Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | | Psicologia dels recursos humans

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS Codi 15204115
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Obligatòria Segon Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Adreça electrònica ferran.ferre@urv.cat
yolanda.ruiz@urv.cat
Professors/es
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
RUIZ SANTOS, YOLANDA
Web
Descripció general La Psicologia del Recursos Humans es una disciplina encarregada de l'estudi dels processos d'entrada, manteniment i sortida dels treballadors a l’empresa. Amb els continguts teòrics busquem una aproximació a l’evolució, els models i processos que expliquen la incorporació, desenvolupament, manteniment i sortida dels treballadors a les organitzacions. Amb els tallers es pretén que l’estudiant faci una praxis efectiva de selecció, formació, comunicació i en l’àmbit de la qualitat de vida laboral.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
 A6 Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
 A7 Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
 A8 Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
 A12 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
 A14 Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Genèric
 A6 Genèric
 A7 Genèric
 A8 Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans
 A12 Genèric
 A14 Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans
Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos laborals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1.- Aproximació històrica i models de la Psicologia dels Recursos Humans.
Tema 2.- Planificació i gestió integrada de Recursos Humans.
Tema 3.- El reclutament, selecció i socialització del treballador.
Tema 4.- Formació i desenvolupament d’habilitats i competències del treballador.
Tema 5.- Noves tecnologies aplicades a la selecció i formació.
Tema 6.- Eines de mesura per auditar la qualitat de vida laboral dels Recursos Humans.
Tema 7.- Psicologia de la comunicació a les organitzacions.
Tema 8.- Noves tecnologies aplicades a la gestió de Recursos Humans.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 0.5 0 0.5
Sessió Magistral 25 47 72
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 20 30 50
Atenció personalitzada 0.5 0 0.5
 
Proves de desenvolupament 2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura a l’alumne, bàsicament, els seus continguts, objectius, metodologia i criteris d’avaluació.
Sessió Magistral Es l’exposició dels continguts teòrics de l’assignatura. Relacionant-los amb les sessions anteriors, posant èmfasi amb les idees importants i posant exemples. L’exposició anirà recolzada amb presentacions fetes amb el programa informàtic Powerpoint i altres mitjans tradicionals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en la formulació d’un cas o problema, amb el posterior anàlisi de la situació, la seva resolució i en algunes ocasions un debat.
Normalment es una activitat autonoma en petit grup, on el resultat s’haurà de presentar per escrit al professor.

Atenció personalitzada
Descripció
Recepció de l'estudiant per resoldre dubtes de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A8
A14
Resolució dels casos pràctics. Els diferents casos s’hauran d'entregar en els terminis fixats pel professor, si això no es produeix la qualificació serà de No Apte. Aquests casos es podran entregar per superar la part pràctica en la convocatòria de Setembre. Aquesta part tindrà un valor del 50% (5 punts) sobre la nota global de l’assignatura. Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 25% (2,5 punts) en cadascun dels casos pràctics.
Proves de desenvolupament
A8
A14
Examen teòric, que consistirà en una prova objectiva tipus test amb múltiple resposta i descomptant els errors. Amb una pregunta oberta que servirà per completar la nota en casos límits (frontera amb l'aprovat, notable, excel.lent o matricula d'honor). Aquesta prova escrita tindrà un valor de 50 % (5 punts) sobre la nota global de l'assignatura (10 punts). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 25% (2,5 punts).
Altres   L'avaluació en segona convocatoria (Setembre) es realitzarà de la forma seguent:
- Els alumnes que no han superat les proves de desenvolupament hauran de ralitzar un examen teóric amb les mateixes condicions que les citades a Proves de desenvolupament i amb el mateixos criteris d'avaluació.
- Els alumnes que no han superat algun dels casos o problemes els podran repetir i entregar per superar la part pràctica en la convocatòria de Setembre. Cal remarcar que per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 25% (2,5 punts) en cadascun dels casos pràctics.
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica PUCHOL, L. , Dirección y gestión de recursos humanos. , 7, 2007
Llaneza Álvarez, Francisco Javier, Ergonomía y psicosociología aplicada: manual para la formación del especialista., 8, 2007
PEREDA,S. Y BERROCAL, F. , Gestión de Recursos Humanos por competencias ., 1, 1999
GAN,F. , Manual de programas de Recursos humanos., 1, 1996
Raquel González Sabín , Nuevas Tecnologías Aplicadas A La Gestión De Los Recursos Humanos, 1, 2005

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS/15204010
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili