Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Educació Social (1999) | Pràcticum I

 

Educació Social (1999)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) PRÀCTICUM I Codi 11081011
Ensenyament
Educació Social (1999)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Segon Segon
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TIERNO GARCÍA, JUANA MARIA
Adreça electrònica carmen.conde@urv.cat
juanamaria.tierno@urv.cat
Professors/es
CONDE DELGADO DE MOLINA, MARIA DEL CARMEN
TIERNO GARCÍA, JUANA MARIA
Web
Descripció general Aquesta assignatura ofereix a l´alumne una visió en profunditat de la tasca de l´Educador Social en els seus diferents àmbits d´intervenció

Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria. Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
La figura professional de l´Educador Social i els diferents àmbits d´intervenció 1. La intervenció educativa especialitzada dirigida a les persones i els col.lectius en situació de risc social, conflicte social i marginació i/o exclusió social.
2. L´acció sociocomunitaria i l´animació sociocultural.
3. La formació d´adults.
4. L´atenció socioeducativa a la gent gran.

Atenció personalitzada
Descripció
El professor guiarà i supervisarà el treball de l´alumne i l´orientarà sobre les seves preferències amb l´objectiu de facilitar la tria de centre de pràctiques pel tercer curs (Practicum II-III)

Avaluació
 
Altres comentaris

Fonts d'informació
Bàsica J. Fullana, Els camps de treball de l´educador social., 1999, Aljibe
J. García Mínguez i altres, Los nuevos yacimientos de empleo y Educación Social, 2000, Grupo Editorial Universitario
P. Soler Masó, L´Educació social avui: la intervenció socioeducativa a Catalunya, 2005, Universitat de Girona

Els alumnes utilitzaràn, també, la documentació que aportin els conferenciants o seminaristes relativa al centre, servei o institució on estan treballant.

Hi ha molta informació sobre els àmbits professionals de l´Educador Social al portal EDUSO.

Es de molt d´interès la revista Educació Social. Revista d´intervenció socioeducativa. Fundació Pere Tarrés.

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili