Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicologia (2002) | Avaluació clínica

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) AVALUACIÓ CLÍNICA Codi 11161215
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
Adreça electrònica nuria.vazquezo@urv.cat
Professors/es
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
Web
Descripció general 1.- Aprofundir en els coneixements teorico-pràctics per tal de realitzar un acurat procés d’avaluació clínica d’adults, aplicant la integració dels coneixements apressos en diverses assignatures de la llicenciatura. 2.- Conèixer els instruments i les tècniques d’avaluació més freqüentment utilitzats a l’avaluació clínica. 3.- Adquirir les destreses per elaborar un informe clínic estructurat que descrigui a la persona avaluada, el seu estat, evolució i pronòstic. 4.- Conèixer el psicodiagnòstic de Rorschach, la seva administració i codificació.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1: Introducció:
1.- L’avaluació dins de la Psicologia Clínica
2.- Plantejaments ètics de l’ avaluació en psicologia clínica
3.- La entrevista clínica: pautes de desenvolupament
BLOC 2: Avaluació clínica d’una persona adulta: selecció d’instruments segons
els aspectes a valorar
BLOC 3: El Psicodiagnòstic de Rorschach: Administració i correcció.
BLOC 4: Que fem amb totes les dades e informacions recollides? integració
d’indicis, d’obtenció d’un diagnòstic i elaboració de l’informe clínic

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
 
Descripció
Veure perfil en castellà

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris

Una prova escrita o Examen (preguntes curtes sobre contiguts i codificació d'un protocol del test de Rorschach) (40%)

Tres pràctiques en grups de dos (elaboració d'informes d'avaluació clínica) (30%) 

Una practica individual (administració del Rorschach fins demostrar un correcte coneixement)  (30%)


Fonts d'informació

Bàsica

AVILA ESPADA, A. Evaluación en Psicología Clínica II. Salamanca: Amarú.

BUELA CASAL, G.; CABALLO, V.E. y SIERRA, J.C. (Dirs.) (1996): Manual de evaluación en Psicología Clínica y de la Salud. Madrid: Siglo XXI.

BULBENA, A.; BERRIOS, G.E. y FERNÁNDEZ DE LARRINOA, P. (2000): Medición Clínica en Psiquiatría y Psicología. Barcelona: Masson.

CABALLO, V.E. (2006): Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos. Ed. Pirámide.

EXNER, J.E. (2001) Manual de codificación del Rorschach para el sistema comprensivo. Madrid: Psimática

FERNÁNDEZ-BALLESTEROS R. (2004): Evaluación psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos. Madrid: Pirámide.

GUTIERREZ, T.; RAICH, R.M.; SÁNCHEZ, D. y DEUS, J. (2003): Instrumentos de evaluación en Psicología de la Salud. Madrid: Alianza Editorial.

MUÑOZ, M. (2003). Manual práctico de evaluación psicológica clínica. Madrid:Síntesis.

MUÑOZ LÓPEZ, M. et alt. (2002): Instrumentos de evaluación en Salud Mental.Madrid: Pirámide.

REMOR, E.; ARRANZ, P.; ULLA, S. (Eds.). (2003). El psicólogo en el ámbito del hospital. Bilbao: Desclée De Brouwer.

TRULL, T.J. y PHARES, E.J. (2003). Psicología Clínica. Conceptos, métodos y aspectos prácticos de la profesión. México: Thomson.

WILSON, P.H.; SPENCE, S.H. & KAVANAGH, D.J. (1995). Técnicas de entrevista clínica. Barcelona: Martínez Roca.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
AVALUACIÓ PSICOLÒGICA/11161001
PSICOPATOLOGIA I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC/11162016
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili