Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Mestre Especialitat en Educació Músical (1997) | Desenvolupament moral

 

Mestre Especialitat en Educació Músical (1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT MORAL Codi 11121209
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Musical (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CALLEJA ROMERO, MERITXELL
Adreça electrònica meritxell.calleja@urv.cat
Professors/es
CALLEJA ROMERO, MERITXELL
Web
Descripció general Conèixer el procés de desenvolupament moral dels infants d'educació infantil i primària i treure'n criteris d'intervenció per a la pràctica docent. Conèixer, aplicar i contrastar estratègies pel desenvolupament moral en el marc escolar. Planificar activitats i elaborar materials per afavorir la construcció de principis i valors morals, el desenvolupament del judici moral i la formació d'hàbits de conducta moral. Valorar la importancia de la formació moal dels nens i nenes d'educació infantil i primària i participar de forma activa en el seu desenvolupament (reconéixer-se con agent promotor del desenvolupament moral).

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer el procés de desenvolupament moral dels infants d'Educació Infantil i Primària des de les concepcions psicològiques més representatives. A1
Conèixer les implicacions per l'activitat docent dels processos de desenvolupament moral. A1
A47
A56
B13
Conèixer estratègies, materials i recursos per afavorir el desenvolupament moral i la formació d'actituds, normes i valors en les etapes d'Educació Infantil i Primària. A42
A43
A45
Saber dissenyar activitats per treballar continguts i valors morals en el marc escolar. A71
B5
C2
Saber comportar-se com agent promotor del desenvolupament moral de l'alumnat. A36
A47
A70
B6
B7
C3

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1: Introducció 1.1. Ètica i Moral.
1.2. Els valors morals: funció social i tipus de valors morals.
BLOC 2: Desenvolupament Moral 2.1. El desenvolupament moral com a contingut del desenvolupament sociafectiu.
2.2. Concepcions psicològiques del desenvolupament moral.
2.3. El procés de desenvolupamenmt moral durant les etapes d'educació infantil i primària.
BLOC 3: Educació Moral 3.1. L'educació moral durant l'etapa d'educació infantil i primària. Transversalitat.
3.2. Criteris per afavorir la construccíó significativa dels valors durant aquestes etapes.
3.3. Estrategies, materials i activitats per l'educació moral

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 5 5 10
 
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 5 7 12
Sessió Magistral 20 20 40
Tècnica del dilema 5 10 15
 
Atenció personalitzada 4 0 4
 
Proves pràctiques 7 20 27
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats que permeten un primer apropament als continguts de l’assignatura.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Exploració de pàgines web que permeten treballar continguts morals a l'escola.
Sessió Magistral Sessions que tenen l'objectiu de presentar als alumnes de forma ordenada els aspectes tèorics en relació als estadis de desenvolupament moral i a l'educació en valors.
Tècnica del dilema Presentació de dilemes morals per debatre en grup aspectes ètics d'interès per l'assignatura.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Tècnica del dilema
Sessió Magistral
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és poder seguir de prop el seguiment de l'alumne a l'assignatura, proporcionant la orientació que necessiti pen el seu procés d'aprenentatge, i posant a l'abast les eines i indicacions més convenients. Aquesta orientació personalitzada es realitzarà al llarg de tota l'assignatura.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Activitats Introductòries Ampliació dels continguts impartits a les activitats introductòries a partir de la consulta bibliogràfica de llibres i revistes científiques. 10%
Tècnica del dilema Realització d'activitats amb dilemes morals, per tal de reflexionar sobre aspectes ètics i per poder identificar l'estadi moral en què es troba una persona. 30%
Sessió Magistral Ampliació dels continguts teòrics impartits a classe a partir de la consulta bibliogràfica de llibres i revistes científiques. 20%
Proves pràctiques Proposta d'activitats per treballar continguts morals a Educació Infantil i Educació Primària, i identificació dels contiguts morals transversals en aquestes dues especialitats. 40%
 
Altres comentaris

L'avaluació de la segona convocatòria és equivalent a l'avaluació de la
primera convocatòria. Els percentatges de les
qualificacions de cada part són equivalents als de la primera
convocatòria. 


Fonts d'informació

Bàsica Anaut, L., Valores escolares y educación para la ciudadanía, Graó, 2002
Cid Fernández, X.M., Valores transversales en la práctica educativa, Síntesis, 2001
Carreras y otros, Como educar en valores. Materiales, textos, recursos y técnicas, Narcea, 1998
López y otros, Desarrollo afectivo y social, Pirámide, 1999
Traqvé, C., El niño y sus valores., Desclée de Brouwer, 2002
Kohlberg, L.,Power, F.C. y Higgins, A., La Educación moral según Lawrence Kohlberg, Gedisa, 1997
Martínez, D. y Lariguet, G., Els Dilemes morals, UOC, 2008

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili