Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Treball Social (2001) |

 

Treball Social (2001)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ESTADÍSTICA APLICADA A LES CIÈNCIES SOCIALS Codi 15051102
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ROIG SERRA, JOSEP LLUIS
Adreça electrònica joseplluis.roig@urv.cat
Professors/es
ROIG SERRA, JOSEP LLUIS
Web
Descripció general Aquesta assignatura és una introducció a les tècniques estadístiques més habituals que es fan servir a la recerca en ciències socials. Al presentar aquestes tècniques es dóna més importància als aspectes de fonamentació lògica, interpretació i aplicació que al formalisme matemàtic. El que es pretén és donar-li a l'alumne una base que li permeti resoldre, amb idees clares, les situacions més senzilles, però habituals amb que es pot trobar fent recerca.

Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria. Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
1. Definició de conceptes 1.1. Població
1.2. Mostres
1.3 Paràmetre i estadístic
1.4 Variable: escala i mètrica
1.5 Notació estadística: el sumatori
2. Distribucions de freqüència i la seva representació gràfica 2.1. Distribucions de freqüència de variables contínues
2.2. Histograma simple i acumulatiu
2.3. Polígon de freqüència simple i acumulatiu
2.4. Propietats de les distribucions representades gràficament
2.5. Distribucions de freqüència de variables amb escala nominal
3. Estadístics descriptius univariats 3.1. Tendència central
3.2. Variabilitat
3.3. Asimetria
3.4. Qurtosi
3.5. Posició en la mostra
4. Transformació de puntuacions 4.1. Puntuacions directes, diferencials i típiques
4.2. Propietats de les puntuacions
4.3. Transformacions a escales arbitràries
5. Distribucions de Probabilitat 5.1. Alguns conceptes de probabilitat
5.2. Distribució binomial
5.3. Distribució normal
5.4. Utilització de les taules de la distribució normal
5.5. Altres distribucions
6. Inferència estadística en poblacions infinites 6.1. Conceptes introductoris
6.2. Inferència de m amb s2 coneguda
6.3. Inferència de m amb s2 desconeguda
6.4. Inferència sobre proporcions
6.5. Inferència no paramètrica

Atenció personalitzada
Descripció
L'alumne pot consultar els seus dubtes respecte al continugt del temari, així com la resolució d'exercicis i situacions reals

Avaluació
 
Altres comentaris

Fonts d'informació
Bàsica García Sipols, Ana, Manual de estadística, Editorial Dykinson, S.L., 2008

Complementària David S. Moore, Estadística aplicada básica, Barcelona. Antoni Bosch, 2005
Ritchey, F.J., Estadística para las ciencias sociales, México. McGraw Hill, 2008
Gonick, L. y Smith, W., La estadística en cómic, Barcelona. Editorial Zendrera Zariquiey, 1993

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili