Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicologia (2002) | Psicologia social aplicada

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA Codi 11161107
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Tercer Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Adreça electrònica adriana.gil@urv.cat
Professors/es
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Web http://adriana.gil@urv.cat
Descripció general Una introducció general i interdisciplinària al desenvolupament temàtic, teòric, metodològic i pràctic de la psicologia social aplicada

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Explicar la construcció sociohistòrica de les necessitats i dels problemes socials A1
A5
A13
B2
B17
B18
B21
B29
C5
Utilitzar adequadament el vocabulari bàsic i definir amb propietat conceptes fonamentals de la psicologia social aplicada als diferents àmbits A1
A5
A13
B1
B2
B17
B18
B21
B29
C5
Definir el nucli d’ un problema social concret emmarcat teòricament i contextualitzat empíricament A1
A5
A13
B2
B17
B18
B21
B29
C5

Continguts
Tema Subtema
1. Psicologia social aplicada Concepcions teòriques i metodològiques. Intervenció psicosocial
2. Psicologia social dels problemes socials Com sabem que hi ha un problema social? Què podem fer davant d'un problema social?
Sistemes d'avaluació de l'acció. Les problemàtiques socials en la societat de la informació i del coneixement. Nous reptes per als agents socials
3. Psicologia política Definició, camps d'intervenció i àmbits d'investigació
4. Psicologia Social Jurídica Definició i camps d'intervenció. L'activitat judicial com a procés psicosocial.
5. Psicologia social econòmica i del comportament del consumidor Definició i camps d'intervenció. Individu, consum i societat. Consum i transformació social
6. Psicologia social i transformacions del sistema de gènere sexual Definició i camps d'intervenció
7. Psicologia social comunitària Definició i camps d'intervenció. Investigació acció participativa. Desenvolupament comunitari i potenciació
8. Altres aplicacions Psicologia social i medi ambient, Psicologia social de la salut,Psicologia social de l'educació, Psicologia social aplicada a la seguretat vial, etc.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 16 34 50
Presentacions / exposicions 2 24 26
 
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves objectives de tipus test 3 30 33
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d’una sessió on el professor recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a una assignatura en concret i/o a partir d'unes primeres informacions que es proporcionin a l'estudiant
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Xerrades d'especialistes ens explicaran les seves experiències, que s'analitzaràn i contrastaràn amb la teoria en sessions posteriors
Presentacions / exposicions Exposició oral sobre les aplicacions de la psicologia social que es farà en petits grups de treball

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
La professora orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne a través del moodle

Avaluació
  Descripció Qualificació
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Xerrades d'especialistes que explicaran les seves experiències en diferents àmbits d'aplicació de la psicologia social, que s'analitzaràn i contrastaràn amb la teoria en sessions posteriors 40%
Presentacions / exposicions Exposició oral sobre les aplicacions de la psicologia social que es farà en petits grups de treball 20%
Proves objectives de tipus test Proves de 20-30 ítems d'opció múltiple amb 3 o 4 opcions de resposta 40%
 
Altres comentaris

La segona convocatòria s'avaluarà amb una prova d'opció múltiple sempre i
quan s'hagi superat la part pràctica de l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica Alvaro, J. L., Garrido, A. y Torregrosa, J.R. (Coord.), Psicología Social Aplicada, McGraw-Hill/Interamericana de España., Madrid
Gil, A. i Feliu, J., Psicología Económica y del Comportamiento del Consumidor., Editorial UOC, Barcelona

Alvaro, J. L., Garrido, A. y Torregrosa, J.R. (Coord.) (1996). Psicología Social Aplicada. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España.

Cubells, J. (2002). Construcción social del delito: un estudio etnográfico en la práctica del derecho penal. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: http://www.tdx.cat/TDX-0424103-181630

Flores, F. (2002). Psicología Social y Género. El sexo como objeto de representación social. México: McGrawHill

Gil, A. i Feliu, J. (2004). Psicología Económica y del Comportamiento del Consumidor. Barcelona: Editorial UOC

Complementària Clemente Díaz, M., Psicología Social Aplicada, Eudema Universidad, Madrid
García, M., Psicología Social Aplicada en los Procesos Jurídicos y Políticos., Eudema Universidad, Madrid
Montoro, L., Carbonell, E., Sanmartín, J. y Tortosa, F., Seguridad Vial: del factor humano a las nuevas tecnologías., Síntesis Psicología, Madrid
Martín Baró, I., Psicología de la Liberación., Trotta, Madrid

Clemente Díaz, M. (1992). Psicología Social Aplicada . Madrid: Eudema Universidad

García, M. (Comp.) (1993). Psicología Social Aplicada en los Procesos Jurídicos y Políticos . Madrid: Eudema

Martín Baró, I. (1998). Psicología de la Liberación. Madrid: Trotta

Montoro, L., Carbonell, E., Sanmartín, J. y Tortosa, F. (eds.) (1995). Seguridad Vial: del factor humano a las nuevas tecnologías. Madrid: Síntesis Psicología.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili