Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicologia (2002) | Drogodependències

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) DROGODEPENDÈNCIES Codi 11161248
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
FRUTOS GONZÁLEZ, JESÚS
Adreça electrònica jesus.frutos@urv.cat
Professors/es
FRUTOS GONZÁLEZ, JESÚS
Web
Descripció general Aproximació al coneixement de les drogodependencies i d’altres conductes adictives. Conèixer diferents tècniques i abordatges des de la prevenció, el tractament i la reinserció social.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
1. Terminologia. Introducció històrica; conceptes ; classificació de las drogues susceptibles de generar abús i dependència.
2. Epidemiologia de l’ús de drogues
3. Factors causals de l’ús de substàncies. Marc conceptual i fases en la consolidació de la drogodependència
4. Etiologia. Bases neurofisiològiques i psicofisiològiques de la conducta addictiva.
5. Trastorns per alcohol
6. Trastorns per opiacis
7. Trastorns per cocaïna
8. Trastorns per drogues de síntesi i d`altres psicoestimulants
9. Trastorns per cannabis
10. Trastorns per al·lucinògens
11. Trastorns per nicotina
12. Trastorns per solvents volàtils
13. Avaluació i diagnòstic de les conductes addictives
14. Aspectes generals de l’ intervenció terapèutica en drogodependències i d’altres conductes addictives.
15 Recursos d’atenció a les drogodependencies i d’altres conductes addictives
16 Prevenció. Concepte. Bases metodològiques. Factors de risc i protecció en la iniciació al consum. Tècniques i programes de prevenció. Disseny de programes. Avaluació de programes.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica

-Sthal SM. Psicofarmacologia esencial. Bases neurocientíficas y aplicaciones clínicas. Barcelona: Ed. Ariel; 1998.

-Galanter M. The American Psychiatric Press Textbook of substance abuse treatment. AWPP, 1999.

-Observatorio Español sobre Drogas (2003). Informe nº 6. Madrid: Plan Nacional sobre drogas (ver on line: http://www.mir.es/pnd/index.htm).

-Escohotado, A. Historia de las drogas. Madrid: Alianza Editoral. (1989).

-López, C; García-Rodríguez, JA; Jover, MC y Sánchez, C (2001). Fundamentos básicos sobre alcohol, tabaco y otras drogas. Alicante: INID.

On-line: http://www.gizarte.net/hirusta/tema9.htm.-Becoña, E (2002). Bases científicas de la prevención de las drogodependencias. Plan Nacional sobre Drogas. Madrid: Mº del Interior.

-Sanchez Hervás, Emilio; Molina Bou, Noemí; Del Olmo Gurrea, Reyes; Tomás Gra-dolí, Vicente. Evaluación de conductas adictivas. Rev. Informació Psicológica, nº 76, 68-77

 

Direccions Web Relacionades

 http://inid.umh.es/

http://www.ieanet.com/

http://www.mir.es/pnd/index.htm

http://www.fad.es/cd/form.htm

http://www1.euskadi.net/drogodep/indice_c.asp

http://www.socidrogalcohol.org/

http://www.gizarte.net/hirusta/tema9.htm.

http://mural.uv.es/malopei/Pagina3.htm

Enllaços organismes oficials

Observatorio español. Plan Nacional Sobre Drogas. Ministerio del Interior

European monitoring center for drugs and drug addiction

National Institute on Drug Abuse (EUA)

Euro-Methwork. Fòrum sobre la dispensación de metadona

Canadian Centre on Substance Abuse

United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention

National Institut for Alcohol Abuse and Alcoholism (EUA)

NSW-HEALTH. Center for Education and Information on Drugs and Alcohol (Austràlia)

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili