Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Grau de Treball Social (2009) |

 

Grau de Treball Social (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL Codi 15224103
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Adreça electrònica mdelpilar.bonasa@urv.cat
adriana.gil@urv.cat
Professors/es
GIL JUÁREZ, ADRIANA
BONASA JIMÉNEZ, Mª DEL PILAR
Web
Descripció general Aquesta assignatura ofereix els fonaments teòrics i practics per utlitzar les habilitats comunicatives i la comunicació interpersonal tant virtuals com presencials, aplicades al Treball social.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A9 Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
 A11 Donar suport al desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats socials
 A12 Orientar a persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions
 A13 Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A9 Genèric
 A11 Aplica estratègies de relació amb grups socials
 A12 Genèric
 A13 Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
La comunicació: una perspectiva psicosocial Comunicació i significat
Una metáfora de la conducció inadecuada
Una concepció realitzativa del llenguatge
El llenguatge: constitutiu de la vida social
Anàlisi de la conversa
Narracions
Habilitats i estratègies de comunicació interpersonal Donar el protagonisme a l'altre i acompanyar l'"agenda" de l'altre
Organitzar la comunicació personal vs la comunicació interpersonal: com preguntar i què preguntar
L'ús de la comunicació no verbal i de la reformulació en la relació d'ajut
L'entrevista en Treball Social Preparación y realización de una entrevista
Diseño y estructura de la entrevista
Conducción de una entrevista
Organització de la informació i tancament de l'entrevista
La comunicació virtual Anàlisi de la situació comunicativa
Elaboració de missatges: llengua i estil
Recomanacions pràctiques per l'elaboració de missatges

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 16 30 46
Presentacions / exposicions 6 24 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 45 0 45
Treballs 2 3 5
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de tipus test 3 17 20
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d’una sessió on el professor/a recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a l'assignatura en concret i/o a partir d'unes primeres informacions que es proporcionin a l'estudiant. Es podrà fer mitjançant la formulació d’unes preguntes, o mitjançant un qüestionari individual, per exemple.
Sessió Magistral Es l’exposició oral, per part del professor, dels continguts teòrics bàsics de l’assignatura. Aquesta exposició anirà comunment recolzada per presentacions en PWP.
Presentacions / exposicions Exposició oral sobre la importància dels continguts apressos pel treballador social que es farà en grups de treball
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis d’aplicació dels conceptes que es faran en grups de treball i es lliuraran per escrit al professor/a.
Treballs Redacció de textos a utilitzar en la comunicació virtual: missatges de correu electrònic, xat, messanger, sms, Es lliuraràn al professor/a.

Atenció personalitzada
Descripció
El professor orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne. Aquesta activitat es pot fer al despatx de la professora/r i/o a l'aula.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Presentacions / exposicions
A9
A11
A12
A13
Exposició oral sobre la importància dels continguts apressos pel treballador social que es farà en grups de treball 10%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A9
A11
A12
A13
Anàlisi de la situació comunicativa i rol playing de situacions de comunicació interpersonal virtual i presencial i situacions d'entrevista 30%
Treballs
A9
A13
Redacció de textos a utilitzar en la comunicació virtual: missatges de correu electrònic, xat, messanger, sms, Es lliuraràn al professor/a 10%
Proves objectives de tipus test
A9
A11
A12
A13
Proves de 30 ítems d'opció múltiple amb quatre opcions de resposta 50%
Altres  
 
Altres comentaris

A la segona convocatòria es podrà fer una prova objectiva tipus text de 50 preguntes amb 4 opcions de resposta, sempre i quan s'hagi aprovat la part de Resolució de problemes, Presentacions/exposicions i Treballs.


Fonts d'informació

Bàsica

Zastrow, Ch. H. (2008). Trabajo Social con Grupos. Madrid.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili