Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Mestre Especialitat en Educació Especial (1997) | Aspectes evolutius i educatius de la deficiència motòrica

 

Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ASPECTES EVOLUTIUS I EDUCATIUS DE LA DEFICIÈNCIA MOTÒRICA Codi 11091017
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Segon Anual
Idioma
Castellà
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
Adreça electrònica nuria.vazquezo@urv.cat
nuria.buira@urv.cat
Professors/es
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
BUIRA CLUA, NURIA
Web
Descripció general • Oferir a l’alumna l’oportunitat d’adquirir coneixements sobre les característiques evolutives i les necessitats especials dels alumnes amb discapacitat motora. • Il·lustrar les principals estratègies i recursos disponibles per a la intervenció psicoeducativa. • Analitzar les directrius pel diagnòstic i educació dels subjectes amb deficiències motòriques. • Tenir els coneixements de caràcter pedagògic i didàctic per a utilitzar-los en situacions reals. • Elaborar, experimentar i valorar programes, instruments i materials específics adequats als subjectes amb deficiències motòriques. • Conèixer el marc legislatiu per a la seva integració social i laboral.

Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria. Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
BLOC I: ASPECTES EVOLUTIUS
1. El nen amb deficiència motòrica 1.1.- Delimitació conceptual
1.2.- Classificació
1.3.- Història de la deficiència motòrica
2. El Sistema Nerviós Humà y Sistema muscular
3. Desenvolupament motriu normal
4. Classificació i incidència de la deficiència motòrica
4.1.- Trastorns de l’esquema corporal, de la lateralitat i de la estructuració espacio-temporal
4.2.- Debilitat motriu, estabilitat motriu i disharmonies tònic -motrius
BLOC II: ASPECTES EDUCATIUS
5. Deficiències motores més freqüents en el medi escolar
5.1.- La distròfia muscular
5.2.- L’espina bífida
5.3.- La distròfia muscular
6. Principals mètodes d’intervenció en els nens amb deficiència motòrica

7. Estimulació primerenca amb el nen amb deficiència motòrica.
8. La integració escolar del deficient motriu

8.1.- Accessibilitat i barreres arquitectòniques
8.2.- Aspectes curriculars
8.3.- Sistemes alternatius i augmentatius per a la comunicació
8.4.- Recursos materials. Ajuts tècnics

Atenció personalitzada
Descripció
Donat que aquesta assignatura esdevé una TUTORIA ens trobarem en el despatx ViG planta 4-4 el dijous 16 de setembre a les 18'00 h Es faran trobades mensuals, segons necessitats de l'alumnat, fins finalitzar el curs

Avaluació
 
Altres comentaris

Cada bloc s'avaluarà per separat:
BLOC I mitjançant un examen tipus test al finalitzar el 1r. quadrimestre
BLOC II mitjançant la presentació de treballs sobre activitats pràctiques relacionades amb les deficiències motoriques i realitzant un treball especific sobre el sistema de comunicació de les persones amb discapacitats motores


Fonts d'informació
Bàsica

AAVV (2001): Sistemas alternativos de comunicación. Manual de comunicación aumentativa y alternativa: sistemas y estrategias. Málaga, Aljibe.

AAVV (1996): Las necesidades educativas especiales del niño con deficiencia mtora. Centro Nacional de recursos para la educación especial. Serie formación. Madrid: MEC

AGULLO, C. y LOPEZ-HERCE, J. (1988): El niño disminuido físico: orientaciones a padres y educadores. Madrid: INSERSO.

ARRÁEZ, J.M. (2000) Puedo jugar yo? El juego modificado. Porpuesta para la integración de niños y niñas con necesidades educativas especiales. Granada: Proyecto Sur de Ediciones

BUSTOS BARCOS, M.C. (1993): Reeducación del habla y del lenguaje en el paralítico cerebral. Madrid: CEPE.

CARDONA, M.; GALLARDO, V.; SALVADOR, M.L. (2001): Adaptar la escuela. Málaga: Aljibe.

COBOS ALVAREZ, P. (1995): El desarrollo psicomotor y sus alteraciones. Pirámide. Madrid.

GALLARDO, M.V. y SALVADOR, M.L. (1994): Discapacidad motorica. Aspectos Psicoevolutivos y Educativos. Málaga: Aljibe.

GARCÍA PRIETO, A. (1999): Niños y niñas con parálisis cerebral. Madrid: Narcea.

LINARES, L.P. (2001): Necesidades educativas especiales relacionadas con la motricidad. En F. SALVADOR MATA (dir): Enciclopedia psicopedagógica de necesidades educativas especiales (Cap. 14: 294-309). Málaga: Aljibe.

MARCHESI, A.; COLL, C. y PALACIOS, J. (1990): Desarrollo psicológico y educación. Tomo III. Madrid: Alianza Editorial.

MOLINA, S. (1995): Bases psicopegagogicas de la educación especial. Alcoy: Ed. Marfil

PUYUELO, M. Y ARRIBA, J.A. (2000): Parálisis cerebral infantil. Aspectos comunicativos y pedagógicos. Orientaciones al profesorado y a la familia. Málaga, Aljibe.

TORRES MONREAL, S. (2001): Sistemas alternativos de comunicación: manual de comunicación aumentativa y alternativas: sistemas y estrategias. Archidona: Aljibe.

VERDUGO, M.A. (1995): Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagogicas y rehabilitadotas. Madrid: Siglo XXI

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili