Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997) | Psicologia de l'educació infantil

 

Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL Codi 11111103
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Tercer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Adreça electrònica mariajosep.alemany@urv.cat
Professors/es
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Web
Descripció general Valorar la importància en el context actual de l'estratègia d'adaptació de les formes i els mètodes d'ensenyament com a resposta a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat, entesa com a resultat de la interacció constant entre la persona i les característiques i les condicions del seu entorn.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1.Disposar d’elements i criteris que permetin de valorar les aportacions de la psicologia de l’educació a la teoria i a la pràctica educativa en l’educació infantil. A1
A47
B13
C3
2.Conèixer, comprendre i analitzar la perspectiva ecològica del desenvolupament humà i les seves implicacions a nivell educatiu. A28
B9
B13
C3
3.Conèixer i argumentar les implicacions de la concepció constructivista de l’ensenyament i de l’aprenentatge en relació a la caracterització, naturalesa i funcions del currículum escolar així com en els criteris generals de l’actuació educativa a l’escola infantil A1
A2
B9
C3
4.Analitzar i assegurar un domini expert del currículum: comprendre els objectius generals de l’etapa, analitzar el sentit educatiu que prenen les àrees curriculars i aprofundir en el lligam entre l’aprenentatge dels continguts escolars i el desenvolupament de capacitats en situacions educatives diverses. A2
A47
B1
B5
B13
B14
C2
C5
5.Perfeccionar i adquirir procediments i pautes d’actuació per a intervenir adequadament sobre el procés d’aprenentatge i desenvolupament del nen petit. A2
A25
A28
B1
B5
B13
B14
C2
C5

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL I. L’escolarització dels petits. Desenvolupament i aprenentatge en l’etapa d’educació infantil 1. Les pràctiques educatives escolars en l’educació infantil i el desenvolupament personal
1.1. La perspectiva ecològica del desenvolupament humà. La incidència dels diferents contextos en el desenvolupament dels infants.

2. Les pràctiques educatives escolars en l’educació infantil i la seva relació amb les pràctiques familiars
2.1.Formes de vida de la infància de 0 a 6 anys. Els infants i les seves famílies en la perspectiva actual.
2.2.Les pràctiques educatives familiars. Conductes parentals. Creences familiars respecte al desenvolupament i l'educació dels seus fills i filles.

3. El caràcter interdisciplinari dels serveis educatius a nivell comunitari i la seva incidència en el desenvolupament dels infant
3.1.Serveis sociocomunitaris d’atenció a la infància. Factors que incideixen en la creació d'aquests serveis. Tipologies de centres i serveis d'atenció a la infància.
3.2.Programes adreçats a la formació de les famílies.

4. Escola i mitjans de comunicació.

MÒDUL II. Ensenyament i aprenentatge dels continguts. Elaboració i desenvolupament del currículum en l’etapa d’educació Infantil 1. Les àrees del currículum : capacitats, objectius, continguts, orientacions didàctiques i per l’avaluació.
2. La planificació i programació: El treball per projectes
MÒDUL III. Estratègies organitzatives i metodològiques en l’Educació Infantil. 1. Organització de l’espai i el temps. Els materials
2. Les situacions educatives principals.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 3 3 6
 
Sessió Magistral 12 0 12
Debats 6 6 12
Presentacions / exposicions 5 6 11
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 9 14 23
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 14 13 27
Estudis previs 2 9 11
 
Atenció personalitzada 9 0 9
 
Proves objectives de preguntes curtes 2 2 4
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats d'activació de coneixements previs dels mòduls de continguts.
Sessió Magistral Explicació dels continguts dels mòduls amb suport de material digital.
Debats Grups de discussió sobre àmbits de la matèria.
Presentacions / exposicions Els equips de treball exposaran les activitats plantejades en cada mòdul.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució d'activitats pràctiques relacionades amb els continguts de cada mòdul.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Estudi i resolució de casos relacionats amb el contingut dels mòduls.
Estudis previs Lectures guiades de capítols de llibre i documents.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposaran d'hores d'atenció personalitzada individual i de grup.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Implicació en la proposta de treball, autoregulació de l'aprenentatge i treball cooperatiu.
Rellevància conceptual i teòrica, pertinencia i coherència en la resolució dels casos.
30%
Presentacions / exposicions Qualitat de les presentacions, tant pel que fa al contingut com la forma. 10%
Debats Qualitat de les aportacions i fonts de documentació consultada 10%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Qualitat en la capacitat de relacionar teria i pràctica. 20%
Proves objectives de preguntes curtes Proves d'aprenentatge referides a continguts treballats a classe o referenciats en documents i materials de treball. 30%
Altres

- Portafoli de grup que recull les activitats d’avaluació, directament relacionades amb els continguts dels mòduls

- Proves d'aprenentatge referides a continguts treballats a classe o referenciats en documents i materials de treball.

Portafoli(60%)
Mòdul I (30%), Mòdul II (10%), Mòdul III (20%)

Proves aprenentatge(30%)

 
Altres comentaris

La segona convocatòria consistirà en l'avaluació del portafoli i una prova escrita .


Fonts d'informació

Bàsica ALFONSO, C., La Participación de los padres y madres en la escuela, 2003, Barcelona: Graó
BASSEDAS , E.; HUGUET, T., SOLÉ, I , Aprendre i ensenyar a l'educació infantil, 2004(2ª edició), Barcelona: Graó.
GÓMEZ-GRANELL, C., Infancia y familias, : realidades y tendencias, 2004, Barcelona: Ariel.
MEIL, G. , Pares i fills a l'Espanya actual., 2006. Volum 19., Estudis social de la Caixa
MIRAS, M. , Educación y Desarrollo., 1991, Infancia y aprendizaje, 54. pp. 3-17
VILA, I., Familia escuela y comunidad., 1998, Barcelona: ICE. Universitat de Barcelona Horsori.

CASAS, M. (2008) Material curs “Educació intercultural: fonaments teòrics i aplicació pràctica en el centre educatiu”. Subdirecció General de Llengua i Cohesió social.

 BOOTH,T; AINSCOW,M (2005) : Índex per a la inclusió. Guia per a l’avaluació i millora de l’educació inclusiva. ICE de la UB

COELHO, E. (2005) Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals. Barcelona: ICE i Horsori Ed

FLECHA, R. i altres (2006) Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje. Barcelona:Graó. Colección: Claves para la Innovación Educativa.

MIRAS, M.; ONRUBIA,J. (1998) “La diversitat dels alumnes. Aspectes emocionals i relacionals” (I i II). Suplement de Perspectiva Escolar. Perspectiva i Diversitat 1. maig 1998 juny 1998 

MONTÓN, Ma. J. (2003) La integració de l’alumnat immigrant al centre escolar. Barcelona: Graó.

Complementària

AINSCOW, M. (2005). Developing inclusive education systems: what are the levers for change?,a Journal of Educational Change, 6, pp.109-124.

ARAMBURU, M. (2005) “La immigració i els usos de l’espai públic”, a Barcelona. Metròpolis Mediterrània. Monogràfic núm. 6: “Civisme: les claus de la convivència”

COELHO, E. (2005) Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals. Barcelona: ICE i Horsori Ed.

PUIGDELLÍVOL, Ignasi (2006) Programació d’aula i adequació curricular. El tractament de la diversitat. Barcelona: Graó.


RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2009 relativa a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació infantil i primària i d’educació especial per al curs 2009- 2010


Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili