Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicologia (2002) | Desenvolupament de l'adult i de la vellesa

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT DE L'ADULT I DE LA VELLESA Codi 11161011
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Tercer Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORALES VIVES, FÀBIA
Adreça electrònica fabia.morales@urv.cat
Professors/es
MORALES VIVES, FÀBIA
Web
Descripció general Aquesta assignatura pretén oferir una àmplia perspectiva del desenvolupament humà en les següents etapes del cicle vital: l’adultesa i la vellesa. Això implica aprofundir en els canvis físics, cognitius, emocionals i psicosocials que caracteritzen aquestes etapes, considerant el context històric i social actual.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les característiques i els canvis de l’etapa adulta i la vellesa a nivell físic, cognitiu i emocional. A6
Conèixer els aspectes psicosocials que caracteritzen l’adultesa i la vellesa, dins del context històric actual. A6
A9
Conèixer els recursos que existeixen actualment per atendre les necessitats de les persones durant la vellesa. A13
Identificar les diferents etapes que caracteritzen l’afrontament de la pròpia mort. A13
Reflexionar críticament sobre la literatura disponible i la metodologia utilitzada en recerca dins d’aquest àmbit d’estudi. B13
B17
Desenvolupar una actitud positiva vers l’envelliment i un esperit crític en relació amb els prejudicis predominants respecte l’etapa adulta i la vellesa. B3
C3
Aprendre a recollir informació sobre aquestes etapes del cicle vital, utilitzant els recursos més adients. B26
B29
C2

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1: Desenvolupament durant la maduresa (adult) 1. Noció de maduresa

2. Desenvolupament físic en la maduresa

3. Desenvolupament cognitiu en la maduresa

4. Desenvolupament psicosocial en la maduresa
BLOC 2: Desenvolupament durant la vellesa 1. Noció de vellesa i envelliment

2. Fisiologia de l’envelliment i implicacions psicològiques

3. Desenvolupament cognitiu en la vellesa

4. Desenvolupament psicosocial en la vellesa
BLOC 3: Aspectes metodològics i dissenys d’investigació en l’estudi del desenvolupament de l’adult i la vellesa. 1. Dissenys d’investigació: Estudis transversals, longitudinals i seqüencials.

2. Variables bàsiques en l’estudi de l’envelliment: edat, cohort i temps de mesura.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 3 2 5
 
Sessió Magistral 25 20 45
Resolució de problemes, exercicis 5 5 10
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 3 5 8
Treballs 3 27 30
 
Atenció personalitzada 4 0 4
 
Proves objectives de tipus test 2 9 11
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats que permeten un primer apropament als continguts de l’assignatura.
Sessió Magistral Sessions que tenen el objectiu de presentar als alumnes de forma ordenada i global els aspectes tèorics generals del desenvolupament físic, cognitiu i psicosocial en la maduresa i la vellesa.
Resolució de problemes, exercicis Exercicis pràctics que situen a l'alumne davant d'una situació que té possibilitats de ser real, la qual ha de resoldre, sempre fent servir els coneixements teòrics que li serviran de suport per justificar el seu plantejament davant del cas pràctic concret.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Utilització de bases de dades per cercar informació.
Treballs Treball de recerca per conèixer com es realitza la investigació en aquest camp, i per conèixer més d'aprop la realitat de les persones adultes i grans, a nivell cognitiu, social i afectiu.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Treballs
Resolució de problemes, exercicis
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és poder seguir de prop el seguiment de l'alumne a l'assignatura, proporcionant la orientació que necessiti pen el seu procés d'aprenentatge, i posant a l'abast les eines i indicacions més convenients. Aquesta orientació personalitzada es realitzarà al llarg de tota l'assignatura.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs En la part pràctica hauran de realitzar treballs de classe i un treball de recerca, que els serveixi d'apropament a la realitat d'aquests moments evolutius 30%
Activitats Introductòries S'avalua a través de les proves objectives de tipus test 10%
Proves objectives de tipus test Avaluació de les classes magistrals a través de proves objectives de tipus test 60%
 
Altres comentaris

L'avaluació de la segona convocatòria és equivalent a l'avaluació de la primera convocatòria. Per tant, caldrà lliurar el treball i realitzar les proves objectives de tipus test. Els percentatges de les qualificacions de cada part són equivalents als de la primera convocatòria. 


Fonts d'informació

Bàsica Feldman, R. S., Desarrollo psicológico a través de la vida, 4ª, Pearson Educación
Triadó, C. & Villar, F., Psicología de la vejez, 1ª, Alianza
Worden, J.W., El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia., 2ª, Paidós. Barcelona

 

Complementària Ríos, J. A., Los ciclos vitales de la familia y la pareja, 2005, Editorial CCS
Clemente, A; Molero, R; González, F., Estudio de la satisfacción personal según la edad de las personas., 2000, Anales de psicologia, Vol.16, Nº 2, 189-198
Yanguas, J., Intervención psicosocial en gerontología, 2002, Madrid
Marchesi, A; Palacios, J; Carretero, M. , Psicologia evolutiva I. Teorías y métodos. , 1983 , Alianza. Madrid
Neimeyer, R., Aprender de la pérdida, 2002, Paidós. Barcelona

REVISTES:

Human development. Revista amb aportacions i reflexions teòriques sobre el desenvolupament.

Advances in Developmental psychologi. Monogràfics de recerce sobre psicologia del desenvolupament.

Journal of adult Development. Revista sobre psicologia del desenvolupament i edat adulta. El primer número es va editar al gener del 2000.

Journal of Aging and Identity. Revista sobre psicologia, vellesa i el concepte d'identitat. El primer número es va editar al març del 2000.

Psychology and Aging. Revista sobre psicologia, especialment tracta la vellesa.

Social development. Revista que tracta aspectes de la psicologia del desenvolupament amb aportacions d'aspectes socials.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili