Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997) | Pràcticum II

 

Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) PRÀCTICUM II Codi 11111015
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
28.5 Troncal Tercer Primer
Idioma
Català
Departament Filologies Romàniques
Història i Història de l'Art
Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
MARQUÉS MOLÍAS, LUIS
Adreça electrònica esmeralda.rubio@urv.cat
luis.marques@urv.cat
elena.venini@urv.cat
antoni.gavalda@urv.cat
carmen.conde@urv.cat
emilia.molas@urv.cat
gemma.vedriel@urv.cat
carme.garciay@urv.cat
josepmaria.pons@urv.cat
Professors/es
RUBIO ASENSIO, ESMERALDA
MARQUÉS MOLÍAS, LUIS
VENINI REDÍN, ELENA
GAVALDÀ TORRENTS, ANTONI
CONDE DELGADO DE MOLINA, MARIA DEL CARMEN
MOLAS RAMOS, EMILIA
VEDRIEL SÁNCHEZ, GEMMA
GARCÍA YESTE, CARME
PONS ALTES, JOSEP MARIA
Web
Descripció general -Conèixer el context real en el qual es desenvolupa l’activitat professional. -Aprendre i desenvolupar habilitats i estratègies pràctiques adequades a l’àmbit professional. -Tenir contacte amb professionals i conèixer situacions, experiències, treball, activitats, etc., relacionades amb la tasca professional. -Aplicar i practicar, de forma guiada i orientada, els coneixements i destreses apreses en l'aula. -Unir experiència i reflexió, aprenentatge teòric i pràctic, sabers acadèmic i aprenentatge per experiència. -Conèixer-se a si mateix en una situació real de pràctica professional, conèixer les dificultats i capacitats d’un mateix, així com els aspectes en els quals pot destacar i aquells que hauria de millorar. -Comprendre la complexitat de les situacions educatives i la necessitat d'un aprenentatge continu per a poder afrontar aquest futur professional. -Desenvolupar la capacitat de treball en equip i de coordinació amb altres professionals. -Aprendre a afrontar situacions de tensió i desenvolupar habilitats de resolució de conflictes de forma educativa. -Comprendre el que significa ser un bon professional de l'educació i la càrrega ètica d'autoexigència i responsabilitat que implica treballar en el món educatiu.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
El procés d’ensenyament-aprenentatge i la seva posada en pràctica a l’escola. Les unitats Didàctiques.
Organització i funcionament del centre escolar. Els documents del Centre
La dinàmica de diferents aules de l’escola
Els instruments de recollida d’informació com a font de coneixements i sistematització de l’aprenentatge.
El material didàctic, el material tècnic i el material informàtic a l’escola

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
Selecció de posició de pràctiques 0 0 0
Estada / execució de pràctiques 0 0 0
Treballs de pràctiques externes 0 0 0
Relació amb el tutor de pràctiques intern 0 0 0
Relació amb el tutor de pràctiques extern 0 0 0
 
Mecanismes de coordinació i seguiment 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Selecció de posició de pràctiques
Estada / execució de pràctiques
Treballs de pràctiques externes
Relació amb el tutor de pràctiques intern
Relació amb el tutor de pràctiques extern
Mecanismes de coordinació i seguiment

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica

SEVILLANO GARCÍA (2005): Estrategia innovadoras para una enseñanza de calidad.  Ed. Pearson. Madrid

 

MORENO, C (Coord) (2005): La práctica del asesoramiento educativo a examen. Ed. Graó.  Barcelona

 

FERNÁNDEZ CONDE (2004):  La enseñanza de la cultura en la clase. Ed. Arco Libros. Madrid

 

VILLAR ANGULO, LM (1999): Construcción y análisis de procesos de enseñanza, teoría e investigación. Ed. OIKOS-TAU. Vilassar de Mar.

 

SARRAMONA Y LÓPEZ (Coord) (1999): Formació i actualització de la funció docent. Ed. UOC. Barcelona.

 

SANTIBÁÑEZ GRUBER, R (1998): Practicum d’educación. Materiales de trabajo. Ed. Universidad de Deusto. Bilbao.

 

GIOVANNINI, A (1996): Profesor en acción. Ed. Edelsa. Madrid.

 

PÉREZ PÉREZ, R (1994): El currículum y sus componentes. Hacia un modelo integrador. Ed. OIKOS-TAU. Barcelona.

 

RUIZ OLABUÉNAGA, JI (1996): Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto. Bilbao

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili