Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Relacions Laborals (2002) | Psicologia dels recursos humans

 

Relacions Laborals (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS Codi 15061010
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Tercer Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Adreça electrònica ferran.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Web
Descripció general Amb aquesta assignatura s'intenta fer un repas de les principals eines i tècniques que la psicologia del treball aporta a la gestió dels recursos humans de l'empresa.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Dominar els conceptes que s'han fet des de la Psicologia del Treball i les Organitzacions per l'estudi de la Gestió dels Recursos Humans A3
A5
A6
A7
A8
A10
A11
B1
B11
B12
C3
Aplicar les tecniques més usuals d'intervenció en l'ambit dels Recuroso Humans. A3
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B9
B10
B11
B12
C2
C3
C5
Coneixer les aplicacions bàsiques de la Psicologia del Treball i les Organitzacions en la Gestió de Recursos Humans A3
A5
A6
A7
A8
A11
B1
B2
B3
B10
B11
B12
B13
C2
C3

Continguts
Tema Subtema
Tema I.- Psicologia dels Recursos Humans
Tema II.- Planificació i gestió integrada dels Recursos Humans.
Tema III.- El reclutament i selecció dels empleats.
Tema IV.- Formació i desenvolupament dels empleats.
Tema V.- Gestió del treball i salut psicològica.
Tema VI.- Gestió del conflictes i negociació als Recursos Humans..
Tema VII.- Nous reptes i tendències de la Psicologia dels Recursos Humans.
Tema VIII.- Eines de mesura i avaluació per l'auditoria de Recursos Humans.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 28 28 56
Esdeveniments científics i/o divulgatius 2 0 2
Presentacions / exposicions 2 11 13
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 24 24 48
Treballs 2 8 10
 
Atenció personalitzada 15 0 15
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
Proves pràctiques 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d’una sessió on el professor recollirà informació sobre els coneixements previs de l’alumne sobre la matèria, els seus interessos i motivacions respecte a l’assignatura. Es farà amb preguntes genèriques sobre la matèria o amb un petit qüestionari.
Presentació de l’assignatura a l’alumne, bàsicament, els seus continguts, objectius, metodologia i criteris d’avaluació.
Sessió Magistral Es l’exposició dels continguts teòrics de l’assignatura. Relacionant-los amb les sessions anteriors, posant èmfasi amb les idees importants i posant exemples. L’exposició anirà recolzada amb presentacions fetes amb el programa informàtic Powerpoint i altres mitjans tradicionals (Transparències, ...).
Esdeveniments científics i/o divulgatius Anar a conferencies i xerrades d’experts relacionats amb la matèria.
Presentacions / exposicions Exposició per part d’un grup d’alumnes d’un tema relacionat amb el temari de l’assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en la formulació d’un cas o problema, amb el posterior anàlisi de la situació, la seva resolució i en algunes ocasions un debat.
Normalment es una activitat autònoma en petit grup, on el resultat s’haurà de presentar per escrit al professor.
Treballs Treballs monogràfics de recerca d’informació sobre un tema concret. També pot ser el disseny i desenvolupament de projectes relacionats amb les tècniques adquirides en l’assignatura.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Treballs
Descripció
Atendre dubtes i preguntes sobre els treballs i aspectes teórics i practics de l'assignatura.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Proves objectives de tipus test Prova tipus test amb multiple resposta i descomptant els errors. Amb dues preguntes obertes que serviran per completar la nota en casos limits (frontera amb l'aprovat, notable, excel.lent o matricula d'honor. Fins a 5 punts sobre un total de 10.
Proves pràctiques Proves pràctiques basades en la recollida de dades i el seu analisi, i també amb el mètode del cas. Fins 5 punts sobre un total de 10
 
Altres comentaris i segona convocatòria
El programa teòric s'avaluarà mitjançant una prova escrita que tindrà un valor de 5 punts sobre la nota global de l'assignatura (10). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació minima de 2,5 punts.

La part pràctica tindrà un valor de 5 punts sobre la nota global de l'assignatura (10).Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació minima de 2,5 punts.

Per superar l'asignatura s'exigeix una nota minima a la part de teoria de 2,5 punts i a la part de pràctiques de 2,5 punts
Les diferents practiques s'ahuran d'entregar en els terminis fixats pel professor, si això no es produeix la qualificació sera de No Apte.
Aquestes es podran entregar per superar la part pràctica en la convocatoria de Setembre.

Fonts d'informació

Bàsica PUCHOL, L., Dirección y gestión de recursos humanos., Gestión 2000, 2000
PEREDA,S. Y BERROCAL, F., Gestión de Recursos Humanos por competencias, Editorial Centro de Estudios Ramon Areces, S.A., 1999
GAN,F., Manual de programas de Recursos humanos, Apóstrofe, 1996
ORDOÑEZ, M (coord), Psicologia del trabajo y Gestión de recursos Humanos, Gestión 2000., 1997

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
TÈCNIQUES DE SELECCIÓ/15061216


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA DEL TREBALL/15061019
PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS/15061020
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili