Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicologia (2002) | Psicologia comercial i del consum

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM Codi 11161220
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CHIAPELLA MICO, MARIA MERCEDES
Adreça electrònica mariamercedes.chiapella@urv.cat
Professors/es
CHIAPELLA MICO, MARIA MERCEDES
Web
Descripció general Introducció al comportament del consumidor i al Marketing. Comprensió de terminologia específica. Coneixement dels diferents models per a la comprensió i estudi del comportament del consumidor. Reflexionar sobre la formació i canvi de les actituds del consumidor, les necessitats bàsiques del seu comportament Comprensió de la influència de la cultura en la regulació del comportament del consumidor: Valors, costums, ...

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
1. Conceptes de consum y marketing 1.1. Qüestions elementals
1.2. Concepte i objectius
1.3. Referències històriques
1.4. Qüestions per a reflexionar i debatre

Articles per treballar a classe:

“Delimitando los conceptos: psicologia aplicada al marketing”. Ismael Quintanilla. 2002. Psicologia del consumidor. Prentice Hall. (pàg. 14-33)

“El comportament del consumidor i l’estratègia de màrqueting” Alejandro Molla. Comportament del consumidor UOC. (pàg 21-28)
2. Teories i models del comportament del consumidor. 2.1. Teoria i avaluació de Models
2.2. Tècniques d’investigació de la conducta del consumidor. La segmentació de mercats.

Articles per treballar a classe:

“Modelos explicativos de la conducta del consumidor” Pàg 40-52 Psicologia del consumidor. Ismael Quintanilla. 2002 Prentice Hall

“Segmentación del mercado” Pàg 33-52. Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento de Consumidor Prentice Hall. 2001
3. Dimensions psicològiques del consumidor. 3.1. Conceptes bàsics sobre motivació del consumidor
3.2. Personalitat i comportament del consumidor
3.3. Percepció i aprenentatge del consumidor
3.4. Formació i canvi de les actituds del consumidor

Article per treballar a classe:

”Motivación del consumidor”. Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento de Consumidor Prentice Hall. 2001. (pàg 78-91)

“Personalidad de marca. Identidad propia e imagen de si mismo”. Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento de Consumidor Prentice Hall. 2001 (pàg. 109-117)

“Imagen de marca y posicionamiento: la estructura de las percepciones” Comportamiento del consumidor. Bernard Dubois , Alex Rovira Celma. Prentice Hall 2000. (pàg 59-65)

“Estrategias del cambio de actitudes” . Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento de Consumidor Prentice Hall. 2001 (pàg 212-223)
4. Dimensions socials del consumidor. 4.1. Grups de referència e influència social
4.2. La cultura
4.3. Els valors
4.4. La família
4.5. Processos decisoris del consumidor

Articles per treballar a classe:

“La cultura i el marketing mix: el producto, el precio, la comercialización y la comunicación”. Comportamiento del consumidor. Bernard Dubois , Alex Rovira Celma. Prentice Hall 2000. (pàg. 188-193)

“Del constructor de imagenes a la cultura de la instantaneidad” Psicologia del consumidor. Ismael Quintanilla. 2002 Prentice Hall (pàg. 126-129)

5. Psicologia i Marketing Social. 5.1. Comprensió i fonaments del Marketing social
5.2. Desenvolupament de programes de Marketing social
5.3. Gestió de Marketing social
5.4. Publicitat i Marketing social

Articles per treballar a classe:

“La convergencia del management y del marketing en el ámbito de las causas sociales. Una referencia al caso español. (pàg 52-62) Revista: Investigación y Marketing. AEDEMO núm 85. diciembre 2004.

“La acción social de las empresas según el ciudadano”. (pàg 25-28) Revista: Investigación y Marketing. AEDEMO núm 85. diciembre 2004.

“ Acción social en Telecinco”. (pàg 45-47) Revista: Investigación y Marketing. AEDEMO núm 85. diciembre 2004

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica

Quintanilla, I. (2002). Psicologia del Consumidor.. Madrid. Pearson Educación S.A.

Rovira Celma, A. (2000, 2a reimpressió)  Comportamiento del consumidor. Comprendiendo al consumidor. Madrid Pearson Educación S. A.

Tellis, G.J. i Redondo I. (2002) Estrategia de publicidad y promoción. Madrid. Pearson Educación S. A:

León J. L, Yolabarria, E. (1991). Conducta del consumidor y Marketing. Bilbao Deusto

Quintanilla Pardo, I. (1994). Marketing y psicologia. Concepto y aplicaciones. Valencia: Promolibro.

Schiffman, L.G. i Lazar Kanuk, L. (2001) Comportamiento del consumidor. Mèxico Prentice Hall

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA SOCIAL/11161014
ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES/11161104
PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA/11161107
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili