Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Educació Social (1999) | Psicologia social i de les organitzacions

 

Educació Social (1999)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONS Codi 11081006
Ensenyament
Educació Social (1999)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Primer Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Adreça electrònica adriana.gil@urv.cat
Professors/es
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Web
Descripció general Aquesta assignatura ofereix els fonaments teòrics i pràctics per comprendre com els processos psicològics estan construïts socialment. L’estudiant aprendrà que allò psicològic i allò social són indissociables i aprendrà a utilitzar les situacions com a marc d’anàlisi dels processos psicològics.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer l’objecte d’estudi de la psicologia social i les diferents perspectives que la componen B1
B3
B6
C2
C5
Saber utilitzar els conceptes de l'assignatura de manera argumentada i entenedora B1
B5
C2
C3
C5
Comprendre i reflexionar sobre la mútua constitució entre allò psicològic i allò social A12
B3
C3
C5
Reflexionar sobre les implicacions i els efectes que produeixen les diferents concepcions i explicacions que elaborem d'un determinat fenomen social A12
B2
B3
B12
B13
C2
C5
Adoptar una perspectiva psicosocial en el desenvolupament de l’exercici professional A3
B1
B2
C2
C5

Continguts
Tema Subtema
1. Què és la Psicologia Social La dimensió social. Breu genealogia de la psicologia social. Les orientacions teòriques més importants de la psicologia social. Per a què serveix la psicologia social?
2. Els processos de subjetivació i identitat Perspectives de la identitat. El sentit de ser una persona en un món social. Identitat i pertanyences grupals. Noves perspectives en la comprensió de la identitat
3. El pensament social La comprensió del món social. Les representacions socials, La psicologia discursiva
4. Els processos d'influència social Les actituds socials. La influència en versió conductista i cognitivista. La influència social. La influència de les minories. Els moviments socials.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 1 2
 
Pràctiques a través de TIC 48 25 73
Presentacions / exposicions 2 25 27
 
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves objectives de tipus test 4 41 45
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d’una sessió on el professor recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a una assignatura en concret i/o a partir d'unes primeres informacions que es proporcionin a l'estudiant
Pràctiques a través de TIC Presentació al moodle de cadascun dels temes i debat dels conceptes fonamentals de l'assigntura al fòrum del moodle. Resolución de dubtes i de petits exercicis que ajudaràn en l'assoliment dels objectius.
Presentacions / exposicions Exposició oral sobre el desenvolupament de la pràctica que es farà en petits grups de treball i que servirà per assolir de manera aplicada els conceptes fonamentals de l'assignatura

Atenció personalitzada
 
Presentacions / exposicions
Pràctiques a través de TIC
Descripció
La professora orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne a través del moodle

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions Exposició oral sobre el desenvolupament de la pràctica que es farà en petits grups de treball i que servirà per assolir de manera pràctica els conceptes fonamentals de l'assignatura 40%
Proves objectives de tipus test Proves de 20-30 ítems d'opció múltiple amb 3 o 4 opcions de resposta 60%
 
Altres comentaris

La segona convocatòria s'avaluarà amb una prova d'opció múltiple sempre i
quan s'hagi superat la part pràctica de l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica Ibáñez,T., Introducción a la psicología social, Editorial UOC, Barcelona
Gil, A. i Vitores. A., Comunicació i Discurs, Editorial UOC, Barcelona

I. Ibáñez,T.(2003) Introducció a la psicologia social .Barcelona: Editorial UOC

II. Gil, A. i Vitores. A. (2009). Comunicació i Discurs. Barcelona: Editorial UOC

Complementària Álvaro,J.L.; Garrido,A.;Schweiger,I. y Torregrosa,J.R., Introducción a la psicología social sociológica, Editorial UOC, Barcelona
Moscovici,S., Psicología Social. I: Influencia y cambio de actitudes. Individuos y grupos.m, Paidós, Barcelona
Moscovici,S., Psicología Social. II: Pensamiento y vida social. Psicología Social y problemas sociales, Paidós, Barcelona

1.Álvaro,J.L.; Garrido,A.;Schweiger,I. y Torregrosa,J.R. (2007) Introducción a lapsicología social sociológica. Barcelona: Editorial UOC.

2.Moscovici,S. (1984) Psicología Social. I: Influencia y cambio de actitudes.Individuos y grupos. Barcelona: Paidós. 1985

3. Moscovici,S. (1984) Psicología Social. II:Pensamiento y vida social. Psicología Social y problemas sociales. Barcelona:Paidós. 1986

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili