Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicologia (2002) | Aprenentatge i condicionament

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) APRENENTATGE I CONDICIONAMENT Codi 11161101
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Segon Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Adreça electrònica mariadelpilar.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Web
Descripció general L'assignatura 'Aprenentatge i Condicionament' tracta de l'estudi experimental d'un dels processos psicològics bàsics presents en l’ésser humà i en molts altres organismes: l'aprenentatge. I això ho fa centrant-se especialment en un dels fenòmens més investigats pels autors que es dediquen a l'aprenentatge: el condicionament

Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria. Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
Tema 1- Introducció a l’estudi de l’aprenentatge i tipus d'aprenentatge -Concepte d'aprenentatge
-Marcs teòrics en l'estudi de l'aprenentatge
-Tipus d'aprenentatge
Tema 2- Procediments bàsics de condicionament clàssic -Els inicis del condicionament clàssic
-El paradigma del condicionament clàssic
-Fases del condicionament clàssic
-Condicionament clàssic excitatori i inhibitori
Tema 3- Variables que afecten al condicionament clàssic -Interval entre estímuls i entre assajos
-Intensitat, natura i durada de l'estímul incondicionat
-Intensitat i natura de l'estímul condicionat
Tema 4- Fenòmens de condicionament clàssic i explicacions teòriques -Fenòmens de condicionament clàssic
-Explicacions teòriques
Tema 5- Procediments bàsics de Condicionament Operant o Instrumental -Els primers treballs de condicionament instrumental
-Paradigma del condicionament instrumental
-Fases del condicionament instrumental
-Procediments de condicionament instrumental
Tema 6- Variables que afecten al condicionament instrumental -Programes de reforçament
-Conseqüències de la conducta
Tema 7- Fenòmens de condicionament instrumental i explicacions teòriques -Fenòmens de condicionament instrumental
-Explicacions teòriques del condicionament instrumental
Tema 8- El control per l’estímul i l’aprenentatge discriminatiu -El control de la conducta per l'estímul
-Generalització
-Discriminació
Tema 9- Influències biològiques i cognitives en l’aprenentatge -Fenòmens que demostren la participació de processos biològics en l'aprenentatge
-Fenòmens que demostren la participació de processos cognitius en l'aprenentatge

Atenció personalitzada
Descripció
Una part de la feina de l'alumne consisteix a realitzar problemes i exercicis relacionats amb el contingut teòric de la matèria. La realització d'aquests exercicis és molt important per poder entendre aquests continguts teòrics. Es recomana que els alumnes que tinguin dificultats amb aquests exercicis, vagin a comentar-los amb la professora, durant les hores d'atenció a l'alumnat.

Avaluació
 
Altres comentaris

Fonts d'informació
Bàsica Schunk, D.H., Teorías del aprendizaje, Prentice Hall, 1997
Froufe, M., Aprendizaje asociativo. Principios y aplicaciones, Thomson, 2004
Pearce, J.M., Aprendizaje y cognición, Ariel, 1998
Maldonado, A., Aprendizaje, cognición y comportamiento humano, Biblioteca Nueva, 2002
Klein, S.B., Aprendizaje: principios y aplicaciones, McGraw-Hill, 1994
Tarpy, R., Aprendizaje: teoría e investigación contemporáneas, McGraw-Hill, 1999
Domjan, M., Principios de aprendizaje y conducta, Thomson, 2003
Blasco, Borràs, Edo i Grau, Bases per a l'estudi del condicionament i de l'aprenentatge, Servei de Publicacions de la UAB, 2004

Complementària Ormrod, J., Aprendizaje humano, Prentice Hall, 2005
Puente, A., Cognición y aprendizaje, Pirámide, 1998
Pellón, R. y Huidobro, A., Inteligencia y aprendizaje, Ariel, 2004
Cándido, A., Introducción a la psicología del aprendizaje asociativo, Biblioteca Nueva, 2000
Vila, J., Nieto, J. y Rosas, J.M., Investigación contemporánea en aprendizaje asociativo, Del Lunar, 2003
Pozo, J.I., Teorías cognitivas del aprendizaje, Morata, 1994

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili