Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Treball Social (2001) |

 

Treball Social (2001)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) HABILITATS I TÈCNIQUES EN TREBALL SOCIAL Codi 15051015
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
7.5 Troncal Primer Segon
Idioma
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Psicologia
Coordinador/a
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Adreça electrònica mdelpilar.bonasa@urv.cat
adriana.gil@urv.cat
Professors/es
GIL JUÁREZ, ADRIANA
BONASA JIMÉNEZ, Mª DEL PILAR
Web
!15224103!

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
La comunicació: una perspectiva psicosocial Comunicació i significat
Una metáfora de la conducció inadecuada
Una concepció realitzativa del llenguatge
El llenguatge: constitutiu de la vida social
Anàlisi de la conversa
Narracions
Habilitats i estratègies de comunicació interpersonal Donar el protagonisme a l'altre i acompanyar l'"agenda" de l'altre
Organitzar la comunicació personal vs la comunicació interpersonal: com preguntar i què preguntar
L'ús de la comunicació no verbal i de la reformulació en la relació d'ajut
L'entrevista en Treball Social Preparación y realización de una entrevista
Diseño y estructura de la entrevista
Conducción de una entrevista
Organització de la informació i tancament de l'entrevista
La comunicació virtual Anàlisi de la situació comunicativa
Elaboració de missatges: llengua i estil
Recomanacions pràctiques per l'elaboració de missatges

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 16 0 16
Presentacions / exposicions 6 0 6
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 45 0 45
Treballs 2 0 2
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de tipus test 3 0 3
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d’una sessió on el professor/a recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a l'assignatura en concret i/o a partir d'unes primeres informacions que es proporcionin a l'estudiant. Es podrà fer mitjançant la formulació d’unes preguntes, o mitjançant un qüestionari individual, per exemple.
Sessió Magistral Es l’exposició oral, per part del professor, dels continguts teòrics bàsics de l’assignatura. Aquesta exposició anirà comunment recolzada per presentacions en PWP.
Presentacions / exposicions Exposició oral sobre la importància dels continguts apressos pel treballador social que es farà en grups de treball
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis d’aplicació dels conceptes que es faran en grups de treball i es lliuraran per escrit al professor/a.
Treballs Redacció de textos a utilitzar en la comunicació virtual: missatges de correu electrònic, xat, messanger, sms, Es lliuraràn al professor/a.

Atenció personalitzada
 
Descripció
El professor orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne. Aquesta activitat es pot fer al despatx de la professora/r i/o a l'aula.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions Exposició oral sobre la importància dels continguts apressos pel treballador social que es farà en grups de treball 10%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Anàlisi de la situació comunicativa i rol playing de situacions de comunicació interpersonal virtual i presencial i situacions d'entrevista 30%
Treballs Redacció de textos a utilitzar en la comunicació virtual: missatges de correu electrònic, xat, messanger, sms, Es lliuraràn al professor/a 10%
Proves objectives de tipus test Proves de 30 ítems d'opció múltiple amb quatre opcions de resposta 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria es podrà fer una prova objectiva tipus text de 50 preguntes amb 4 opcions de resposta, sempre i quan s'hagi aprovat la part de Resolució de problemes, Presentacions/exposicions i Treballs.


Fonts d'informació

Bàsica

Zastrow, Ch. H. (2008). Trabajo Social con Grupos. Madrid.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili