Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Grau de Treball Social (2009) | Psicologia Social

 

Grau de Treball Social (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PSICOLOGIA SOCIAL Codi 15224004
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BONASA JIMÉNEZ, Mª DEL PILAR
Adreça electrònica mdelpilar.bonasa@urv.cat
Professors/es
BONASA JIMÉNEZ, Mª DEL PILAR
Web
Descripció general Aquesta assignatura ofereix els fonaments teòrics i pràctics per comprendre com els processos psicològics de la nostra vida quotidiana, tenen una dimensió social i cultural. L’estudiant aprendrà que allò psicològic i allò social són indissociables i aprendrà a utilitzar les situacions com a marc d’anàlisi dels processos psicològics.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Potenciar el desenvolupament i independència de les persones per a facilitar l'enfortiment de les seves habilitats de relació interpersonal i millorar les seves condicions de vida.
 A9 Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
 A12 Orientar a persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions
 A16 Desenvolupar estratègies per a la gestió i direcció d'entitats de benestar social
 A17 Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en el seu nom si la situació ho requereix
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A9 Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de comunicació
 A12 Genèric
 A16 Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions
 A17 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Introducció a la Psicologia Social 1. El concepte de Psicologia social.
2. La construcció del món social.
3. Actituds i influència social.
4. Els grups: processos i estructura.
5. Estereotips, prejudicis i discriminació.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 46 12 58
Presentacions / exposicions 3 12 15
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 2 28 30
Treballs 2 28 30
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de tipus test 3 10 13
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d’una sessió on el professor recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a una assignatura en concret i/o a partir d'unes primeres informacions que es proporcionin a l'estudiant. Es podrà fer mitjançant la formulació d’unes preguntes, o mitjançant un qüestionari individual, per exemple.
Sessió Magistral Es l’exposició oral, per part del professor, dels continguts teòrics bàsics de l’assignatura. Aquesta exposició anirà comunment
recolzada per presentacions en PWP.
Presentacions / exposicions Exposició oral sobre la importància dels continguts apressos pel treballador social que es farà en grups de treball
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis d’aplicació dels conceptes que es faran en grups de treball i es lliuraran per escrit a la professora.
Treballs Exercici d’observació, d’anàlisi, de discussió i d’interpretació que es realitzarà tant individualment com en grup. I s’entregarà per escrit a la professora.

Atenció personalitzada
Descripció
El professor orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne. Aquesta activitat es pot fer al despatx de la professora i/o a l'aula.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Presentacions / exposicions
A9
A17
Exposició oral sobre la importància dels continguts apressos pel treballador social que es farà en grups de treball 10%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A9
Exercicis d’aplicació dels conceptes que es faran en grups de treball i es lliuraran per escrit a la professora 10%
Treballs
A16
A17
Exercici d’observació, d’anàlisi, de discussió i d’interpretació que es realitzarà tant individualment com en grup. I s’entregarà per escrit a la professora. 20%
Proves objectives de tipus test
A1
A9
A12
A16
A17
Proves de 30 ítems d'opció múltiple amb quatre opcions de resposta 60%
Altres  
 
Altres comentaris

A la segona convocatòria es farà un examen tipus test de 50 ítems d'opció múltiple amb quatre opcions de resposta, però per poder fer-ho s'ha de tenir aprovada la part d'avaluació continuada referent a: presentacions/exposicions; resolució de problemes i treballs.


Fonts d'informació

Bàsica , , ,

Bàsica:
Ibáñez,T. (2003) Introducció a la psicologia social. Barcelona: Editorial UOC

Complementària:
Tordera,N. (2005) Temes de psicologia social . Valls: Cossetània.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili