Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Infermeria (2002) |

 

Infermeria (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES I Codi 18031002
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Primer Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica xavier.moriones@urv.cat
Professors/es
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Web
Descripció general Assignatura introductòria a l'estudi dels mecanismes psicològics del comportament humà individual des de les vessants filogenètica, evolutiva, bàsica i social, fent servir com a referents conceptuals els diferents marcs teòrics actuals.
!18204005!

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica I:
Introducció i conceptes generals.

1.La psicología com estudi de la conducta humana. Què és una conducta?.

2.Models psicològics de la conducta humana.

3.Perspectiva holística de la persona
Unitat temàticaII:
Processos i condicionants evolutius


1.Dimensió psicobiològica: bases biològiques de la conducta.Herència filogenètica. Herència ontogenètica. El binomi herència-aprenentatge.

2.Condicionants evolutius: Maduració i adquisicions bàsiques; període d’empremta i afecció.

3.Desenvolupament emocional.

4.Desenvolupament intel•lectual.

5.Desenvolupament psicosocial
Unitat temàtica III:
Processos psicosocials bàsics


1.Dimensió intel•lectual: sensopercepció, aprenentatge i memòria, pensament , intel•ligència i llenguatge. Processos de comunicació.
2.Dimensió emocional: motivació, emoció, conflicte, afrontament i adaptació al canvi
3.Dimensió social: factors socioculturals.

Unitat temàtica IV:
Perspectiva holística del cicle vital.
1.Infància.
2.Adolescència.
3.Edat adulta.
4.Vellesa.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 30 0 30
Seminaris 32 0 32
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de tipus test 1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l’assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d’analisis reflexió.
Seminaris Formulació, anàlisi, debat i resolució,d'un tema monogràfic desplegat amb suport audiovisual a l’aula i relacionat amb el temari.

Atenció personalitzada
 
Descripció
L'atenció personalitzada es planteja de forma voluntària, es a dir, a demanda de l'alumne i sempre relativa a dificultats en el seguiment de l'assignatura.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral Prova objectiva tipus test de tota la teoria al final el quadrimestre 70% sobre 10
Seminaris Memòria de caràcter obligatori sobre el monogràfic plantejat al seminari,L'extensió serà d'aproximadament 5 cares de Din4. S'ha de presentar 15 dkias abans de l'examen teòric. 30% sobre 10
Proves objectives de tipus test Prova objectiva tipus test de tota la teoria al final el quadrimestre.El nombre d'items aproximadament serà de 50 i 3 opcions de resposta. 70% sobre 10
Altres Es tindrà en compte la'assistència i intervencions a classe a l'hora d'arrodonir la nota si cal.
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació en segona convocatòria serà segons el model de "prova objectiva de preguntes curtes" El nombre d'aquestes serà de 10 i cadascuna puntuarà 1 sobre 10. El resultat es ponderitzarà al 70% i es conservarà el valor aconseguit a la memòria.


Fonts d'informació

Bàsica

Bàsica

Tazón P, Aseguinolaza L, García-Campayo J., Ciencias psicosociales., Masson., 2004 Barcelona.


Stassen K, Thomson R., Psicología del desarrollo: Infancia y adolescencia., Medica Panamericana., 2004 Madrid.


Myers DG., Psicología., Medica Panamericana., 2005 Madrid

Puente, A., Manual de Psicología Básica. Panamericana. Madrid. 1993

Fierro, A., Manual de Psicología de la personalidad. Paidos. BCN.1996

Perez, V., Procesos psicológicos básicos. Pearson Madrid. 2005

Nelly, J,A., Entrenamiento de las habilidades sociales. Desclée de Brouwer. Bilbao 1998

Complementària

Latorre JM,., Ciencias psicosociales aplicadas I., Síntesis., 1995 Madrid.


López F, Desarrollo afectivo y social, Pirámide, 2003 Madrid


Lange S, El libro de las emociones, EDAF, 2004 Madrid.


Aguado L, Emoción, afecto y motivación, Alianza, 2005 Madrid


Lluch M. T,, Enfermería psicosocial y de salud mental: marco conceptual y metodológico., Universidad de Barcelona., 2005 Barcelona.


Goleman D, Inteligencia social, Kairós, 2006 Barcelona


Gil J., Psicología de la Salud., Pirámide., 2004 Madrid.
Nieto J, Abad M A, Esteban M, Tejerina M., Psicología para Ciencias de la Salud: estudio del comportamiento humano ante la enfermedad., McGraw-Hill., 2004 Madrid.


Penzo W., Psicologia per a les Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, 1999 Barcelona


Olivares J, Méndez FX, Técnicas de modificación de la conducta, Biblioteca nueva, 2005 Madrid

Shives L.R. Enfermería psiquiátrica y de salud mental: conceptos básicos. McGraw-Hill, 2005 Madrid.

http://wwwpsiquitria.com, http://wwwcop.es, http://wwwpsicologia-online.com, http://wwwrems.com, http://wwwpsicocentro.com , http://psicovirtual.com

Complementària

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA/18204004
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL/18204101
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ/18204001
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA/18204009

 
Altres comentaris
Saber llegir i escriure correctament, tant se val en català o en castellà. Desplegar un minim de vocabulari que es correspongui a l'exigència dels estudis universitaris, i fer-lo servir de manera comprensible. Mostrar els trets minims de bona educació que demana la convivència i fer-se càrreg tant dels encerts com dels errors.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili