Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DE LA SALUT OCUPACIONAL Codi 185121211
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
2.5 Optativa Únic anual
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARÉS, JORDI
Adreça electrònica jordi.tous@urv.cat
Professors/es
TOUS PALLARÉS, JORDI
, PFUH121
Web http://psico.fcep.urv.es/docencia
Descripció general Recerca en l'ambit de la psicologia de la salut ocupacional

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els factors psicosocials que intervenen a la conducta laboral. AC3
BC1
BC2
CC5
Saber avaluar els components psicosocials de la conducta del professional de l'infermeria. AC5
AC19
BC1
BC2
CC5
Saber planificar estratègies d'intervenció. AC15
AC19
BC1
BC10
BC11
CC5

Continguts
Tema Subtema
Tema 1.- Els factors psicosocials al treball: descripció i anàlisi diferencial. - Estres laboral.
- Sindrome del cremat pel treball.
- Assetjament laboral.
- Altres factors
Tema 2.- Eines diagnòstiques pels factors psicosocials: enquestes i test. - Enquestes oficials.
- Enquestes experimentals.
- Test psicológics
Tema 3.- Estrategies d'avaluació intervenció en psicologia de la salut ocupacional - Mètodes estamndaritzats.
- Mètodes experimentals

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 6 6 12
Resolució de problemes, exercicis 9 9 18
Treballs 5 5 10
 
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves pràctiques 1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels objectius
Sessió Magistral Explicacion dels temes per part del professor
Resolució de problemes, exercicis Anàlisi de treballs de recerca i creació d'un projecte propi.
Treballs presentació de les conclusions d'un treball empíric

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis
Treballs
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Proves pràctiques
Descripció
Recepció dels alumnes en horari de despatx

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral Assistència a classes 2
Resolució de problemes, exercicis Preparació del treball pràctic 2
Treballs Elaboració d'un treball aplicat tutoritzat pel professor 4
Proves pràctiques Presentació del treball aplicat 2
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Pando Moreno, M. (Ed), Factores psicosociales y salud mental en el trabajo, 2006, Publ Universidad de Guadalajara-Mexico

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili