Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicologia (2002) | Intervenció psicomotriu

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU Codi 11161203
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
Adreça electrònica cori.camps@urv.cat
Professors/es
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
Web
Descripció general Conèixer el principis i estratègies d'intervenció en educació i ajuda psicomotriu.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Objectius: 1. Aproximar-se al marc teòric i metodològic de la pràctica psicomotriu educativa i d’ajuda. 2. Conèixer els principis i estratègies bàsiques d’intervenció en la pràctica psicomotriu educativa i d’ajuda. 3. Vivenciar, a nivell personal i en grup, situacions relacionades amb els conceptes centrals de la pràctica psicomotriu. 4. Prendre consciència de les actituds pròpies i els límits personals en relació a l’escolta, l’empatia tònica, l’expressivitat psicomotriu, la seguretat, la llei i aspectes vinculats a l’inconscient. A partir de l’escolta d’un mateix, potenciar l’escolta de l’altre. 5. Reflexionar, a partir de situacions pràctiques, sobre les actituds del psicomotricista en la relació educativa i d’ajuda.
Comprendre significativament el concepte de desenvolupament psicomotriu
Integrar les dades aportades des d'aquesta disciplina en una perspectiva global del desenvolupament infantil
Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona
Iniciar-se en la dimensió aplicada de la psicomotricitat
Saber identificar activitats psicomotrius
Saber dissenyar activitats psicomotrius per a nens
Desenvolupar competències pel treball autònom
Desenvolupar competències pel treball en equip
Vivenciar, a nivell pràctic, la pròpia totalitat corporal i er conscients aspectes del propi psiquisme
Desenvolupar una actitud d'empatia, respecte, disponibilitat i escolta cap els companys
Aproximar-se al marc teòric i metodològic de la pràctica psicomotriu educativa i d’ajuda.
Conèixer els principis i estratègies bàsiques d’intervenció en la pràctica psicomotriu educativa i d’ajuda.
Conèixer les eines d’avaluació i observació en psicomotricitat
Reflexionar, a partir de situacions pràctiques, sobre les actituds del psicomotricista en la relació educativa i d’ajuda.
Preparar adecuadament una sessió de psicomotricitat educativa
Reconèixer les activitats psicomotrius que es treballen en una sessió de psicomotricitat, així com les estratègies, els espais i els temps.
Vivenciar, a nivell personal i en grup, situacions relacionades amb els conceptes centrals de la pràctica psicomotriu.
Prendre consciència de les actituds pròpies i els límits personals en relació a l’escolta, l’empatia tònica, l’expressivitat psicomotriu, la seguretat, la llei i aspectes vinculats a l’inconscient. A partir de l’escolta d’un mateix, potenciar l’escolta de l’altre.

Continguts
Tema Subtema
Tema 1
Revisió del concepte, història, continguts i tendències de la psicomotricitat

• Concepte de globalitat i de psicomotricitat.
• Història, actualitat i perspectives de futur de la psicomotricitat.
• Continguts psicomotrius: to, respiració, relaxació, conductes motrius de base, esquema corporal, lateralitat, orientació espacial i temporal.
• Les tendències normativa i dinàmica com abordatges de la intervenció psicomotriu.
Tema 2
Objectius i principis d’intervenció de la pràctica psicomotriu educativa i d’ajuda.

• Diferència entre educació i ajuda psicomotriu.
• Objectius de la pràctica psicomotriu: què entenem per comunicar i per crear i l’accés al pensament operatori.
Tema 3
Estratègies d’intervenció en la pràctica psicomotriu

• Els espais i les fases de la sessió.
• Estratègies i rol del psicomotricista.
Tema 4
L’avaluació i l’observació en psicomotricitat

• Exploració i diagnòstic psicomotriu.
• Tests psicomotrius i perfil psicomotriu.
• L’observació del nen com instrument de comprensió i avaluació.
• Condicions, temps i paràmetres de l’observació.
Tema 5
Intervenció psicomotriu en processos d’ajuda.

• En les necessitats educatives derivades de les dificultats de moviment.
• En les necessitats educatives en l’àmbit cognitiu.
• En les necessitats sòcioafectives.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 15 30 45
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 4 6 10
Presentacions / exposicions 2 0 2
Pràctiques a laboratoris 15 13.5 28.5
Treballs 0 18 18
Fòrums de discussió 0 1 1
Resolució de problemes, exercicis 0 6 6
 
Atenció personalitzada 1 0 1
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Coneixements previs dels alumnes en relació a cadascun dels blocs.
Sessió Magistral Exposició per part de la professora del temari de l'assignatura. Cal que l'alumne amplii els continguts tractats a classe amb lectures complementaries i dediqui un temps a l'estudi.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es plantegen situacions problema, preguntes, etc, que els alumnes han de resoldre a classe en grup.
Presentacions / exposicions Una vegada resolts els problemes, els alumnes exposaran la seva sol.lució, per grups.
Pràctiques a laboratoris Són pràctiques sobre els diferents continguts psicomotrius que els alumnes fan a la sala de psicomotricitat, per tal de vivenciar els continguts principals de la psicomotricitat i treballar aspectes vinculats a les actituds i al coneixement d'un mateix i de l'altre.
Treballs Incorpora el treball que l'alumne ha recopilat per tal de mostrar el seu aprenentatge, creixement i canvi en el temps. En el portafoli s'hi inclouran diferents activitats: resums d'articles, esquemes, mapes conceptuals, pensar activitats o exercicis, comentaris crítics, etc. A més, podran aportar-hi d'altres documents de forma voluntaria
Fòrums de discussió Correspon a l'espai forum del Moodle, que els alumnes utilitzaran al llarg del curs.
Resolució de problemes, exercicis Treball personal que l'alumnes haurà de fer en relació a les temàtiques treballades a classe i incloure en el seu portafoli.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada fa referència a l'atenció per part de la professora en el despatx per tal de resoldre els dubtes que els alumnes puguin tenir pel seguiment de l'assignatura. Igualment, al seguiment de l'assignatura a través del moodle.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Activitats de discussió, exposició, etc, en grup, a classe Forma part del 70 % (portafoli)
Sessió Magistral S'avaluarà l'assoliment dels continguts de l'assignatura a través de l'elaboració d'un portafoli grupal amb aportacions individuals. 70%
Treballs Activitats individuals o en grup d'aprofundiment de l'assignatura. Forma part del 70 % (portafoli)
Pràctiques a laboratoris L'alumne elaborarà una memòria de les sessions de psicomotricitat a la sala de psicomotricitat, i una conclusió final. 30%
Presentacions / exposicions Exposició resolució problemes, discussió, etc, a classe Forma part del 70 % (portafoli)
 
Altres comentaris

És necessaria l'assistència al 80 % de les classes (teòriques i pràctiques) per poder seguir aquest sistema d'avaluació.


Fonts d'informació

Bàsica , ENTRELÍNEAS. Revista especializada en psicomotricidad, ,
, REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOMOTRICIDAD, ,
Mila, J., De profesión psicomotricista, Miño Dávila, 2008
Aucouturier, B., Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz, Graó, 2004
Sánchez, J. y Llorca, M., Recursos y estrategias en psicomotricidad, Aljibe, 2008
Llorca, M. y Sánchez, J. , Psicomotricidad y necesidades educativas especiales, Aljibe, 2003
Arnaiz, P.; Rabadán, M. y Vives, I. , La psicomotricidad en la escuela: una práctica preventiva y educativa. , Graó, 2008

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU/11161102
 
Altres comentaris
Aquesta assignatura és molt pràctica i per això es recomana cursar-la si es pot assistir regularment a classe i seguir l'avaluació continuada.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili