Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Relacions Laborals (2002) | Psicologia del treball

 

Relacions Laborals (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PSICOLOGIA DEL TREBALL Codi 15061019
Ensenyament
Cicle 1er i 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GONZALEZ RECIO, SONIA
Adreça electrònica jordi.tous@urv.cat
yolanda.ruiz@urv.cat
Professors/es
TOUS PALLARÉS, JORDI
GONZALEZ RECIO, SONIA
RUIZ SANTOS, YOLANDA
Web
Descripció general L'assignatura vol ser una introducció a la psicologia del treball des del vessant aplicat
!15204010!

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
Tema 1: Models i teories en psicologia del treball 1.1 Introducció
1.2 Models i teories
Tema 2; Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball 2.1 Anàlisi de llocs de treball
2.2 Descripció de llocs de treball
2.3 Valoració de llocs de treball
Tema 3: Les habilitats i les competències professionals per la inserció professional. 3.1 Habilitats
3.2 Competències
Tema 4: Aspectes individuals del comportament humà al treball. 4.1 Actituts
4.2 Motivació
4.3 Personalitat
Tema 5: Cultura, clima i lideratge organitzacional. 5.1 Cultura i elements que la composen
5.2 Clima laboral
5.3 Lideratge organitzacional
Tema 6: Psicologia de la comunicació a les organitzacions 6.1 El model de comunicació
6.2 La comunicació organitzacional
Tema 7: Psicologia dels grups, equips de treball i negociació 7.1 Els grups a les organitzacions
7.2 Els equips de treball
7.3 Negociació
Tema 8: Ocupació, contracte psicològic, justícia i confiança en la organització. 8.1 Ocupació
8.2 El contracte psicològic
8.3 Justícia organitzativa
8.4 Confiança en la organització

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 32.5 0 32.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 26.22 0 26.22
Treballs 7 0 7
 
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d'una sessió on el professor es presenta als alumnes, recull informació sobre els coneixements previs dels alumnes en la matèria a tractar, els seus interessos, motivacions i expectatives respecte a l'assignatura. Es farà amb preguntes genèriques .
A continuació, es procedirà a explicar a l'alumne el contingut de l'assignatura, els objectius, metodologia que es seguirà i els criteris d'avaluació.
Es deixarà un temps per a les seves preguntes al respecte.
Sessió Magistral Durant la sessió magistral el professor exposarà els continguts teòrics de la'ssignatura, relacionant-los amb les sessions anteriors i les sessions pràctiques, posant ènfasi en les idees més importants i posant exemples.
Durant les sessions també s'aniran resolen els dubtes que els alumnes presentin.
L'exposició anirà recolzada amb presentacions fetes amb el programa Powerpoint i altres mitjans tradicionals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en la formulació de casos o problemes, amb el posterior anàlisi de la situació i la seva resolució. En algunes ocasions, aquesta activitat pot donar lloc a un debat a l'aula.
Normalment, serà una activitat que es farà en petit grup i el resultat s'haurà de presentar al professor.
Treballs Dintre de la categoria de treballs podem trobar uns que siguin monogràfics, de recerca d'informaicó sobre un tema concret; però també treballs que suposin el disseny i desenvolupament de projectes que estiguin relacionats amb les tècniques adquirides a l'assignatura.

Atenció personalitzada
 
Descripció
Durant l'atenció personalitzada el professor estarà a disposició de l'alumne per aclarir els dubtes que tingui sobre l'assignatura.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària L'alumne presentarà les pràctiques realitzades a classe, en grup, en els terminis que s'especifiquin al moodle a través de les vies estipulades pel professor (mail o paper) 30%
Treballs Els treballs seran presentats de manera individual i en els terminis que s'especifiqui al moodle. 10%
Proves objectives de tipus test La prova objectiva tipo test constarà de 40 preguntes amb quatre opcions de resposta, on només una serà correcta.
Els errors restaran puntuació (1/N-1)
60%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació, en segona convocatòria, consistirà en una prova objectiva de tipus test amb 40 preguntes. A cada pregunta hi haurà una sola resposta correcta i els errors restaran 1/N-1.


Fonts d'informació

Bàsica ROBBINS, S.P., Comportamiento Organizacional, México: Prentice Hall, (2006)
TRECHERA, J.L., Introducción a la Piscología del Trabajo, Bilbao: Desclée de Brouwer, (2000)
RODRÍGUEZ, A., Introducción a la Psicología del trabajo y de las organizaciones., Madrid: Pirámide., (1998)
PALACÍN DESCALS, F.J. (coord.), Psicología de la Organización, Prentice Hall, (2005)
PERIÓ, J.M., Psicología de las Organizaciones (Vol. 1 i 2), Madrid: UNED, (1986)
GUILLÉN, C. GUIL, R., Psicología del Trabajo para las Relaciones Laborales, Madrid: McGraw-Hill, (2000)
TOUS, J., ESCUER, J., FERRÉ, F. I ORELLANA, A., Psicología del Treball per a Relacions Laborals., Tarragona: SErvei Lingüístic., (1998)
PEIRÓ, J.M. I PRIETO, F., Tratado de Psicología del Trabajo (VOl. 1): La actividad laboral en su contexto., Madrid: Síntesis Psicología, (1996)
PEIRÓ, J.M. I PRIETO, F., Tratado de Psicología del Trabajo (Vol. 2): Aspectos Psicosociales del trabajo., Madrid: Síntesis Psicología, (1996)

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili