Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicologia (2002) | Desenvolupament psicomotriu

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU Codi 11161102
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Segon Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CONDE DELGADO DE MOLINA, MARIA DEL CARMEN
Adreça electrònica carmen.conde@urv.cat
Professors/es
CONDE DELGADO DE MOLINA, MARIA DEL CARMEN
Web
Descripció general Estudi del desenvolupament psicomotriu dins una perspectiva integral del desenvolupament infantil.

Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria. Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1: Aproximació conceptual al desenvolupament psicomotriu 1.Concepte de desenvolupament físic, motriu i psicomotriu. El desenvolupament psicomotriu en el context de la Psicologia del Desenvolupament.
2.Concepte de globalitat i definició de psicomotricitat.
3.Condicions que permeten el desenvolupament: factors intrínsecs i extrínsecs.
4.Evolució dels diferents aspectes motrius: desenvolupament postural i de la prensió.
5.Seguiment del desenvolupament psicomotriu: taula de desenvolupament psicomotriu.
Bloc 2: La tonicitat i la construcció de la totalitat corporal 1.Tonicitat: to muscular, hipotonia, hipertonia, eutonia. Relació amb la globalitat. Trastorns del to. Classes de to i base neurològica. Evolució de l’extensibilitat muscular. Nens hipertònics i hipotònics.El diàleg tònic. Avaluació del to. Com actuar sobre el to.
2.Respiració:Concepte i relació amb la globalitat.Cicle respiratori.Tipus de respiració.Objectius i activitats.
3.Relaxació:Concepte, tipus i relació amb la globalitat.Objectius i utilitat.Aspectes psicofisiològics.Mètodes de relaxació per l’adult.La relaxació en el nen. Mètodes de relaxació pels nens.
4.L'esquema corporal: Concepte i relació amb la globalitat. La totalitat corporal, l’esquema corporal (EC) i la imatge corporal (IC). Constitució de la totalitat corporal. Procés de formació de l’EC: cos viscut, cos percebut, cos representat. Objectius i activitats.
Bloc 3: Les conductes motrius de base, neuromotrius i perceptiu-motrius. 1.Concepte de coordinació global, coordinació segmentària i independència segmentària.
2.Coordinació dinàmica general: concepte i relació amb la globalitat. Activitats de coordinació dinàmica.
3.Coordinació òculomanual: concepte i relació amb la globalitat.Activitats de coordinació òculomanual.
4.Postura i equilibri:· Concepte i relació amb la globalitat.Evolució de l’activitat tònico postural equlibradora.Objectius i activitats.
5.Lateralitat:Concepte i relació amb la globalitat.Tipus de lateralitat.Teories explicatives de l’origen de la lateralitat. Evolució de la lateralitat. Avaluació de la lateralitat. Les sincinèsies.Activitats.
1.Orientació i estructuració espacial: Concepte i relació amb la globalitat. Evolució.Objectius i activitats.
2.Orientació i estructuració temporal:Concepte i relació amb la globalitat.Ritme.Evolució.Objectius i activitats.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada fa referència a l'atenció per part de la professora en el despatx per tal de resoldre els dubtes que els alumnes puguin tenir pel seguiment de l'assignatura.

Avaluació
 
Altres comentaris

La segona convocatòria el sistema d'avaluació és el mateix.


Fonts d'informació
Bàsica Arnaiz, P.; Rabadán, M. y Vives, I., La psicomotricidad en la escuela: una práctica preventiva y educativa, Graó, Barcelona: 2009
Aucouturier, B., Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz, Graó, Barcelona:2004
Aucouturier, B., ¿Por qué los niños se mueven tanto?, Graó, Barcelona: 2004
Gassier, J., Manual del desarrollo psicomotor del niño, Toray-Masson, Barcelona:1983
García, J.A. y Berruezo, P.P., Psicomotricidad y educación infantil, CEPE, Madrid:1994
, , ,
Sugrañes, E. y Àngel, A. , La educación psicomotriz (3-8 años). , Graó, Barcelona:2007

Complementària , Cuadernos de Psicomotricidad, , Bergara: UNED
, Entrelíneas. Revista especializada en psicomotricidad, , Barcelona
Llorca, M. y otros, La práctica psicomotriz: una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento, Aljibe, Málaga:2002
Pikler, E., Moverse en libertad, Narcea, Madrid: 1985
, Psicomotricidad, , Madrid
, Revista Iberoamericana de Psicomotricidad, ,
Lapierre,A. y Aucouturier, Simbología del movimiento, Científico-Médica, Barcelona:1979

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili