Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicologia (2002) | Cognició i conflictes interpersonals

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) COGNICIÓ I CONFLICTES INTERPERSONALS Codi 11161204
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BENITO ANDREU, MARIA TERESA
Adreça electrònica mariateresa.benito@urv.cat
Professors/es
BENITO ANDREU, MARIA TERESA
Web
Descripció general Estudi dels processos psicològics en la resolució dels conflictes interpersonals

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
 Adquirir enfocaments i tradicions teòriques de la conflictología. A1
B17
 Conèixer els processos i les etapes principals del pensament emocional/cognitiu al llarg del cicle vital. A6
B1
 Aplicar un pensament crític i reflexiu. B3
B14
B17
 Generalitzar els conceptes a altres contextos operacionals. B1
B23
 Aprendre a treballar en equip. B5
 Desenvolupar la capacitat de parlar en públic. B30
C5
 Passar de la teoria a la pràctica educativa i social. A16
A18
B1
 Resoldre els conflictes que sorgeixen als grups de treball. B12
 Presentar situacions concretes de resolució de conflictes a l àmbit escolar. B1
 Prendre consciència del problemes actuals que ens envolten. B23
 Experimentar la necessitat de sortir al estranger a aprendre l'idioma. B31
C1
C4
 Establir relacions entre teoria i pràctica. B1
 Utilitzar les eines bàsiques en TIC. B29
C2

Continguts
Tema Subtema
INTRODUCCIÓ A LA CONFLICTOLOGIA * TIPUS DE CONFLICTES
COGNICIÓ I AFECTIVITAT * VISIÓ ACTUAL DE LES EMOCIONS I ELS SENTIMENTS
* L' APRENENTATGE EMOCIONAL I LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
RAONAMENT I CONFLICTES * ESQUEMES MENTALS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
CONFLICTES INTERPERSONALS * CONTEXTES RELACIONALS I CONFLICTES
*CONFLICTE TREBALL - FAMILIA
* CULTURA DE GÈNERE I CONFLICTES INTERPERSONALS
CONFLICTES I EMOCIONS * DIMENSIÓ ÉTICA DEL CONFLICTE
APRENENTATGE EMOCIONAL Y RESOLUCIÓ DE CONFLICTES * ENSENYAMENT PRIMARI

* ENSENYAMENT SECONDARI

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 22 20 42
Esdeveniments científics i/o divulgatius 2 1 3
Debats 3 2 5
Pràctiques de camp/sortides 15 5 20
Treballs 15 20 35
 
Atenció personalitzada 6 0 6
 
Proves pràctiques 5 33 38
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura. Indagar la motivació dels estudiants i descobrir què esperen assolir de l'assignatura. Conèixer els coneixements previs de l'alumnat en relació als continguts abans d'iniciar l'aprenentatge
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura amb interacció entre teoria i pràctica
Esdeveniments científics i/o divulgatius Xerrades i/o aportacions d'esdeveniments científics i/o divulgatius, d'experiències en el camp psico-pedagógic i de la societat en general, per aprofundir en el coneixement de la matèria
Debats
Debats de problemes actuals relacionats amb la temàtica de l'assignatura
Pràctiques de camp/sortides Aplicació dels continguts teòrics a la realitat psico-pedagògica i/o social
Treballs Lectura individual dels documents i material audio visual. Anàlisis - discussió en grup i posada en comú amb el grup classe.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Esdeveniments científics i/o divulgatius
Debats
Pràctiques de camp/sortides
Treballs
Activitats Introductòries
Proves pràctiques
Descripció
Activitats introductòries

Pensar, comparar i escriure amb relació a aprenentatges anteriors. Investigació de noticies de actualitat a traves dels mitjans de comunicació.
Sessió magistral
Cerca, lectura i treball de documentació (escrita i audio-visual) a treballar a la classe.

Esdeveniments científics
Escoltar la presentació i/o buscar informació sobre un tema determinat,
en interacció amb la professora.
Debats
Els grups tenen que recollir informació sobre un tema determinat per a discutir a la classe en interacció amb la professora.
Treball de curs
Llegir de manera crítica la bibliografia científica , conèixer experiències concretes sobre el tema, situar-la dins de un marc epistemològic i identificar y contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari.


Pràctiques externes (de camp sortides)
Establir contactes amb els centres, organitzar tota la experiència per a dur a terme (elaboració del material, recollida de dades, anàlisis de les dades, elaboració del informe) tot en interacció amb la professora.
Proves pràctiques

Seguiment del treball de camp mitjançant tutories

Elaborar una memòria/informe del tema/s investigats, en interacció amb la professora.


Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral

S'avalua la participació de l'alumnat.
20%
Esdeveniments científics i/o divulgatius Resums de les aportacions 5%
Treballs Elaboració de una memòria amb els continguts de la assignatura 40%
Proves pràctiques Informe del treball empíric. 35%
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica Damasio, A.R., El error de Descartes, 1996, Barcelona: Crítica Grijalbo Mondadori
Sastre, G.-Moreno, M., Resolución de conflictos y aprendizaje emocional, 2002, Barcelona: Gedisa

Complementària Vinyamanta, e. (Coord), Aprender del conflicto. Conflictología y educación, 2003, Barcelona: Graó
López Puig, A.- Poelmans, S. et altri, Com tenir èxit en el treball i exercir de pares i mares, 2003, Barcelona: Institut Català de la Dona
Poelmans, S. Alvarez de Mon, S., Cómo armonizar trabajo y familia en el nuevo siglo.Paradigmas del liderazgo: claves de la dirección de personas, 2001, Madrid: McGraw-Hill
Moreno, M. Sastre, G., Conocimiento y cambio, 1998, Barcelona: Paidós
moreno, M. - Sastre, G., El conocimiento del medio. La transversalidad desde la coeducación, 1994, Madrid: Instituto de la Mujer
Punset, E., El viaje a la felicidad, 2005, Barcelona: Ediciones Destino
Santamaría, C., Introducción al razonamiento humano, 1995, Madrid: Alianza Ed,

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DESENVOLUPAMENT COGNITIU/11161106
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili