Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Mestre Especialitat en Educació Especial (1997) | Intervenció psicoeducativa en l'aprenentatge en la lectoescriptura

 

Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'APRENENTATGE EN LA LECTOESCRIPTURA Codi 11091022
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Tercer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORALES VIVES, FÀBIA
Adreça electrònica fabia.morales@urv.cat
Professors/es
MORALES VIVES, FÀBIA
Web http://moodle.urv.net
Descripció general En continuïtat amb l'assignatura Alteracions de l'aprenentatge de la llengua escrita, en aquesta s'aprofundeix en el coneixement i la pràctica escolar davant les dificultats d'aprenentatge de l'escriptura. Es revisen els corresponents models explicatius i es focalitza l'interés en els processos d'adquisició dels sistema alfabètic , de les altres propietats del sistema i de la composició de textos.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Identificar i analitzar des de models explicatius actualitzats els processos de naturalesa psicològica implicats en els aprenentatges de la llengua escrita i els obstacles que poden aparèixer durant el seu desenvolupament A1
A3
A4
A34
A41
Fer-se hàbils en la planificació i disseny de propostes d’intervenció docent per a la prevenció, el diagnòstic i la rehabilitació dels problemes associats a l’aprenentatge de l’escriptura A2
A38
A49
A51
A61
A71
B2
C5
Construir de manera cada cop més significativa la pròpia imatge com a mestres especialistes en la interpretació dels èxits i fracassos en l’aprenentatge de l’escriptura i en la facilitació mitjançant recursos adients d’aquest procés d’aprenentatge A36
A57
A58

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL I: L’escriptura com a objecte d’aprenentatge i ensenyança escolar

1. Pràctiques educatives escolars pel que fa a l’aprenentatge i ensenyança de l’escriptura i la lectura i pel que fa a la intervenció davant les dificultats d’aprenentatge.
2. Models explicatius de l’aprenentatge de la llengua escrita
3. Explicació constructivista de l’aprenentatge de l’escriptura
MÒDUL II: Dificultats d’aprenentatge en l’escriptura de paraules
1. Dificultats en l’aprenentatge de les propietats fonogràfiques i ortogràfiques del sistema d’escriptura
2. Dificultats associades a l’aprenentatge del sistema d’escriptura a mà. L’escriptura electrònica
MÒDUL III: Dificultats d’aprenentatge en la composició de textos 1. Models de composició de textos
2. Els processos cognitius i metacognitius implicats en la producció de textos i les dificultats associades a la seva activació.
3. Pràctiques educatives escolars per millorar els processos de composició de textos

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 2 4
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 6 9 15
Treballs 5 20 25
Presentacions / exposicions 4 4 8
Debats 2 2 4
Sessió Magistral 21 21 42
 
Atenció personalitzada 7 0 7
 
Proves objectives de preguntes curtes 2 6 8
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i dels mòduls corresponents.
Activació de coneixements previs i de disposició a l'aprenentatge
Orientacions sobre el treball corresponent a cada mòdul i sobre les estratègies organitzatives i metodològiques a tenir en compte
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària El treball de cada mòdul s'exemplifica, també, a l'aula mitjançant la realització d'exercicis en grup, en temps breu.
Treballs La realització de les diverses activitats associades al desenvolupament de cada mòdul es constitueix com a factor fonamental per al correcte seguiment de l'avaluació continuada de l'assignatura.
Presentacions / exposicions Els estudiants, en equip presenten a la classe els productes elaborats (diapositives, esquemes, estudis particulars, resums...) sobre alguna de les temàtiques proposades en els mòduls de l'assignatura
Debats Discussió a l'aula sobre temes relacionats amb els continguts dels mòduls, per arribar a acords o conclusions
Sessió Magistral La presentació dels temes dels mòduls amb els corresponents powers points o altres recursos i el treball conjunt de professors i estudiants per afavorir l’aprenentatge dels continguts

Atenció personalitzada
 
Treballs
Atenció personalitzada
Descripció
El treball de l'estudiant serà acompanyat mitjançant activitats de tutoria individual. El treball que els estudiants realitzin en equip tindran, igualment, la corresponent tutoria de grup. A banda, el professor posarà a disposició dels estudiants les seves hores de dedicació reglamentàries.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs Els estudiants recolliran els treballs i activitats sol.licitats en la carpeta individual o de grup corresponent a cada mòdul. Le valoracions s'incorporen al procés d'avaluació continuada.
En la Guia de cada mòdul es concreten les orientacions per a la realització dels treballs i els criteris d'avaluació a emprar.
30% (Pot variar en funció de cada mòdul)
Presentacions / exposicions Es presenten al gran grup els produces elaborats a propòsit de les activitats proposades. La valoració s'incorpora a l'avaluació continuada. 10% (Pot variar en funció de cada mòdul)
Sessió Magistral Incorporada a l'avaluació continuada. En la Guia de cada mòdul es concreten les situacions i activitats d'avaluació adients. Comporta l'assistència a les sessions considerades com a obligatòries
Proves objectives de preguntes curtes Respostes personals a preguntes sobre article, text, document, treball a classe. Els resultats s'incorporen al procés d'avaluació continuada de cada estudiant. 60% (Pot variar en funció de cada mòdul)
 
Altres comentaris

L'avaluació de la segona convocatòria és equivalent a l'avaluació de la
primera convocatòria. Per tant, caldrà lliurar els treballs i realitzar
les proves objectives de preguntes curtes. Els percentatges de les
qualificacions de cada part són equivalents als de la primera
convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica CUETOS F., Psicología de la escritura. (Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de escritura), 8ª, Wolters Kluwer España
MARRODÁN, M.J., Las letras bailan. Prevención y tratamiento de los trastornos lectoescriptores y dislexia, 1ª, Publicaciones ICCE
NEMIROVSKY, M. i altres, Experiencias escolares con la lectura y la escritura., 1ª, Graó

Complementària COMES, G. , Intervenció educativa en les dificultats ortogràfiques, Tarragona: ICE URV, 1999
TEBEROSKY, A. , Proposta constructivista per aprendre a llegir i a escriure., Vicens Vives, 2001
DIEZ, A. (coord.), L’aprenentatge de la lectoescritura des d’una perspectiva constructivista I i II., Graó, 1998

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili