogueron@urv.cat
Professors/es
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
SOLE PIJUAN, ESTER
CASTARLENAS SOLÉ, ELENA TERESA
NOGUERON MATAMOROS, MARIA DEL CARMEN GEMA
Web
Descripció general 1. Presentar els fonaments, les característiques i la situació actual de la Intervenció psicológica. 2. Descriure les bases de les tècniques, i facilitar-ne l'ús i aplicació correctes en l'àrea de la Psicologia clínica i de la salut.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
PRIMERA UNITAT DIDÀCTICA: Introducció a la intervenció en Psicologia clínica: consideracions generals, fonaments teòrics, procés d’intervenció conductual i habilitats del terapeuta Tema 1. La intervenció en Psicologia clínica: aspectes bàsics
Tema 2. La intervenció en Psicologia clínica: una perspectiva històrica
Tema 3. La intervenció psicològica avui: el moviment dels tractaments psicològics amb suport empíric
Tema 4. El procés d’intervenció
Tema 5. Habilitats terapèutiques


SEGONA UNITAT DIDÀCTICA: Tècniques d’intervenció Tema 6. Tècniques de control de l’activació: relaxació i respiració
Tema 7. Tècniques d’exposició
Tema 8. Tècniques operants dirigides a crear, mantenir o incrementar conductes
Tema 9. Tècniques operants per a l’eliminació o reducció de conductes
Tema 10. Sistemes d’organització de contingències
Tema 11. Tècniques derivades de l’aprenentatge observacional: el modelat
Tema 12. Entrenament en habilitats socials
Tema 13. Tècniques de solució de problemes
Tema 14. Tècniques d’autocontrol
Tema 15. Tècniques de reestructuració cognitiva
Tema 16. La inoculació contra l’estrès
TERCERA UNITAT DIDÀCTICA: Avenços, nous desenvolupaments i plantejaments de futur Tema 17. Les noves tecnologies en intervenció psicològica

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
Seminaris 0 0 0
Debats 0 0 0
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 0 0 0
Treballs 0 0 0
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes 0 0 0
Sessió Magistral 0 0 0
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
Proves de desenvolupament 0 0 0
Proves objectives de tipus test 0 0 0
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Seminaris
Debats
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Treballs
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes
Sessió Magistral

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris

L'avaluació del
grau d'adquisició de coneixements i de la qualitat en l'execució dels
coneixements i habilitats, pròpies de l'assignatura, es farà a través de la
feina feta per l’alumne durant tot l’any. I per a això, l’alumne pot optar per
una de les dies vies següents:

 

Opció
A:
pensada fonamentalment per a aquells que no poden/volen implicar-se en l’aprenentatge dels
continguts de l’assignatura més enllà del que seria el nivell mínim acceptable.
En aquest cas, l’alumne haurà de realitzar les activitats següents: (1) la
lectura obligatòria i el treball associat a aquesta, i (2) un examen final
consistent en preguntes amb alternatives múltiples de resposta (el que és
coneix com examen tipus test).

 

Opció B: és la que el
professor responsable de l’assignatura recomana
, requereix de la implicació
continuada de l’alumne en les activitats de l’assignatura, demanda un desig i
interès per assolir uns coneixements que vagin més enllà dels mínims que
comentava abans. És per a aquells alumnes que poden/volen assistir a
les classes –malgrat que l’assistència no és obligatòria-, que volen i disposen
de temps per dedicar-se al treball que requereix una assignatura com aquesta,
en la que cal una aplicació sistemàtica dels continguts per assolir un
veritable mestria
.

 

Els
alumnes interessats en seguir l’assignatura amb l’Opció B caldrà que enviïn un
missatge al Moodle com a confirmació de la decisió presa a l’espai creat
específicament per a aquest efecte. Els alumnes que no comuniquin la seva
decisió dins del termini establert, passaran directament a l’Opció A. El termini màxim és el 30 de setembre.

 

Per a aquells que triïn
l’Opció B, han de saber que caldrà realitzar/participar:

1.     
Un  esquema-resum per a cada un dels temes que
configuren el programa, i   presenta’ls individualment a l’espai creat en el Moodle dins el termini
especificat,

2.     
Quatre PACs (Proves d’Avaluació
Continuada), que cal fer en grup i per escrit, 

3.     
Una lectura i el treball
associat a aquesta,

4.     
Un dels dos debats virtuals
programats (via Moodle),

5.     
Quatre activitats, al menys, en
cada quadrimestre, de les  proposades pels
professors a les classes teòriques

6.     
A les classes pràctiques,
complir amb els requisits d’assistència que es recullen més endavant.  

7.     
Dos exàmens.

 

A continuació es descriuen
amb detall cadascun dels requisits:

 

Esquemes-resums

Aquells que decideixin seguir l’opció B hauran de
realitzar un esquema-resum per a cada un dels temes de que consta el temari de
l’assignatura. Aquests esquemes-resums es faran individualment i es presentaran
via Moodle a l’espai assignat a l’efecte i en el temps previst. Es recomana
no esperar al darrer dia per a fer-ho, molt menys al darrer minut, doncs es
corre el risc de no poder presentar el treball; cal tenir present que el fet de
no presentar-ho en el moment i manera que es demana comportarà haver de canviar
d’opció. No obstant, i com que tots estem exposats a patir problemes i
situacions inesperades, s’admetrà el
lliurament demorat dels esquemes-resums en una ocasió, sempre per circumstàncies excepcionals i degudament
justificades (queda a consideració del professorat corresponent l’acceptació
final d’aquesta excepcionalitat, després de considerar els motius que hauran
d’estar degudament justificats).

 

Proves d’Avaluació Continuada (PACs)

En
aquesta assignatura es proposa un model d'adquisició dels coneixements a partir
de la realització d'una sèrie d'activitats al llarg del curs. És a través de la
resolució d'aquestes activitats que l'estudiant demostra el grau d'adquisició
de coneixements, així com el nivell assolit en l'ús d'aquests coneixements. Tal
com ho entén el responsable de l’assignatura, el seguiment de l'avaluació
continuada
és clau en l'aprenentatge d'aquests (nous) coneixements, de
fet és
la via que es recomana per a superar l'assignatura
.

 

Les
PACs estan formades per 5-6 preguntes relacionades amb els continguts de
l’assignatura. La forma de realitzar els treballs de les PACs és en grup
(entre 3 i 4 persones), que serà el mateix per a totes les PACs
programades (els professors faran les assignacions als grups de treball seguint
l’ordre de llista de la matrícula de l’assignatura). Les respostes a les
preguntes no poden excedir el límit de 600 paraules (això és per pregunta). Les
PACs s'han d'enviar (una sola còpia per grup) en un arxiu en format Word a la
bústia "lliurament PACs" del Moodle. Tots els treballs han d'anar identificats a la primera
fulla
amb els noms dels seus autors.

 

El
professor donarà les orientacions necessàries per a la realització de les PACs
i regularà, segons el seu criteri acadèmic, el tipus de suport que dóna a
l'alumne per tal de facilitar al màxim el seu procés d'aprenentatge i de
treball personal (veure apartat d'avaluació). Es farà un retorn general
amb indicació de quins són els criteris que s'han tingut en compte per a la
valoració de cada PAC.  Igualment, es resoldran els dubtes individuals
i concrets que puguin sorgir.

 

Lectures obligatòries

Una de
les lectures és necessària, i així obligatòria, per a realitzar una de les
pràctiques, s’inclou en el dossier de l’assignatura: el capítol 1 de l’obra “La
vida personal del psicoterapeuta
” (pp. 19-65).

            La segona lectura obligatòria
correspon al treball de Miró (2003), recollit a la bibliografia (aquesta és
obligatòria per a tots els alumnes de l’assignatura). El treball sobre aquesta
consta de dues parts. La primera és un resum dels continguts del llibre
(amb una extensió màxima de 3000 paraules). La segona part consisteix a
donar respostes a les preguntes següents:

1.     
Quin és l’avenç més important
que s’ha produït en l’estudi del dolor en el darrer segle? Justificar la
resposta.

2.     
Quines característiques ha de
complir una avaluació adequada del pacient amb dolor crònic? Justificar la
resposta.

3.     
En relació al tractament, què
és això de “reconceptualitzar el problema de dolor”? En què consisteix? Fes una
descripció de com ho faries amb un adolescent que té un problema de migranya.

 

La
resposta per a cada una d’aquestes 3 preguntes no pot excedir les 800 paraules.
La data màxima de presentació d’aquest treball és el 29 d’abril.

 

 

Debat Virtual

         La finalitat d'aquesta
activitat és identificar el grau de coneixements o la percepció que els
estudiants tenen respecte alguns dels continguts que integren l'assignatura. La
qualitat i idoneïtat de les aportacions al debat és el que serà valorat (la
participació mínima en el debat serà d’una intervenció en almenys un dels dos
debats programats).

Les temàtiques dels debats i les dates en les
que restaran oberts s’informaran a través del Fòrum de notícies del Moodle. La previsió és que els professors
intervinguin en el debat només si cal fer algun comentari o matisar alguna
qüestió que pugui ser útil per al desenvolupament del procés
d'aprenentatge. 

            Finalment, es important
tenir present que les opinions expressades en el debat no tindran una
incidència negativa en les avaluacions posteriors; aquesta activitat servirà
per a perfilar la nota final en sentit positiu. Els professors donaran
instruccions més precises abans de la realització del debat, no obstant, cal
saber que el debat es farà de forma virtual mitjançant l’espai del Moodle,
i que hi haurà una segona part presencial (a realitzar a classe) que servirà
com a resolució de les aportacions al debat en la que participaran a més dels
alumnes, els professors de l’assignatura. 

 

Activitats a l’aula i assistència a les pràctiques

Al llarg del semestre es realitzaran diferents
activitats a l’aula durant les classes teòriques relacionades amb els temes de
l’assignatura. Els alumnes de l’opció B caldrà que hagin realitzat un mínim de
4 d’aquestes activitats en cada un dels quadrimestres.

Pel que fa a les classes pràctiques, els professors
registraran l’assistència de forma intermitent i caldrà que els alumnes consti
que han  assistit a un mínim de 4 classes
en cada un dels quadrimestres. L’incompliment de qualsevol d’ambdós requisits
resultarà en el canvi a l’opció A.

 

Exàmens

            Al llarg del curs es realitzaran dos
exàmens amb preguntes a desenvolupar relacionades amb l’aplicació dels
coneixements assolits. El primer d’aquests dos exàmens consistirà en 3-4
preguntes i es farà el darrer dia de classe del primer quadrimestre, just abans
de les vacances de Nadal.  Els alumnes
que obtinguin una puntuació de 6 o superior evitaran haver de tornar a
avaluar-se d’aquesta part del temari en la convocatòria de juny (es tracta,
doncs, del que es coneix com examen alliberador de matèria). El segon es
farà el mateix dia que està previst que es faci l’examen final de l’assignatura
i que ens ve determinat des de la Facultat. Per als alumnes que hagin superat
l’examen alliberador, aquest segon examen consistirà en 3-4 preguntes, en
canvi, per aquells que s’hagin d’examinar de tot el temari l’examen estarà
format pel doble de preguntes.  Si en la
primera convocatòria (juny) algun alumne no ha aconseguit superar l’assignatura,
haurà d’examinar-se de tot el temari
el dia previst per a l’examen de la segona convocatòria a través d’un examen de
 preguntes a desenvolupar.

            Com no podia ser d’altra manera, el
contingut de les classes pràctiques forma part del material susceptible de ser
avaluat en els exàmens de l’assignatura.

 

 

En totes les activitats, l'originalitat en les aportacions
personals és fonamental
. Així, doncs, el plagi dels
treballs comportarà la qualificació de suspens en la prova. En darrer terme, en
cas de còpia, frau, plagi o qualsevol altra conducta inapropiada en un entorn
acadèmic, l’alumne/s implicat/s suspendrà el treball i/o l’assignatura.

 

A més
d’això, els professors podran proposar per a aquests alumnes, la realització
d’un o més seminaris al llarg del curs per facilitar
l’aprenentatge de temes d’interès relacionats amb l’assignatura però no coberts
pels continguts bàsics (la participació en els seminaris és voluntària).
Igualment, i pels mateixos motius d’interès i oportunitat, els professors poden
proposar d’altres activitats al llarg del curs que es considerin adequades per
potenciar l’aprenentatge dels alumnes (en aquestes la participació també seria
voluntària).

 

 

NOTA DE
L’ASSIGNATURA

Els
alumnes que triïn la primera via (Opció A: examen + lectura obligatòria) podran
optar com a màxim  a un apte  (6.5; nota d’aprovat) en l’assignatura, i per
a això caldrà que superin cada una de les dues activitats. Els alumnes que
optin per l’opció B (recomanada), per
aprovar, també hauran d’assolir almenys un 5 en cada un dels exercicis i
activitats que realitzin; en aquest cas la nota final podrà variar d’aprovat a
matrícula d’honor en funció de les qualificacions en el conjunt d’activitats
proposades per a aquesta via; la no participació en alguna de les activitats
comportarà haver de presentar-se a l’examen final tipus test (en aquest
cas,  les condicions de la Opció A són
les que regiran). Cada activitat haurà de presentar-se en la forma i moment que
especifica el pla docent, no seguir les instruccions per a la seva presentació
comportarà l’anul·lació del treball, i resultarà en haver de seguir l’opció A
–no hi ha excepcions a aquesta norma-.

 

 

 

 CaracterístiquesRequisits AvaluacióPercentatgesOPCIÓ A- No implica obligatorietat d’assistència a les classes


- Nota possible:  suspens / aprovat- 1 Examen tipus test de resposta múltiple (juny)80 %- Treball de la lectura20 %    OPCIÓ B- No implica obligatorietat d’assistència,
malgrat que els alumnes han de complir els requisits número 5 i 6.


-Nota possible: 
entre suspens i matrícula d’honor.1) Resums-esquemes dels temes (individual)Apte/no apte2) Quatre PACS (en grup)30 %3) Treball de la lectura (individual)20 %4) Participació en 1 debat virtual (individual)Apte/no apte5) Quatre activitats, almenys, per quadrimestre,
de les proposades en les classes de teoriaApte/no apte


 6) Constar com a mínim a quatre registres
d’assistència a classes pràctiques.6) Dos exàmens de preguntes a desenvolupar (desembre i  juny)50 %Les dues opcions requereixen tenir
aprovades totes les activitats associades a cada opció per tal de poder
aprovar l’assignatura.Universitat Rovira i Virgili